Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2845/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.407.2017.2.APA
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości w przypadku przeznaczenia środków ze sprzedaży na nabycie od małżonka udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym jego majątek osobisty

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.18.2018.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.394.2017.3.BF
     ∟1. Jeśli Wnioskodawczyni będzie już współwłaścicielką domu i wówczas spłaciłaby kredyt hipoteczny męża pieniędzmi pochodzącymi ze sprzedaży jej mieszkania, to czy będzie konieczność zapłaty przez Wnioskodawczynię podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze sprzedażą tego mieszkania? 2. Jeżeli Wnioskodawczyni zakupi z mężem dom o wartości ok. 500.000 zł, na który mąż przekazałby własne środki ze sprzedaży swojego domu a Wnioskodawczyni własne środki ze sprzedaży mieszkania (całe 220.000 zł), to czy będzie konieczność zapłaty przez nią podatku dochodowego od osób fizycznych?

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.377.2017.2.JR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.392.2017.2.KR
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.443.2017.2.KS1
     ∟Opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%, zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży przez Wnioskodawczynię nieruchomości (budynku domu opieki wraz ze zbiornikami na nieczystości ciekłe, gruntem i udziałem w drodze) wykorzystywanej w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, stanowiącej wspólność majątkową małżeńską, będzie podlegał po stronie Wnioskodawczyni dochód z odpłatnego zbycia tej nieruchomości stanowiący różnicę pomiędzy połową przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia tej nieruchomości a kosztami uzyskania tego przychodu stanowiącymi połowę ceny, jaką Wnioskodawczyni zapłaciła sprzedającemu za nabyty w dniu 20 czerwca 2013 r. grunt oraz połowę kosztów wytworzenia budynku (domu opieki) wraz z częściami składowymi stanowiącymi zbiorniki na nieczystości ciekłe udokumentowaną fakturami zgodnie z art. 22 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powiększoną o połowę sumy odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanej nieruchomości (budynku).

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/415-411/12/18-11/S/AK1
     ∟Sprzedaż w 2011 r. udziału w nieruchomości nabytego w 1999 r. odpowiadającego wartości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość (wartości nieruchomości wywłaszczonej) nie stanowi przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ została ona dokonana po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Natomiast sprzedaż udziału w nieruchomości nabytej w 2008 r. w części przekraczającej wartość odszkodowania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) omawianej ustawy, gdyż jego sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od jego nabycia. Podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, stanowiącej różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia przyznanego Wnioskodawczyni udziału w otrzymanej w drodze odszkodowania nieruchomości zamiennej w części przewyższającej wartość nieruchomości podlegającej wywłaszczeniu a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.551.2017.2.AK
     ∟Przychód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiący podstawę opodatkowania, Wnioskodawczyni może pomniejszyć o koszty odpłatnego zbycia, które to koszty, wśród wydatków wskazanych przez Wnioskodawczynię we wniosku, stanowią jedynie: wydatki związane z analizą i korektą projektu przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, asystą przy czynnościach notarialnych zawarcia tejże przedwstępnej umowy oraz wydatki związane z analizą oraz (w miarę potrzeby) korektą projektu przyrzeczonej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz asystą przy czynnościach notarialnych zawarcia tejże umowy. Pozostałe wydatki wskazane przez Wnioskodawczynię nie stanowią kosztu odpłatnego zbycia i tym samym przychód z odpłatnego zbycia lokalu nie może zostać pomniejszony o te wydatki.

2018.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.1.2018.2.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

2018.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.33.2018.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.394.2017.2.SR
     ∟Czy po scalaniu oraz podziale sprzedaż nieruchomości będzie stanowić dla Wnioskodawczyni przychód podlegający opodatkowaniu?

2018.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.557.2017.2.LZ
     ∟Reasumując, należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega przychód z tytułu dokonanego w dniu 14 listopada 2017 r. zbycia zarówno gruntu jak i związanego z tym gruntem prawa własności garażu nabytych w 2012 r., tj. w dacie nieodpłatnego przeniesienia własności garażu oraz oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu, z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie gruntów w użytkowanie wieczyste przez Wnioskodawczynię, nie upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawczynię ciąży obowiązek rozliczenia tych przychodów w zeznaniu rocznym PIT-39 o wysokości osiągniętego w 2017 r. dochodu (przychodu), składanym w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.237.2017.2.BS
     ∟w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.54.2018.1.DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.369.2017.2.BF
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości po zmarłym ojcu, której Wnioskodawczyni jest jedynym właścicielem będzie podlegała opodatkowaniu 19% podatkiem?

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.27.2018.1.KR
     ∟Zwolnienie przedmiotowe. Spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na nabycie zbytego lokalu mieszkalnego.

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.430.2017.1.SR
     ∟Czy wydatek na remont nieruchomości stanowiącej współwłasność Wnioskodawczyni i Jej męża korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.429.2017.1.SR
     ∟Czy wydatek na kupno nieruchomości stanowiącej współwłasność Wnioskodawczyni i Jej męża korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.320.2017.4.SR
     ∟Czy przychód uzyskany ze zbycia lokalu mieszalnego w części przeznaczonej na spłatę kredytu wraz z odsetkami, zaciągniętego na zakup tego lokalu, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.300.2017.3.MST
     ∟Czy wartość wkładu mieszkaniowego po waloryzacji stanowi koszt uzyskania przychodu i czy wartość ta powinna pomniejszyć dochód?

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.401.2017.2.IF
     ∟Spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup sprzedawanej nieruchomości nie stanowi celu mieszkaniowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy i tym samym nie wpływa na ustalenie dochodu podlegającego zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.468.2017.2.PP
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.386.2017.1.HS
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.353.2017.2.APA
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nabytego w spadku lokalu mieszkalnego na zakup od dewelopera dwupokojowego mieszkania

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.341.2017.3.APA
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nabytego w spadku lokalu mieszkalnego na remont domu należącego do męża Wnioskodawczyni.

2018.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.350.2017.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.379.2017.1.APA
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek osobisty Wnioskodawczyni w związku z przeznaczeniem środków ze sprzedaży na nabycie od małżonka lokalu mieszkalnego stanowiącego jego majątek osobisty

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB-2-2.4011.364.2017.1.MZA
     ∟Skutki podatkowe planowanej sprzedaży nieruchomości.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.348.2017.1.BF
     ∟Czy od dochodu ze sprzedaży domu Wnioskodawczyni może odliczyć koszt wpłaty własnej, spłacanych odsetek oraz raty kapitałowej z odsetkami?

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.66.2017.1.PS
     ∟Czy środki pieniężne - przychody ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczone na spłatę kredytów hipotecznych zaciągniętych na sprzedane mieszkania - stanowią wydatki na własne cele mieszkaniowe?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj