Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2047/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.352.2019.1.ES
     ∟Dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.453.2019.2.LZ
     ∟wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w dniu 28 lutego 2017 r. na nabycie lokalu mieszkalnego w dniu 30 kwietnia 2017 r. oraz planowane nabycie udziału w nieruchomości, w których Wnioskodawczyni będzie realizować własne cele mieszkaniowe, mogą stanowić wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.336.2019.1.MM
     ∟Wydatki poniesione - począwszy od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – na: zakup działki budowlanej pod budowę domu mieszkalnego, w którym Wnioskodawczyni w przyszłości zamierza realizować własne cele mieszkaniowe oraz spłatę kredytu hipotecznego przeznaczonego na: - spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w Banku X na mocy umowy kredytu mieszkaniowego na pokrycie części kosztów zakupu nieruchomości mieszkalnej [tj. budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej oraz gruntu (udziału w gruncie) związanym z tym budynkiem], - sfinansowanie części nabycia tej nieruchomości z umowy przedwstępnej sprzedaży zawartej z deweloperem oraz - wykończenie ww. budynku mieszkalnego (po nabyciu jego własności) uprawniają do zastosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.397.2019.2.JG
     ∟Możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/4511-67/15-10/KK
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości wcześniej wywłaszczonej i zwróconej spadkobiercom podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.382.2019.1.PW
     ∟Koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.482.2019.1.KK
     ∟Skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy nabycie nowego lokalu miało miejsce przed zbyciem nieruchomości.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.389.2019.2.EC
     ∟W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.337.2019.3.PS
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia nieruchomości – długi spadkowe.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.339.2019.2.JK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/4511-76/15-10/KK
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości wcześniej wywłaszczonej i zwróconej spadkobiercom podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.387.2019.1.MG
     ∟skutki podatkowe odpłatnego udziału w zbycia nieruchomości

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.285.2019.2.BK
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.324.2017.12.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.314.2019.2.JG
     ∟Czy opłata za pośrednictwo w sprzedaży pomniejsza przychód ze sprzedaży nieruchomości oraz czy wypłacony rodzeństwu zachowek stanowi koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości?

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.434.2019.4.KK
     ∟Czy nabycie udziału w lokalu mieszkalnym, poprzez spłatę pozostałych spadkobierców, stanowi wydatek na cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni?

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.418.2019.3.SR
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.375.2019.1.ASZ
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości – termin na cele mieszkaniowe

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.403.2019.2.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.347.2019.3.ASZ
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.384.2019.1.LS
     ∟Wydatki związane z wykupem lokalu mieszkalnego, nabyciem zaświadczeń oraz pośrednictwem biura nieruchomości, nie są nakładami zwiększającymi wartość nieruchomości, o którym mowa w art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. Należy również wskazać, że przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może zostać pomniejszony o koszty tj. koszty nabycia zaświadczeń oraz koszty pośrednictwa biura nieruchomości. Ponadto należy wskazać, że wydatkowanie przez Wnioskodawczynię środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego (po uwzględnieniu kosztów odpłatnego zbycia) które przeznaczy na transport samochodem, wywóz ziemi z dziury, przywóz materiałów budowlanych, wizyty kierownika budowy, na sprawdzenie wody w sanepidzie, zmianę szamba, monitoring i oświetlenie, modernizację studni głębinowej, na rozbudowę domu, na koszty projektów (architekt, geodeta, geolog) oraz na niwelację terenu, prace koparki wykopanie dziury, wykonanie - naprawę drenażu istniejącego domu, wykonanie - naprawę studni chłonnej - deszczowej, uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do skorzystania ze zwolnienia nie uprawniają natomiast wydatki poniesione na sprawdzenie wody w sanepidzie, ponieważ nie spełniają wymogów dyspozycji zawartej w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 25 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.260.2019.3.KP
     ∟Czy odpłatne zbycie udziału Wnioskodawcy w nieruchomości w części odziedziczonej w spadku po rodzicach podlega opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym?

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.49.2018.13.AD
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku i możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy nabycie nowego lokalu miało miejsce przed zbyciem nieruchomości.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.368.2019.1.KK
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.269.2019.2.JK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania. Koszty uzyskania przychodu.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.317.2019.2.SK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.344.2019.2.MZ
     ∟Reasumując należy wskazać, że sprzedaż w 2018 r. nieruchomości nabytej w drodze spadku/ darowizny w 2017 r., stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy. Niemniej jednak w sytuacji, gdy cały przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni wydatkuje w ciągu dwóch lat - licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano sprzedaży - na spłatę kredytu w banku mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii, zaciągniętego na zakup mieszkania, w którym Wnioskodawczyni realizuje własne cele mieszkaniowe to wówczas dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.292.2019.1.MKA
     ∟Zbycie nieruchomości – długi spadkowe.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.233.2019.2.MKA
     ∟Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na nabycie mieszkania w sytuacji gdy środki wydatkowano na podstawie umowy deweloperskiej a zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi po upływie 2 lat.

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.241.2019.4.KP
     ∟1. Czy planowana sprzedaż nieruchomości spowoduje powstanie u Wnioskodawczyni dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. W jaki sposób należy ustalić wysokość dochodu, tj. w jakiej wysokości należy określić przychód oraz koszty jego uzyskania? 3. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania ze zwolnienia dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości opisanej we wniosku, w przypadku wydatkowania całego uzyskanego przychodu podlegającego opodatkowaniu na nabycie oraz wykończenie innej nieruchomości, w której zamieszka i przeznaczonej na jej własne cele mieszkaniowe?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj