Interpretacje do przepisu
art. 22 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


107/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.328.2019.1.ASZ
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę kryptowalut za pieniądz tradycyjny za pośrednictwem giełdy kryptowalut podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.74.2017.2.KR
     ∟Zwolnienie z opodatkowania stypendium otrzymanego w ramach programu „…"

2017.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.78.2017.1.KP
     ∟możliwość obniżenia wysokości dochodów zwolnionych z opodatkowania o wysokość straty poniesionej w latach poprzednich, w celu obliczenia limitu zwolnienia

2017.03.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.6.2017.1.JBB
     ∟W ocenie organu interpretacyjnego nieokreślone, co do zasad i wysokości do ponoszenia przez Bank, w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, lecz będące wynikiem umowy pomiędzy Bankiem i BFG przekazanie do BFG udziału w Przychodach nie spełniają kryteriów uznania za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop.

2017.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB2.4511.1072.2016.1.NPR
     ∟Czy należności cywilnoprawne (należność główna, odsetki oraz inne należności uboczne) umorzone przez Wójta Gminy w związku ze spełnieniem przesłanek umorzenia zawartych w uchwale Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, stanowią źródło przychodu i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z powyższym konieczne jest wystawienie dla dłużnika, któremu umorzono zaległości PIT-8C?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1317.2016.1.JK2
     ∟Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że odsetki, koszty upomnienia i inne koszty związane z egzekucją tych świadczeń nie stanowią przychodu. Należy zauważyć, że opodatkowaniu, zwolnieniu z opodatkowania czy zaniechaniu od opodatkowania podlegały wypłacone, przyznane należności, a nie odsetki, czy koszty, o których mowa we wniosku.

2015.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1085/15-2/JK
     ∟Czy Wnioskodawca, w związku z wydaniem rozporządzenia z dnia 22 maja 2015 r. ma obowiązek wystawienia i tym samym przesłania PIT-8C do właściwego Urzędu Skarbowego?

2015.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-208/15-2/ŁM
     ∟Czy ulga w podatku od nieruchomości uzyskana z Urzędu Gminy w związku z realizacją inwestycji przez Spółkę na terenie tej gminy w ramach programu samorządowego wspierania nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy stanowi przychód Spółki?

2015.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1185/14-2/JBB
     ∟1) Czy w świetle opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku konieczności dokonania przez Wnioskodawcę zwrotu części lub całości Wsparcia udzielonego mu przez B., kwota zwróconego Wsparcia będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy? 2) Czy w świetle opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku przekazania do B. części Odzysku, kwoty przekazane do B. z tego tytułu będą stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy?

2014.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-88/14-2/AMN
     ∟1. Czy w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) wydatki (inne niż środki trwałe) sfinansowane z ww. dotacji i wsparcia pomostowego stanowią koszty uzyskania przychodów, a kwota otrzymanej dotacji oraz wsparcia pomostowego powinna być wykazana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie przychodów? 2. Czy Wnioskodawcy przysługuje takie prawo?

2012.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1389/11-4/AMN
     ∟Czy wydatki sfinansowane dotacją oraz wsparciem pomostowym otrzymaną w roku 2009 w ramach programu 6.2 Kapitał Ludzki, bez względu na moment wydatkowania środków (rok 2009 i rok 2010) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

2011.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-233/10/11-9/S/JK
     ∟PIT - w zakresie opodatkowania wynagrodzeń finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy

2011.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-437/11/AW
     ∟Rozpoznanie przychodu w związku z korektą należnego podatku VAT

2011.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-803/11/PSZ
     ∟Czy przychody z dotacji oraz wsparcia pomostowego są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2011.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-790/11/PSZ
     ∟Skutki podatkowe otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2011.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-403b/11/AW
     ∟Czy Spółka, w związku z wystawianiem faktur korygujących do faktur wewnętrznych i zmniejszeniem kwoty VAT należnego, zobowiązana jest do rozpoznania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie odpowiadającej skorygowanemu podatkowi VAT w miesiącu wystawienia faktury korygującej, czy też w miesiącu, w którym zostanie złożona deklaracja VAT, w której ujęta zostania ta faktura korygująca (tj. w miesiącu następującym po miesiącu wskazanym w punkcie (1) powyżej)?

2011.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-403a/11/AW
     ∟skutki podatkowe wystawiania faktur korygujących i zmniejszenia kwoty należnego podatku od towarów i usług

2011.08.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-560/11/RM
     ∟Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania wsparcia finansowego przyznanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 6.2, Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

2011.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-453/11/SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 6.2.

2011.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-10/11/MT
     ∟W związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych i zmniejszeniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, Spółka:- nie jest zobowiązana do rozpoznania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie odpowiadającej skorygowanemu podatkowi od towarów i usług,- jest zobowiązana do skorygowania błędnie rozpoznanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu nienależnie wykazanego podatku od towarów i usług

2011.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-9/11/RM
     ∟Dot. zakresie skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania wsparcia finansowego przyznanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 6.2, Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

2011.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1168/10/PSZ
     ∟Czy wydatki inne niż wydatki na środki trwałe sfinansowane w całości ze środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu, jako pomoc w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich (otrzymanych i wydatkowanych w 2009 r.), o których mowa w ustawie: z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowią koszt uzyskania przychodu działalności?

2011.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1252/10/SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych wydatkowania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2, Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

2011.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1085/10/MR
     ∟Zakres skutków podatkowych otrzymania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

2010.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-657/10-2/MP
     ∟Czy wynagrodzenie pracowników Spółki zaangażowanych w bezpośrednią realizację Projektów, w części finansowanej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy wynagrodzenie pracowników Spółki zaangażowanych w bezpośrednią realizację Projektów, w części finansowanej ze środków pochodzących z budżetu państwa przekazanych przez PARP, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2010.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-885/10-4/AG
     ∟Czy wymienione zakupy i wydatki bieżące finansowane ze źródeł dotacji mogą być kosztem uzyskania przychodu?

2010.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-492/10-3/KS
     ∟skutki podatkowe otrzymanej dotacji oraz wsparcia pomostowego.

2010.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-478/10/AP
     ∟Skutki podatkowe otrzymania i wydatkowania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 6.2, Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

2010.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-497/10/ESZ
     ∟możliwości zwolnienia z opodatkowania dofinansowania otrzymanego z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

2010.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-414/10/ESZ
     ∟Czy postąpił prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i ujmując w podatkowej księdze przychodów rozchodów w roku 2009, poniesione w 2009r. wydatki na działalność gospodarczą sfinansowaną wsparciem pomostowym oraz wydatki na zakupy składników majątku o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3.500 zł, sfinansowane z dotacji inwestycyjnej.

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj