Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2845/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.131.2019.2.JG1
     ∟zwolnienie od podatku dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.126.2019.2.MZ
     ∟Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w 2019 roku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. W., którego właścicielką jest od dnia 6 sierpnia 2014 r., podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie, na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w 2018 roku na zakup lokalu mieszkalnego przy ul. C. stanowiącego własność Wnioskodawczyni, wypełnia dyspozycję art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uprawnia do zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.124.2019.4.KK
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej kamienicą

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.145.2019.1.MM
     ∟Uznanie spłaty byłego małżonka jako koszt uzyskania przychodu przy zbyciu lokalu mieszkalnego.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.77.2019.3.MST
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości (czy takim kosztem może być spłata na rzecz pozostałych spadkobierców, kwota zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych związana z dokonanym działem spadku oraz wydatki poniesione na zapłatę wynagrodzenia biegłego sądowego).

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/4511-128/16/19-2/S/AC
     ∟skutki podatkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.140.2019.2.MH
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.129.2019.4.SR
     ∟zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.110.2019.2.SR
     ∟w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia: udziałów w nieruchomości nabytych w spadku udziałów w nieruchomości nabytych w wyniku działu spadku

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.84.2019.3.JR
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.59.2019.2.ACZ
     ∟Skutki podatkowe zniesienia współwłasności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości wspólnej

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.87.2019.3.MG
     ∟możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego: w części dotyczącej wydatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę domu jednorodzinnego – jest prawidłowe, w części dotyczącej wydatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań niemieszkalnych –jest nieprawidłowe.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.55.2019.2.SŻ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe. Wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego/realizacja własnych celów mieszkaniowych w przyszłości.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.640.2018.1.MP
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytego w wyniku działu spadku

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.24.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości.

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.39.2019.2.JS
     ∟1. Czy spłata kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe zgodnie z podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.23.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości.

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.97.2019.1.PS
     ∟Własne cele mieszkaniowe – spłata kredytu – jeżeli kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umowy kredytowej, przy obliczaniu dochodu zwolnionego można uwzględnić całą kwotę jaka została wydatkowana na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości.

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.49.2019.3.AW
     ∟Czy sprzedając zabudowane działki, o których mowa we wniosku, Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.116.2019.3.JG1
     ∟Odpłatne zbycie udziału w lokalu mieszkalnym.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.74.2019.2.SŻ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego w związku z wydatkowaniem przychodu na nabycie innego lokalu mieszkalnego i spłatę kredytu zaciągniętego na zbywany lokal.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.63.2019.1.MST
     ∟Skutki podatkowe wydatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę własnego budynku mieszkalnego w sytuacji, gdy wydatki na wybudowanie tejże nieruchomości nie zostały uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów – możliwość zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.51.2019.2.SR
     ∟nabycie przez matkę Wnioskodawczyni lokalu mieszkalnego w celu zapewnienia warunków mieszkaniowych sobie i swoim małoletnim dzieciom nie korzysta ze zwolnienia zapłaty podatku od kwoty uzyskanej ze sprzedaży udziałów w nieruchomości należących do małoletniej Wnioskodawczyni

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.47.2019.2.KR
     ∟Skutki podatkowe zwolnienia z długu oraz przeniesienia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w zamian za przejęcie długu

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.15.2019.2.MST
     ∟Skutki podatkowe wydatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na jej nabycie oraz na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie innej nieruchomości – możliwość zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.92.2019.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.31.2019.2.AK
     ∟Zamiana nieruchomości jako źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.20.2019.2.IL
     ∟Wydatkując przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek odrębny Wnioskodawcy, na nabycie wraz z żoną do majątku wspólnego gruntu rolnego, przeznaczonego zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy pod budowę budynku jednorodzinnego, na którym Wnioskodawca zamierza wybudować budynek drewniany i jego budowę, w sytuacji, gdy nastąpiło w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych, Wnioskodawca może całość wydatków na te cele uznać za uprawniające do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) i d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.82.2019.2.MKA
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości (przychód, koszty, cel mieszkaniowy).

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.20.2019.2.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj