Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


174/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6

2009.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-681/09/PS
     ∟1. Czy koszt szkolenia, w którym uczestniczył radny, oraz wartość przyznanego mu limitu na korzystanie z telefonu komórkowego, stanowią dla niego nieodpłatne świadczenie? 2. Czy Urząd Gminy powinien potrącić zaliczkę na podatek dochodowy, sporządzić i przekazać informację PIT-11?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-683/09/MM
     ∟W jaki sposób należy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń, uzyskiwanych z tytułu usług zarządzania przedsiębiorstwem, świadczonych na podstawie kontraktów menadżerskich przez członków zarządu spółki i osoby nie pełniące funkcji członków zarządu spółki?

2009.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-596/09-4/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów radnych

2009.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-459/09/WM
     ∟Czy i za jaki okres należy dokonać korekty pobieranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu z tytułu wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rad Osiedli oraz czy i za jaki okres dokonać korekty sporządzanych dla członków Rad Osiedli deklaracji rocznych PIT-11?

2009.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-557/09-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów radnych

2009.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-381/09/BD
     ∟Czy koszty szkolenia radnych należy zaliczyć jako ich przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy zastosowaniu odpowiednich kosztów uzyskania przychodu?

2009.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-314/09-2/ES
     ∟W jakiej wysokości przysługują koszty uzyskania przychodów?

2009.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-265/09-2/AK
     ∟Wynagrodzenie wypłacane członkom Rady Osiedla stanowi przychód z innych źródeł. Wnioskodawca jest obowiązany kwotę wypłacanych świadczeń wykazać w PIT-8C. Wnioskodawca w tym przypadku nie będzie obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a wykazana w PIT-8C kwota będzie stanowiła dla członków Rad Osiedli przychód z innych źródeł, który będą obowiązani wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy w którym otrzymali wynagrodzenie. Wnioskodawca, jako płatnik ma obowiązek przesłania do urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym roczne deklaracje zarówno PIT 11 jak i PIT 8C, według ustalonego wzoru (art. 42 ust. 1a ustawy), natomiast do końca lutego przesłać podatnikom imienne informacje o wysokości dochodu sporządzone według ustalonego wzoru (art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy).

2009.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-194/09-2/AM
     ∟PIT - w zakresie opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych przez Krajową Izbę

2009.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-154/09-4/AK
     ∟Czy w przypadku, gdy ławnik w danym miesiącu nabył prawo do rekompensat w łącznej kwocie niższej niż 200 zł pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu ?

2009.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-120/09/MK
     ∟Jeżeli od kwartalnie wypłacanych Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia diet płatnik zastosował koszty uzyskania za 4 miesiące, to czy możliwe jest zastosowanie w zeznaniu rocznym kosztów uzyskania przychodów przysługujących podatnikowi za 12 miesięcy?

2009.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1646/08-4/MK
     ∟Czy w umowie, której przedmiotem jest świadczenie usług doradczych, koszty uzyskania przychodów powinny być potrącane na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w umowie, której przedmiotem jest świadczenie usług doradczych i zarządzania (bądź też wyłącznie usług zarządzania) koszty uzyskania przychodów powinny być potrącane na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2009.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-32/09/ASz
     ∟Czy sfinansowanie przez gminę radnym i sołtysom gminnym kosztów szkoleń jest świadczeniem nieodpłatnym stanowiącym dla tych osób przychód, który należy opodatkować i od którego należy naliczyć koszty uzyskania przychodu?

2009.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-49/08/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe finansowania przez Urząd Miasta udziału radnych w szkoleniach indywidualnych i grupowych, konferencjach, seminariach?

2008.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-296/08-2/AMN
     ∟Czy należy pomniejszać dietę radnego o koszty uzyskania przychodów?Co w przypadku, gdy kwota przychodu jest niniejsza niż koszty uzyskania przychodów, tj.111,25 zł?W jakiej wysokości należy wykazać w PIT-11 koszty uzyskania przychodów, jeżeli przychód powyżej kwoty wolnej od podatku wystąpił, np. w czterech miesiącach?

2008.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-752/08/MK
     ∟1. Czy koszt szkolenia radnych gminy z racji pełnienia obowiązków społecznych stanowi dla radnego przychód? 2. Czy przychód ten podlega zwolnieniu podatkowemu wynikającemu z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?3. Czy do ww. przychodu stosować należy koszty uzyskania przychodu?

2007.09.25 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPF/415-66/07/TM
     ∟Czy dopłacony przez Spółkę w 2007 r. podatek wynikający z rozliczenia przychodów zleceniobiorcy powinien być obliczony według skali podatkowej - czyli z zastosowaniem progów podatkowych oraz czy kwota ta powinna zostać potraktowana jak darowizna na rzecz zleceniobiorcy i wykazana w sporządzonej po zakończeniu roku 2007 informacji PIT-8C?

2007.09.06 - Drugi Urząd Skarbowy w Opolu - PDII/415-22/PD/07
     ∟Dotyczy zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

2007.03.21 - Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek - 1437/ZDF/423/3/07/LJ
     ∟1. Czy otrzymywane wynagrodzenie przez wspólnika spólki pełniącego funkcje członka zarządu należy traktować jako przychody z samodzielnej działalności?2. Czy koszty uzyskania przychodów powinny być odliczone w wysokości 108,50 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1302 zł?3. Czy podatek dochodowy należy pobierać w wysokości 19% należności, czy też stosować skalę podatkową obowiązującą w danym roku.

2006.12.05 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/4117-0078/06
     ∟Czy uzyskując przychody w ramach kontraktu menedżerskiego można ująć w kosztach uzyskania przychodów wydatki na prezenty? Decyzja

2006.07.11 - Urząd Skarbowy Warszawa-Wola - US40RPŁ/415/39/2006
     ∟Czy od nagród otrzymywanych przez działaczy związkowych należy potrącać podatek w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

2006.01.25 - Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady - DG/005-18/05/BA
     ∟Czy przychody adwokata wykonującego zawód w indywidualnej kancelarii, z tytułu pełnienia funkcji arbitra przewodniczącego w sądzie polubownym powołanym do rozstrzygnięcia poszczególnego sporu ( ad hoc ) pomiędzy podmiotami polskimi i na terenie Polski, stanowią jego przychód , o którym mowa w art.10 ust. 1 pkt 2 i art. 13 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: jest adwokatem wykonującym czynnie zawód - prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług prawnych, opodatkowaną podatkiem liniowym oraz podatkiem od towarów i usług. Podatnik otrzymał zawiadomienie, że został wyznaczo...

2006.01.23 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku - WP/415-140/05
     ∟Czy wynagrodzenia pozaetatowego członka Kolegium korzysta ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2005.12.16 - Urząd Skarbowy w Ciechanowie - US/3/PDM/4150-26/05/MB
     ∟W jakiej wysokości należy wykazać w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-8B koszty uzyskania przychodu członkom Rady Nadzorczej Banku jeżeli koszty te przewyższaja kwotę przychodu?Stan faktyczny- Rada Nadzorcza w Banku Spółdzielczym jest organem nadzorczym Banku,- członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej Banku raz na kwartał, - z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej, członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 80, 00 zł. za posiedzenie.Stanowisko wnioskodawcy Zdaniem wnioskodawcy do przychodów otrzymanych przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzor...

2005.12.12 - Urząd Skarbowy w Zamościu - POV/415-22/05
     ∟Sąd jako płatnik wystąpił z zapytaniem:1. Czy należności wypłacane ławnikom sądowym na podstawie art. 172 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.) są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?2.Czy Sąd jako płatnik ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od powyższych rekompensat?Stan faktyczny: Sąd zgodnie z art. 172 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych wypłaca ławnikom sądowym rekompensatę pieniężną za czas pełnienia obowiązków ławnika w sądzie. Rekompensata określ...

2005.11.29 - Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto - PDF-3-415-51-05BA
     ∟Czy wynagrodzenia wypłacane X członkom komisji egzaminacyjnej, w związku z przeprowadzeniem przez nich egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika lub mistrza, zalicza się do przychodów z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy samorządowej?

2005.11.08 - Urząd Skarbowy w Sokółce - US.I/415/26/JP/2005
     ∟Czy w przypadku uzyskiwania przychodów z dwóch źródeł tj. ze stosunku pracy i z tytułu powołania do organów stanowiących spółki, przekroczenie drugiego progu podatkowego z tytułu umowy o pracę liczonego wg skali podatkowej, obliguje do zastosowania tej samej stawki podatku z tytułu przychodów uzyskiwanych z drugiego z wymienionych źródeł?

2005.11.03 - Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów - 1433/NG/GF/II/415-art.14a/6/05/GK
     ∟Czy świadczone usługi o charakterze doradczym nie stanowią przychodu do którego mógłby mieć zastosowanie przepis , o którym mowa w art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych, choć zdaniem podatnika usług doradczych , nie można zaliczyć do umów o zarządzanie przedsiębiorstwem , kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze ?do których należałoby stosować art. 22 ust 9 pkt 5 ustawy podatkowej. Zatem przychody ze świadczonych przez podatnika usług stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2005.09.07 - Urząd Skarbowy Warszawa-Praga - 1434/SD-DF/415/109a/JG/05
     ∟Czy mogę pomniejszyć przychód osiągany na podstawie umowy zlecenia dla Dyrektora ds. Marketingu o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów. Postanowienie

2005.08.19 - Urząd Skarbowy w Obornikach Wielkopolskich - ZB/415-16/2005
     ∟W jakiej wysokości ustalić koszty uzyskania przychodów dla członków rady nadzorczej niebędących pracownikami spółdzielni? Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że członkami rad nadzorczych Spółdzielni są zarówno pracownicy, jak i osoby niebędące pracownikami. W stosunku do członków rad nadzorczych niebędących pracownikami Spółdzielnia stosuje kwotę kosztów uzyskania przychodów do wysokości przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) określone zostały koszty uzyskania dla osób osiągających przychody z samodzielnej działalności (art. 13) m...

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj