Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 6bb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


103/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 6bb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.284.2019.2.WS
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.439.2019.2.AC
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.287.2019.2.AM
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.288.2019.2.MW
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.293.2019.2.WS
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.438.2019.2.AC
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.291.2019.2.MW
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.306.2019.2.MN
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.308.2019.2.PSZ
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.307.2019.2.MN
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.305.2019.2.ES
     ∟Dotyczy kwestii: - możliwości uznania działań podejmowanych w ramach projektów za działalność badawczo-rozwojową, - możliwości uznania kosztów projektów za koszty kwalifikowane, - możliwości uznania kalibracji za usługę równorzędną i uznania kosztów tej usługi za koszty kwalifikowane.

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.232.2019.1.WM
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzone przez niego prace w ramach Zleceń i Optymalizacji stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na prace badawczo-rozwojowe (Koszty Projektów) opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będą stanowiły koszty kwalifikowane na zasadach opisanych w art. 26e ust. 2 Ustawy PIT? 3. Czy sposób prowadzenia ewidencji ujęty w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego umożliwia zaliczenie Kosztów Projektów do kosztów kwalifikujących się do odliczenia od podstawy opodatkowania, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 26e ust. 1 Ustawy PIT? 4. Czy w przypadku Maszyn, które po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych stają się składnikiem zapasów lub środkami trwałymi Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową opisanej w art. 26e Ustawy PIT odnoszącej się do odpisów amortyzacyjnych od tych Maszyn oraz w części odpowiadającej wartości sprzedanego zapasu lub też zaliczonej do kosztów podatkowych, niezamortyzowanej wartości początkowej danego środka trwałego - w przypadku jego późniejszej sprzedaży?

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.594.2018.1.ES
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zaległych składek ZUS wraz z odsetkami.

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.439.2018.1.MM
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.274.2018.2.DP
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.194.2018.2.WM
     ∟Możliwość zaliczenia do kup zaległych składek ZUS wraz z odsetkami oraz korekty zeznań.

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.186.2018.1.AP
     ∟koszty uzyskania przychodów

2018.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.177.2018.1.MPŁ
     ∟Czy Wnioskodawca w roku podatkowym 2018 i w latach podatkowych następnych po zapłacie lub wyegzekwowaniu zaległości z tytułu składek, pod datą wystawienia pisemnej informacji przez organ rentowy, ma prawo wystawienia dowodu księgowego ze wskazaniem kwoty zapłaconych składek i zaewidencjonowania ww. dowodu w podatkowej księdze przychodów oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu danego okresu rozliczeniowego (kwartał, rok) zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należnych od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Spółki, w części finansowanej przez pracodawcę oraz zaległości z tytułu zapłaconych osobiście przez Wnioskodawcę po terminie ustawowym składek na Fundusz Pracy?

2018.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.176.2018.1.MPŁ
     ∟Czy Wnioskodawca w roku podatkowym 2018 i w latach podatkowych następnych po zapłacie lub wyegzekwowaniu zaległości z tytułu składek, pod datą wystawienia pisemnej informacji przez organ rentowy, ma prawo wystawienia dowodu księgowego ze wskazaniem kwoty zapłaconych składek i zaewidencjonowania ww. dowodu w podatkowej księdze przychodów oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu danego okresu rozliczeniowego (kwartał, rok) zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należnych od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Spółki, w części finansowanej przez pracodawcę oraz zaległości z tytułu zapłaconych osobiście przez Wnioskodawcę po terminie ustawowym składek na Fundusz Pracy ?

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.274.2017.1.AK
     ∟Czy wartość pracy małżonka pierwszego wspólnika spółki jawnej w postaci wynagrodzenia oraz składki ZUS w części płaconej przez spółkę są kosztem uzyskania przychodów dla drugiego wspólnika – Wnioskodawcy?

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.204.2017.1.AW
     ∟W którym momencie i za który rok Wnioskodawczyni ma dokonać rozliczenia składek ZUS opłaconych wskutek pomyłki w roku 2017 r. Czy za rok 2016 dokonać korekty, czy ująć w rozliczeniu za rok 2017?

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.284.2017.1.PR
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia przez wspólnika spółki komandytowej do kosztów uzyskania przychodów opłaconych składek ZUS w części finansowanej przez płatnika składek (pytanie nr 2)

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.285.2017.1.PR
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia przez wspólnika spółki komandytowej do kosztów uzyskania przychodów opłaconych składek ZUS w części finansowanej przez płatnika składek (pytanie nr 2)

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.978.2016.2.KU
     ∟Czy faktura sprzedaży usługi budowlanej wykonanej w prywatnym budynku mieszkalnym wystawiona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowi koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej poza działalnością gospodarczą? Czy faktura dokumentująca sprzedaż usługi budowlanej wykonanej w prywatnym budynku mieszkalnym wystawiona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowi przychód z działalności gospodarczej? Czy koszty związane z wykonaniem usługi budowlanej w prywatnym budynku mieszkalnym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?

2017.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1087.2016.1.EC
     ∟w zakresie ustalenia podmiotu uprawnionego do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne należnych od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.1009.2016.1.AP
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (w części finansowanej przez pracodawcę) od wynagrodzeń należnych za listopad oraz grudzień 2016 r., wypłaconych po dniu przekształcenia przez jednoosobową spółkę kapitałową

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-408/16-2/JG
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia w koszty uzyskania przychodów części składek należnych od wynagrodzeń pracowników z tytułu ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika składek.

2016.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-395/16-2/AT
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wskazanych we wniosku wydatków z tytułu zaległych składek od wynagrodzeń zleceniobiorców w części, która zgodnie z odrębnymi przepisami jest finansowana przez zleceniodawcę oraz przez zleceniobiorców.

2016.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1651/15-3/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych przez Wnioskodawcę zaległych składek ZUS w części finansowanej przez płatnika oraz zaległych składek ZUS w części, którą winni zapłacić wykonawcy dzieła (zleceniobiorcy).

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-393/15/MK
     ∟1) Czy Wnioskodawca będzie miał prawo ująć w kalkulacji swoich kosztów podatkowych poniesione przez Spółkę wydatki na wynagrodzenie z tytułu pracy na rzecz Spółki wspólników innych niż Wnioskodawca, żona Wnioskodawcy i nieletnie dzieci Wnioskodawcy, w tym również w sytuacji, w której wspólników tych łączy związek małżeński? 2) Czy wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może podlegać koszt składek odprowadzanych przez Spółkę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części, która finansowana jest przez Spółkę w związku z: zatrudnieniem Wnioskodawcy w Spółce, zatrudnieniem w Spółce innych osób, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj