Interpretacje do przepisu
art. 216 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2432/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 216 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2014.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1280/13-4/KOM
     ∟prawo do wykazania w deklaracji VAT-7 nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przysługującej przed wykreśleniem podatnika z rejestru podatników VAT

2013.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443A-167/12-4/KK
     ∟Przepisy w zakresie podatku akcyzowego nie przewidują korekty dokumentu e-AD, a korekta zgłoszenia celnego opisana we wniosku nie wpływa na dokument e-AD. W związku z powyższym ilość węglowodorów wskazana w dokumencie e-AD, a nieobjęta potwierdzeniem odbioru w raporcie odbioru stanowi ubytki wyrobów akcyzowych, które zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy podlegają opodatkowaniu akcyzą w części przewyższającej ustalone dla Wnioskodawcy przez naczelnika urzędu celnego normy dopuszczalnych ubytków.

2012.08.21 - Minister Finansów - PT8/033/136/505/WCX/12/PT-640
     ∟zasadność składania wniosku VAT-24 i wydania przez urząd skarbowy zaświadczenia VAT-25 w sytuacji zakupu samochodu osobowego na terytorium państwa trzeciego

2010.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-808a/09/MT
     ∟Czy możliwe jest wydanie skutecznej prawnie interpretacji indywidualnej w sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzymał wcześniej postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w identycznej sprawie?

2008.08.04 - Urząd Skarbowy w Krapkowicach - PD/415-4/07/BR
     ∟Przychody osiągniete przez cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy cywilnoprawnej.Tożsamy z 161019

2008.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-186/08-3/EN
     ∟Opodatkowanie premii pieniężnych podatkiem od towarów i usług.

2008.02.28 - Urząd Skarbowy w Żaganiu - I/415/11/15/2007
     ∟Czy można odliczyć odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego od osoby, która nie wybudowała tego budynku w ramach wykonywania działalności gospodarczej?

2008.01.18 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PV-IV/4407/14-19a/2007/MK
     ∟Czy jako rolnik działający samodzielnie Strona powinna rozliczać się w podatku od towarów i usług oddzielnie od spółki cywilnej, a spółka cywilna (rolnik ryczałtowy) też powinna się rozliczać samodzielnie, oddzielnie od Strony (rolnika ryczałtowego)?

2008.01.18 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PV-IV/4407/14-18a/2007/MK
     ∟Czy jako rolnik ryczałtowy działający samodzielnie Strona jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a spółka cywilna wskazana we wniosku także jest innym podatnikiem podatku od towarów i usług?

2008.01.18 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PV-IV/4407/14-17a/2007/MK
     ∟Czy dokonując sprzedaży lub świadczenia usług na rzecz spółki cywilnej wskazanej we wniosku Strona dokonuje sprzedaży na rzecz innego podatnika podatku od towarów i usług?

2008.01.18 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PV-IV/4407/14-16a/2007/MK
     ∟Czy dokonując zakupu towarów lub usług od spółki cywilnej wskazanej we wniosku, Strona dokonuje zakupu od innego podatnika podatku od towarów i usług?

2007.12.20 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PV-IV/4407/14-9/2007/MK
     ∟Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia uzyskanego od kontrahenta w zamian za rezygnację ze świadczenia usług na rzecz innego kontrahenta oraz zastosowanie prawidłowej stawki tego podatku

2007.12.20 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PV-IV/4407/14-8/2007/MK
     ∟Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności polegającej na zobowiązaniu się do powstrzymania się od konkurencji za wynagrodzeniem oraz zastosowanie prawidłowej stawki tego podatku?

2007.10.02 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-74/07/UK/MK
     ∟Spółka zwróciła się o udzielenie interpretacji w zakresie stawki podatku od towarów i usług na opracowanie redakcyjne (redakcja graficzna i techniczna, skład, łamanie i druk) i wydanie książek oznaczonych symbolem ISBN.

2007.10.02 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-73b/07/UK/MK
     ∟Stowarzyszenie zwraca się z zapytaniem, czy w przypadku, gdy podatek naliczony od zakupów nie może zostać odliczony od podatku należnego, to Stowarzyszenie będzie uprawnione do otrzymania zwrotu zapłaconego podatku VAT naliczonego.

2007.10.02 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-73a/07/UK/MK
     ∟Czy podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez wdrażającego Program będzie podlegał odliczeniu od podatku należnego związanego ze sprzedażą opodatkowaną.

2007.10.01 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-80/07/SP
     ∟Czy w przypadku podjęcia czynności polegających na udzielaniu pożyczek osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej czynności te będą obciążone VAT.

2007.10.01 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-78/07/UK/SP
     ∟Czy przekazywanie prezentów lub zużycie artykułów spożywczych w trakcie badania rodzi obowiązek podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

2007.09.27 - Wójt Gminy Buczkowice - FIN/0550/2/2007
     ∟ Interpretacje podatkowe   Rodzaj dokumentupostanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowegoSygnaturaFIN/0550/2/2007Data2007.09.27AutorWójt Gminy BuczkowiceTematPodatki i opłaty lokalne --> Podatek od nieruchomościSłowa kluczowedeklaracjeformularze podatkoweobowiązek składania deklaracji

2007.09.26 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-71/07/UK/MK
     ∟Jaką stawką podatku od towarów i usług VAT opodatkować usługę wykonaną dla Sądu Rejonowego?

2007.09.25 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu - 1424/2140/4111/415/16/07/JSZ
     ∟W jakim terminie należy ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (zaliczać w koszty uzyskania przychodu) wydatki związane z zakupem towarów handlowych oraz pozostałe wydatki związane z prowadzoną działalnością ?

2007.09.25 - Urząd Skarbowy Warszawa-Praga - 1434/DD2/415/29/D/07/EC
     ∟Czy powstanie przychód do opodatkowania z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w sytuacji przejęcia zysków spólki z. o.o przez spółke jawną powstałą w wyniku przekształceniaspólki z. o.o?

2007.09.24 - Urząd Skarbowy w Płońsku - 1420/PP/443-13/07/AP
     ∟Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czy cena nieruchomości ustalona na podstawie wartości nieruchomości jako prawa własności określona przez rzeczoznawcę majątkowego, czy kwota, którą winni zapłacić nabywcy przy zastosowaniu artykułu 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami ?

2007.09.21 - Urząd Skarbowy w Otwocku - 1417/VAT/443/1052/BAW-26786/07/MŻ
     ∟dotyczy; stawki od podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług związanych z kulturą.

2007.09.20 - Urząd Skarbowy Warszawa-Praga - 1434/DD1/415/29P/07/TK
     ∟Dot. udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w kwestii dot. zastosowania kursu walut przy rozliczaniu zagranicznych delegacji służbowych.

2007.09.20 - Urząd Skarbowy Warszawa-Praga - 1434/DD1/415/30P/07/TK
     ∟1. Czy dysponując certyfikatem rezydencji podatkowej klienta, wystawionym przez Ministerstwo Rozwoju Ekonomicznego Nowej Zelandii, Spółka powinna naliczać różnicę pomiędzy ryczałtem, a stawką zapisaną w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania czyli 10 %, czy też przedłożenie certyfikatu rezydencji zwalnia Spółkę jako płatnika z obowiązku poboru podatku dochodowego od wypłacanych należności2. Czy Spółka musi żądać certyfikatu rezydencji przed każdą wypłatą.

2007.09.20 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-72/07/UK/SP
     ∟Podatnik pyta czy istnieje określony sposób rozliczania VAT od zakupu usług szkoleniowych prowadzonych przez internet i czy Strona powinna prowadzić dodatkowe ewidencje w tym zakresie.

2007.09.20 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-69/07/UK/SP
     ∟Czy w świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawa podatkowego dostawa lokali dla Klientów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% czy też jest zwolniona z podatku VAT?

2007.09.20 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-68/07/UK/SP
     ∟Czy przychody uzyskiwane z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody i ścieków stanowią świadczenie usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług i należy je brać pod uwagę do obliczania granicznej wartości sprzedaży w wysokości 10.000 euro, stanowiącego kwotę graniczną dla zwolnienia z VAT, w myśl art. 113 w/w ustawy.

2007.09.19 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie - D-5/423-7/07
     ∟Czy do zasobów mieszkaniowych zalicza się wszystkie budynki mieszkalne i niemieszkalne (w tym wbudowane i wolnostojące lokale użytkowo-usługowe i garaże) jak też związane z nimi grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów znajdujące się w ewidencji księgowej spółdzielni i mające odzwierciedlenie w funduszu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz czy tworzony przez spółdzielnię mieszkaniową fundusz na remonty zasobów spółdzielni naliczany od wszystkich budynków i lokali wymienionych powyżej będzie stanowił koszt uzyskania przychodów ? Postanowienie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj