Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


174/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.332.2019.1.ID
     ∟obowiązki płatnika w związku ze zwrotem kosztów podróży służbowej i wykazaniem jej w deklaracji PIT-R

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.597.2018.2.MS
     ∟obowiązki płatnika w związku z pokrywaniem bądź zwrotem przez Spółkę kosztów przejazdów

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.345.2018.3.SŻ
     ∟Określenie źródła przychodu w związku z wynagrodzeniem otrzymywanym za świadczenie usług zarządzania

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.304.2018.3.KSM
     ∟obowiązki płatnika

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.347.2018.1.AK1
     ∟Wynagrodzenie wypłacane wyłącznie z tytułu pełnionych funkcji Członka Zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej zaliczane będzie do źródła przychodu - działalność wykonywana osobiście - zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wynagrodzenie wypłacane w ramach obowiązków wynikających z umowy o pracę do źródła przychodu – stosunek pracy, zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy.

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.224.2018.1.MU
     ∟Stosowanie kosztów uzyskania przychodów.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.199.2018.2.DS
     ∟Sposób opodatkowania diet wypłaconych Członkom Zarządu oraz ryczałtu wypłaconego Prezesowi Zarządu za udział w posiedzeniach Zarządu.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.151.2018.1.MM
     ∟Czy prawidłowym jest rozliczenie przez Wnioskodawcę abonamentu medycznego dla jednego członka zarządu poprzez uznanie, że wartość pakietu medycznego – według ceny zakupu – doliczana jest do dochodu, który tak jak w przypadku pracowników pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu w wysokości 111,25 zł, w efekcie czego odprowadzona zostaje zaliczka na podatek w wysokości 18%?

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.165.2018.2.AGR
     ∟Obowiązek wykazania w PIT-R zwróconej diety przez radnego.

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.10.2018.1.BK
     ∟Opodatkowanie diet wypłacanych delegatom z tytułu udziału w zebraniu przedstawicieli banku.

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.112.2017.10.RH
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym w zakresie czynności jakie zamierza wykonywać Wnioskodawca na podstawie „Umowy o świadczenie usług zarządzania”, Wnioskodawca powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 oku o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT), a tym samym czy wykonywane przez Wnioskodawcę czynności będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.361.2017.1.MM
     ∟Wysokość kosztów uzyskania przychodów, jakie może zastosować płatnik do wynagrodzeń Zarządzającego.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.719.2017.2.AK
     ∟brak opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT ww. usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy,

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.342.2017.1.AMN
     ∟Sporządzanie informacji o wysokości diet wypłaconych radnemu.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.216.2017.3.MST
     ∟Czy nieodpłatne udostępnienie osobie fizycznej mienia Spółki w postaci samochodu służbowego, komputera (laptopa), telefonu komórkowego, powierzchni biurowej w siedzibie Spółki w celu wykonywania kontraktu o zarządzanie, a także wydatki poniesione przez Zarządzającego i zwrócone mu przez Spółkę w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków na eksploatację sprzętu (w tym paliwo, rozmowy telefoniczne), a także inne zwrócone mu udokumentowane i uzasadnione wydatki, poniesione w celu wykonania umowy, stanowią dodatkowy przychód osoby świadczącej usługi zarządzania i należy je doliczyć do przychodu podatnika, od którego Wnioskodawca jest zobowiązany pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2017.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.309.2017.1.JŚ
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z zawarciem umowy o zarządzanie.

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.217.2017.2.MST
     ∟Kwalifikacja do źródła przychodów wynagrodzenia otrzymywanego przez Zarządzających na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania i związane z tym obowiązki płatnika, możliwość powstania po stronie Zarządzających przychodu z tytułu ponoszenia przez Spółkę kosztów uczestnictwa w konferencjach, seminariach i szkoleniach oraz możliwość powstania u Zarządzających przychodu z tytułu korzystania z mienia Spółki.

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.209.2017.2.RR
     ∟Czy do zawartej Umowy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 4 w zw. z art. 13 pkt 8 ustawy o PIT może zastosować zryczałtowane 20% koszty uzyskania przychodów?

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.277.2017.2.JM
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do dochodów obywatela Ukrainy pełniącego funkcję członka zarządu w polskiej spółce na podstawie powołania

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.112.2017.2.RH
     ∟Opodatkowanie świadczonych na podstawie zawartej umowy usług zarządzania.

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.3.2017.1.MT
     ∟Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji zarządcy komisarycznego spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych to przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 6 updof. W konsekwencji, koszty uzyskania tego przychodu należy określić zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 updof.

2017.04.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.123.2017.2.JK2
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłata wynagrodzenia członkom wspólnoty mieszkaniowej

2017.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.566.2016.2.IR
     ∟W zakresie nieuznania Zarządzającego za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu wykonywania czynności na podstawie „Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania”.

2017.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.568.2016.2.SM
     ∟nieuznanie Zarządzającego za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu wykonywania czynności na podstawie „Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania”.

2017.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.564.2016.2.KK
     ∟W zakresie nieuznania Zarządzającego za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu wykonywania czynności na podstawie „Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania”.

2016.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-287/16/ASz
     ∟Czy od diet wypłacanych delegatom za udział w zebraniu przedstawicieli Wnioskodawca powinien pobrać 18% zryczałtowanego podatku dochodowego, czy zaliczkę na ogólnych zasadach po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu 111,25 zł?

2016.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-411/16-2/ES
     ∟1. Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu czynności wykonywanych w ramach kontraktu menedżerskiego będą stanowić przychody ze źródła „działalność wykonywana osobiście”? W jaki sposób ustalić koszty uzyskania tych przychodów? 2. Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług konsultingowych będą stanowić przychody ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”? Czy Wnioskodawca będzie mógł wybrać sposób opodatkowania, o którym mowa w art. 30c ustawy o PIT?

2016.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1581/15-2/PP
     ∟Obowiązki płatnika.

2016.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1324/15-4/MS1
     ∟Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

2015.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1072/15-2/IM
     ∟Dla celów podatkowych istotny jest moment wypłaty diety, a nie okres za jaki ona przysługuje. Dlatego w przypadku diet należnych za miesiąc grudzień 2014 r., wypłaconych w styczniu 2015 r. - obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych powstanie w miesiącu styczniu 2015 r. Zatem kwota za miesiąc grudzień 2014 r. wypłacona w styczniu 2015 r. będzie już przychodem za rok 2015. Natomiast naliczoną i pobraną zaliczę na podatek dochodowy należy przekazać na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 lutego 2015 r. Tym samym termin przekazania zaliczek na podatek zależy bezpośrednio od miesiąca ich pobrania i nastąpić musi w miesiącu następnym po miesiącu pobrania tych zaliczek. Co ważne w PIT-11 za dany rok wyszczególnić należy zaliczki pobrane od kwot stanowiących przychody w danym roku, a nie wpłacone do urzędu.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj