Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1574/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.194.2017.2.MG
     ∟Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że spłata zadłużenia kredytu, w udziale dotyczącym Wnioskodawcy, pomimo, że został on zaciągnięty na cel enumeratywnie wymieniony w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) cytowanej ustawy, uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania uzyskanego przez Wnioskodawcę przychodu ze sprzedaży Lokalu Mieszkalnego, ponieważ to spadkodawca zaciągnął przedmiotowy kredyt, a nie Wnioskodawca jako podatnik, realizujący własne cele mieszkaniowe.

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.193.2017.2.MG
     ∟PIT - w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem spłaty z tytułu częściowego działu spadku i zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowych, przeznaczeniem środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu zaciągniętego przez spadkodawcę na zakup nieruchomości gruntowych.

2017.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.354.2017.2.MS1
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.211.2017.3.BF
     ∟- Na które z planowanych prac remontowych w kamienicy oraz w mieszkaniu Wnioskodawca może wydatkować środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości aby uzyskać zwolnienie lub pomniejszyć podatek dochodowy? - Czy wydatki poniesione na remont dachu, fundamentów, elewacji w kamienicy w części przypadającej na procentowy udział powierzchni mieszkania w całości kamienicy mogą zostać uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe? - Czy wszystkie wydatki poniesione na remont łazienki, kuchni, przedpokoju w mieszkaniu Wnioskodawcy w kamienicy mogą zostać uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe?

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.320.2017.2.GF
     ∟Planowana sprzedaż udziału w nieruchomości nabytego przez Zainteresowanego niebędącego stroną w drodze darowizny po rodzicach w 2015 r., dokonana przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, będzie stanowić źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód ze sprzedaży tego prawa co do zasady powinien podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.352.2017.1.MS2
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.353.2017.1.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach

2017.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.260.2017.1.IL
     ∟Wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na zakup i montaż filtra i zmiękczacza do wody, montaż systemu alarmowego, zakup pompy pozwalającej na usuwanie ścieków domowych urządzeń sanitarnych, zakup płyt paraizolacyjnych i wyrównujących układanych pod podłogę, w związku z remontem budynku mieszkalnego stanowiącego jej własność mieszczą się w wydatkach, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym uprawniają Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.200.2017.2.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności

2017.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/415-558/13/17-9/S/JM
     ∟Do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezbędne jest wydatkowanie przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, o których mowa w art. 30e ustawy, na własne cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycia. Przepis ten nie wymaga jednak, by nabycie prawa własności lokalu nastąpiło we wskazanym powyżej terminie, a w realiach sprawy, po uprawomocnieniu się postanowienia w sprawie przysądzenia Nieruchomości Nr 2 przez Sąd, które może nastąpić z powodów przedstawionych przez Wnioskodawczynię w uzasadnieniu wniosku „formalnie” dopiero na początku 2014 r.

2017.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/4511-544/13/17-7/S/JK2
     ∟Zbycie nieruchomości otrzymanej przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w czasie krótszym niż pięć lat od daty wejścia w jej posiadanie i przeznaczenie dochodu z tego tytułu na własne cele mieszkaniowe, w części obejmującej spłatę kapitału kredytu mieszkaniowego, podlega na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 30 ww. ustawy zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych także w sytuacji korzystania na zasadzie praw nabytych przez Wnioskodawczynię z ulgi odsetkowej określonej w przepisie art. 26b omawianej ustawy.

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.205.2017.2.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.248.2017.1.PP
     ∟1) Czy w zaistniałej sytuacji wydatkowanie kwoty pozyskanej ze sprzedaży nieruchomości, stanowiącej majątek odrębny Wnioskodawcy, na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez oboje małżonków na budowę wspólnego domu oraz na inne wydatki związane z budową domu, jest warunkiem zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do całej kwoty pochodzącej ze sprzedaży nieruchomości? 2) Czy w zaistniałej sytuacji wydatkowanie kwoty pozyskanej ze sprzedaży nieruchomości, stanowiącej majątek odrębny Wnioskodawcy, na wydatki związane z budową domu, stanowiącego składnik wspólności ustawowej małżeńskiej Wnioskodawcy i Jego żony, jest warunkiem zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do całej kwoty pochodzącej ze sprzedaży nieruchomości, również w zakresie wydatków dokumentowanych fakturami wystawionymi przez sprzedawców towarów i usług na oboje małżonków, bądź też jedynie na żonę Wnioskodawcy?

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.220.2017.2.KK
     ∟Czy spadkobierca (Wnioskodawczyni), przejmując zgodnie z art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy (matki) może korzystać z nabytego przez spadkodawcę prawa do ulgi określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i kontynuować rozpoczęty przez spadkodawcę remont?

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.207.2017.2.EC
     ∟Czy w związku z tym, że wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nastąpiło przed upływem 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło jego odpłatne zbycie i zostało dokonane na gruncie stanowiącym majątek odrębny żony Wnioskodawcy, a przeniesienie na Wnioskodawcę prawa własności do działki na której z ww. środków przeprowadzony został remont wspólnego domu, nastąpi przed przedawnieniem zobowiązania podatkowego za rok, w którym Wnioskodawca uzyskał dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (tak by organ podatkowy miał możliwość zweryfikowania zasadności skorzystania przez podatnika ze zwolnienia podatkowego), to Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.367.2017.1.GF
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.229.2017.2.EC
     ∟Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, kiedy dochód ze sprzedaży odziedziczonego udziału przeznaczyła na: wykupienie gruntu, na którym położony jest zamieszkany przez Wnioskodawczynię dom, poprzez przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, spłatę rat kredytu hipotecznego udzielonego na zakup domu, w którym Wnioskodawczyni mieszka, zaciągniętego przez Jej mamę i przepisanego na Wnioskodawczynię w formie aneksu w 2012 r., w którym zostaje formalnym kredytobiorcą (kredyt udzielony był na kupno domu, w którym Wnioskodawczyni mieszka i w tym celu)?

2017.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.166.2017.2.NK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.229.2017.1.ŁS
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie w całości zwolniona z konieczności zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego dokonanej w dniu 8 grudnia 2016 r. w przypadku, gdy łączna suma wydatków na zakup działki oraz budowę na niej domu mieszkalnego - sfinansowanych ze środków pochodzących ze sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego - przekroczy kwotę 108.000 zł?

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.230.2017.2.IF
     ∟W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawcom nie przysługuje prawo do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt, że środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży mieszkania, nabytego w darowiźnie w 2013 r. od syna, nie zostały wydatkowane na własne cele mieszkaniowe określone w ww. przepisie. Przedmiotowe środki pieniężne zostały przekazane córce w darowiźnie. Fakt, iż córka Wnioskodawców wydatkowała otrzymane w darowiźnie pieniądze na zakup domu, którego jest właścicielką, a Wnioskodawcy na podstawie umowy dożywotniego użyczenia korzystają z niego, pozostaje bez wpływu na zastosowanie przedmiotowego zwolnienia.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.232.2017.1.IL
     ∟Wydatki poniesione na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku stanowiącym jej współwłasność służących do wytwarzania na własne potrzeby energii elektrycznej stanowią wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym uprawniają Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.212.2017.2.MZA
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego (zabudowa garderoby meblami, instalacja klimatyzacji, wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, wymiana kotła gazowego, wymiana i modernizacja kominka).

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.233.2017.1.IL
     ∟1) Czy umowa użyczenia daje Wnioskodawczyni pewność, że środki które przeznaczy na budowę domu dla siebie będą podlegać tzw. uldze mieszkaniowej? 2) Czy udokumentowanie, że wszystkie wydatki związane z budową przedmiotowego domu zostały poniesione przez Wnioskodawczynię, stanowi podstawę do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga mieszkaniowa)?

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.234.2017.1.BF
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.189.2017.2.BF
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.159.2017.2.BF
     ∟- Czy zakupiona kuchenka gazowo-elektryczna zainstalowana na stałe zabudową oraz obudowa tej kuchenki – płyty mogą zostać uznane jako wydatki na własne cele mieszkaniowe? - Czy zabudowa trwała, która jest na stałe przymocowana do danego pomieszczenia może zostać uznana jako wydatki na własne cele mieszkaniowe? - Co należy rozumieć pod sformułowaniem modernizacja? - Czy podłogi, tj. panele mogą zostać uznane jako wydatki na własne cele mieszkaniowe? - Czy nowo wykonane przyłącza np. wody mogą zostać uznane jako wydatki na własne cele mieszkaniowe? - Czy drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, płytki ceramiczne, ich zakup oraz zabudowa mogą zostać uznane jako wydatki na własne cele mieszkaniowe? - Jeżeli odliczeniu podlega zakup np. elementów „białego montażu” takich jak muszla klozetowa, umywalka, wanna, baterie a te spokojnie można w każdej chwili rozłączyć i przenieść w inne miejsce, to jaka jest zasada, nie trwałej zabudowy więc jaka? - Czy roboty konserwacyjne również mogą zostać uznane jako wydatki na własne cele mieszkaniowe?

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.136.2017.4.IN
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2017.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.179.2017.2.EC
     ∟Czy wobec tak przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.165.2017.1.TR
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.161.2016.1.MK
     ∟Dotyczy wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj