Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2845/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.385.2019.1.SR
     ∟odpłatne zbycie nieruchomości

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.355.2019.1.MG
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.276.2019.2.KP
     ∟Wnioskodawcy, będzie przysługiwać prawo do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy, tj. do spłaty kredytu wraz z odsetkami przeznaczonego na sfinansowanie zakupu nieruchomości wykorzystywanej na własne cele mieszkaniowe. Natomiast dochód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego w części odpowiadającej przychodowi z odpłatnego zbycia ww. lokalu wydatkowanemu na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego lokalu mieszkalnego, nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, stosownie do art. 30e ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.250.2019.3.KP
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży domu jest cała wartość nabycia domu, czyli wartość zakupu powiększona o koszty transakcji (taksę notarialną oraz podatek od czynności cywilnoprawnych) pokryta środkami wchodzącymi w skład majątkowej wspólnoty małżeńskiej?

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.386.2019.1.KK
     ∟Czy spłata kredytu zaciągniętego za zakup mieszkania korzysta z ulgi mieszkaniowej w sytuacji, gdy cena mieszkania została zaliczona do kosztów nabycia?

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.372.2019.1.SŻ
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w zabudowanej nieruchomości

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.181.2019.2.JG
     ∟Czy w związku z faktem, że w wyniku podziału majątku Wnioskodawczyni przyznano wyłączne prawo do lokalu mieszkalnego oraz związanego z nim wkładu mieszkaniowego, przysługuje Jej prawo do wykazania jako koszt uzyskania przychodu pełnej kwoty wydatków poniesionych wraz z mężem na poczet wkładu mieszkaniowego i rozliczenia zadania budowlanego? Czy wkład mieszkaniowy podlega waloryzacji zgodnie z przepisem art. 22 ust. 6f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od momentu jego wniesienia do spółdzielni mieszkaniowej?

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.172.2019.3.MS2
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.268.2019.1.AD
     ∟Czy z tytułu sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów nabycia nieruchomości wartość zrewaloryzowaną wkładu mieszkaniowego (wartość rynkową lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, pomniejszonej na mocy przepisu art. 11 ust 2 apostrof 2 powołanej ustawy o nominalną kwotę umorzenia kredytu)?

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.301.2019.1.KK
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.306.2019.2.KK
     ∟skutki podatkowe zbycia udziału w lokalu mieszkalnym

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.216.2019.2.PP
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.278.2019.2.KK
     ∟możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego: w części dotyczącej wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawczynię na zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz na remont lokalu mieszkalnego w części dotyczącej wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży garażu w postaci zadatku otrzymanego z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej tego garażu, na wpłatę wkładu własnego związanego z umową kredytową zawartą w związku z zakupem lokalu mieszkalnego w pozostałej części dotyczącej wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży garażu po dokonaniu wpłaty wkładu własnego związanego z umową kredytową zawartą w związku z zakupem lokalu mieszkalnego

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.297.2019.2.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.318.2019.2.MK
     ∟Cele mieszkaniowe, zwolnienie przedmiotowe

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.252.2019.2.PS
     ∟Zbycie nieruchomości - Źródło przychodu - spadkobranie, dożywocie i darowizna WŁASNE CELE MIESZKANIOWE – spłata kredytu

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.215.2019.2.PP
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.303.2019.2.DA
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym w związku z wydatkowaniem przychodu na remont i modernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o głównej funkcji letniskowej oraz dostosowanie go do zamieszkania całorocznego, oraz budowę ogrodzenia posesji (gruntu wraz z budynkiem).

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.234.2019.3.ASZ
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.293.2019.2.SR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytego w spadku i dziale spadku

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.311.2019.2.SR
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w sytuacji wydatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na zakup lokalu mieszkalnego, który będzie czasowo wynajmowany

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.248.2019.2.PS
     ∟W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości oraz zwolnienia przedmiotowego.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.158.2019.2.MM
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.149.2019.1.MM
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu osiągniętego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego, który do czasu zamieszkania będzie wynajmowany.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.126.2019.3.AK
     ∟Wskazana przez Wnioskodawczynię kwota nie mieści się w kategorii kosztów wymienionych w art. 22 ust. 6d – jak już wcześniej wskazano, za takie koszty uważa się tylko udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadku i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.152.2019.1.MM
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – kwoty płacone deweloperowi.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.180.2019.1.JG
     ∟Czy do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego można zaliczyć wydatki poniesione w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności, tj.: 1. Odsetki przejściowo wykupione przez Budżet Państwa w kwocie 3.859,25 zł? 2. Spłata nominalnej kwoty umorzenia kredytu według ostatecznego rozliczenia w kwocie 3.396,34 zł? 3. Spłata zadłużenia z tytułu kredytu wraz z odsetkami w comiesięcznych opłatach za użytkowanie lokalu w kwocie 21.063,60 zł?

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.197.2019.2.JM
     ∟Koszty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w wyniku zamiany.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.194.2019.2.KP
     ∟Czy w wydatkowanie kwoty przychodu ze zbycia nieruchomości można uwzględnić kwotę .. … zł .. gr spłaty kredytu zaciągniętego na wybudowanie przedmiotowej nieruchomości, w przypadku, gdy w koszty nabycia zbywanej nieruchomości nie można wpisać kwoty poniesionych wydatków sfinansowanych udzielonym kredytem?

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.227.2019.2.KK
     ∟zwolnienia od podatku dochodu ze sprzedaży nieruchomości leśnej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj