Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


714/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.341.2019.2.DW
     ∟1) Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na budowę budynku mieszkalnego, poniesione na spłatę kredytu hipotecznego w kwocie 96824,17 zł (180654,73 zł - 83830,56 zł), stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami udokumentowanymi fakturami na wartość 83830,56 a rzeczywiście poniesionymi wydatkami na budowę, będą stanowiły dla niego wydatki na własne cele mieszkaniowe i tym samym będą uprawniały go do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy wydatki poniesione łącznie w kwocie 180654,73 zł przez Wnioskodawcę na budowę budynku mieszkalnego, na które składają się: - spłata kredytu hipotecznego w kwocie 96824,17 zł, - wydatki udokumentowane fakturami w kwocie 83 830,56 zł, będą stanowiły dla niego wydatki na własne cele mieszkaniowe i tym samym będą uprawniały go do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.473.2016.10.MK
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.482.2019.1.KK
     ∟Skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy nabycie nowego lokalu miało miejsce przed zbyciem nieruchomości.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.339.2019.2.JK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.296.2019.2.PS
     ∟ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE - WŁASNE CELE MIESZKANIOWE – spłata kredytu i zakup paneli fotowoltaicznych

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.49.2018.13.AD
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku i możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy nabycie nowego lokalu miało miejsce przed zbyciem nieruchomości.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.172.2019.3.MS2
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.278.2019.2.KK
     ∟możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego: w części dotyczącej wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawczynię na zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz na remont lokalu mieszkalnego w części dotyczącej wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży garażu w postaci zadatku otrzymanego z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej tego garażu, na wpłatę wkładu własnego związanego z umową kredytową zawartą w związku z zakupem lokalu mieszkalnego w pozostałej części dotyczącej wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży garażu po dokonaniu wpłaty wkładu własnego związanego z umową kredytową zawartą w związku z zakupem lokalu mieszkalnego

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.305.2019.2.KK
     ∟Czy zbycie nieruchomości i nabycie lokalu mieszkalnego, który będzie wynajmowany, w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada też inny lokal mieszkalny, będzie korzystało z ulgi mieszkaniowej z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.252.2019.2.PS
     ∟Zbycie nieruchomości - Źródło przychodu - spadkobranie, dożywocie i darowizna WŁASNE CELE MIESZKANIOWE – spłata kredytu

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.220.2019.3.JG1
     ∟Dotyczy skutków podatkowych zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.229.2019.2.AD
     ∟Sposób ustalenia przychodu, kosztów uzyskania przychodu oraz dochodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku po zmarłym synu.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.126.2019.3.AK
     ∟Wskazana przez Wnioskodawczynię kwota nie mieści się w kategorii kosztów wymienionych w art. 22 ust. 6d – jak już wcześniej wskazano, za takie koszty uważa się tylko udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadku i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.180.2019.1.JG
     ∟Czy do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego można zaliczyć wydatki poniesione w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności, tj.: 1. Odsetki przejściowo wykupione przez Budżet Państwa w kwocie 3.859,25 zł? 2. Spłata nominalnej kwoty umorzenia kredytu według ostatecznego rozliczenia w kwocie 3.396,34 zł? 3. Spłata zadłużenia z tytułu kredytu wraz z odsetkami w comiesięcznych opłatach za użytkowanie lokalu w kwocie 21.063,60 zł?

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.245.2019.2.JG1
     ∟Dotyczy skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.194.2019.2.KP
     ∟Czy w wydatkowanie kwoty przychodu ze zbycia nieruchomości można uwzględnić kwotę .. … zł .. gr spłaty kredytu zaciągniętego na wybudowanie przedmiotowej nieruchomości, w przypadku, gdy w koszty nabycia zbywanej nieruchomości nie można wpisać kwoty poniesionych wydatków sfinansowanych udzielonym kredytem?

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.227.2019.2.KK
     ∟zwolnienia od podatku dochodu ze sprzedaży nieruchomości leśnej

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.139.2019.2.KK
     ∟Czy nabycie lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni posiada lokal mieszkalny, korzysta ze zwolnienia wymienionego art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.218.2019.2.AD
     ∟Czy połowę kwoty zakupu nieruchomości wraz z połową kosztów notarialnych (nastąpiła ona w momencie obowiązywania rozdzielności majątkowej z mężem) mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.191.2019.2.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – nabycie lokalu i najem.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.210.2019.2.PP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.114.2019.3.SK
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.128.2019.2.PP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.164.2019.1.AK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w przypadku przeznaczenia środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w spadku po ojcu na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę domu na działce, którą Wnioskodawca nabył w wyniku rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.154.2019.2.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – nabycie lokalu na własne cele z późniejsza darowizną na rzecz córki.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.137.2019.2.PS
     ∟WŁASNE CELE MIESZKANIOWE – SPŁATA KREDYTU zaciągniętego po odpłatnym zbyciu mieszkania.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.158.2019.1.MG
     ∟zbycie udziału w lokalu mieszkalnym.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.153.2019.2.MZ
     ∟Wydatki – na spłatę tej części kredytu, którą Wnioskodawczyni uwzględni w kosztach uzyskania przychodu w postaci sfinansowanych z tego kredytu wydatków na dokończenie budowy domu – nie mogą być jednocześnie traktowane jako wydatki na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego wydatkowanie przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości na spłatę kredytu udzielonego na dokończenie tego domu, nie uprawnia do zastosowania przedmiotowego zwolnienia w zakresie, w jakim wydatki poniesione na te cele będą stanowiły koszt uzyskania przychodu. Należy podkreślić, że udokumentowane wydatki poniesione na dokończenie budynku mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu tylko w takiej części, w jakiej dotyczą udziału w nieruchomości, którego przychód podlega opodatkowaniu.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.100.2019.1.JK3
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 updof.

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.131.2019.2.JG1
     ∟zwolnienie od podatku dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj