Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


174/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6

2014.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-719/13-6/JK
     ∟1. Czy z tytułu otrzymanych przychodów Wnioskodawca będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych?2. Czy z tytułu otrzymanych przychodów Wnioskodawca będzie zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy?3. Czy z tytułu otrzymanych przychodów Wnioskodawcy przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?4. Czy w związku z otrzymanymi dietami Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16b updof?

2013.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-644/13-2/PW
     ∟Czy Spółka jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy A.G. z tytułu przychodów uzyskiwanych przez A.G. jako członka Zarządu?Czy Spółka obowiązana jest do obliczenia, pobrania i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń wypłaconych na rzecz A.G. w wykonaniu Umowy z dnia 3 listopada 2012 r.?

2013.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-698/13-2/WS
     ∟Opodatkowanie diet za czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich.

2013.09.13 - Minister Finansów - DD3/033/141/OBQ/13/RD-94895/13
     ∟opodatkowanie przychodów radnych w zakresie powstania przychodu w związku z uczestnictwem radnych w szkoleniach, oraz w zakresie uwzględniania w informacji PIT-8C wartości otrzymanej przez byłego radnego nagrody książkowejZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2013.09.11 - Minister Finansów - DD3/033/143/OBQ/13/RD-94060/13
     ∟obowiązki płatnika w zakresie niewykazywania w informacji PIT-R należności z tytułu podróży służbowej radnych, oraz w zakresie nieuwzględniania w informacji PIT-R wartości szkoleńZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2013.09.04 - Minister Finansów - DD3/033/133/CRS/13/RD-91390/13
     ∟możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do należności z tytułu podróży służbowej radnych; możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wartości szkoleń radnych sfinansowanych przez starostwo powiatowe

2013.08.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-412/13-4/MK1
     ∟Zakres opodatkowania dochodu uzyskanego przez społecznego inspektora pracy.

2013.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-353/13-2/MG
     ∟Zakres skutków podatkowych udostępniania osobie fizycznej na podstawie umowy o zarządzanie mienia Spółki oraz pokrywania przez Spółkę lub zwrotu kosztów eksploatacji sprzętu oraz kosztów noclegów, przejazdów krajowych i zagranicznych, związanych z wykonywaniem kontraktu w części dotyczącej braku powstania po stronie osoby zarządzającej przychodu z tytułu pokrywania lub zwrotu przez Spółkę kosztów noclegów, przejazdów krajowych i zagranicznych oraz w pozostałej części.

2013.04.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-81/13-2/IM
     ∟1. Czy przychody uzyskiwane z tytułu realizacji kontraktu na usługi lekarskie należy uznać za przychody uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli ich wykonywanie wchodzi w zakres prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?2. Czy przychody uzyskiwane z tytułu realizacji kontraktu menedżerskiego winno się uznać za przychody z działalności gospodarczej, czy też pomimo zawarcia umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, winno się uznać za przychody uzyskiwane z działalności wykonywanej osobiście? 3. Kto, z tytułu uzyskiwania dochodów z kontraktu menedżerskiego jest zobowiązany do odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy, je...

2013.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-740/12-4/KSU
     ∟ ...

2013.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-998/12/BD
     ∟Czy ustalenie opisanego powyżej wynagrodzenia, uzależnionego w części od osiągniętego przez Spółkę w danym miesiącu zysku, pozwala na jego opodatkowanie na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1518/12-4/MT
     ∟Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu świadczenia usług zarządczych w przypadkach opisanych powyżej, tj. opisanych w stanie faktycznym wniosku?

2012.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-793/12-2/JK3
     ∟Zakres skutków podatkowych pełnienia funkcji członka zarządu w ramach stosunku organizacyjnego i zastosowania kosztów uzyskania przychodu.

2012.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-792/12-2/JK3
     ∟Zakres skutków podatkowych pełnienia funkcji członka zarządu w ramach stosunku organizacyjnego i zastosowania kosztów uzyskania przychodu

2012.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-789/12-2/JK3
     ∟Zakres skutków podatkowych pełnienia funkcji członka zarządu w ramach stosunku organizacyjnego i zastosowania kosztów uzyskania przychodu.

2012.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-675/12/MK
     ∟Czy przychody uzyskane przez przedsiębiorcę, który jest równocześnie wiceprezesem zarządu Spółki, na podstawie zawartej z tą Spółką w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej umowy o zarządzanie, będą przychodami z działalności wykonywanej osobiście czy przychodami z działalności gospodarczej?

2012.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-578/12-4/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2012.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-387/12-4/TW
     ∟1. Czy wynagrodzenie wypłacane Prezesowi Zarządu na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników lub rady nadzorczej będzie dla niego przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f., a dochód z tego źródła opodatkowany będzie według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f.?2. Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych w ramach osobowej spółki prawa handlowego prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczej w przypadku powiadomienia właściwego urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 9 a ust. 2 u.p.d.o.f., podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f. (podatek liniowy)?

2012.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-494/12-3/IF
     ∟1. Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu świadczenia usług zarządczych w przypadkach opisanych powyżej?2. Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych wskazanym osobom fizycznym z tytułu usług doradztwa wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadkach opisanych powyżej?

2012.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-494/12-2/IF
     ∟W związku z wypłaconymi należności na rzecz osób fizycznych świadczących usługi zarządcze, na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika określone przepisami art. 41 i 42 ustawy, w związku z czym Wnioskodawca jest obowiązany do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

2012.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-493/12-2/IF
     ∟Należy stwierdzić, iż przychody, które uzyskał Wnioskodawca w związku z zawartą umową cywilnoprawną, której przedmiotem jest zarządzanie spółką – traktowane będą jako przychody z działalności wykonywanej osobiście i winny być opodatkowane według zasad przewidzianych dla tego źródła przychodu, tj. według skali o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-492/12-2/IF
     ∟1. Czy wynagrodzenie za świadczenie usług zarządczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, jest przychodem z działalności wykowanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 9 PIT, a dochód z tego źródła opodatkowany jest wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 PIT?

2012.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-483/12-3/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2012.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-349/12-4/JK3
     ∟opodatkowanie diet dla członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu za udział w posiedzeniu.

2012.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-269/12/BD
     ∟W jaki sposób ustalić radnemu wysokość jednostkowego przychodu podlegającego opodatkowaniu? Czy fakt uczestniczenia czy też nie uczestniczenia radnego w szkoleniu ma znaczenie w określeniu wysokości przychodu?

2012.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1050/11/ENB
     ∟Czy diety otrzymane przez członków Rady Doradczej Fundacji można zaliczyć do przychodów o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od których odliczane są koszty uzyskania przychodu wg art. 22 ust. 9 pkt 5 tej ustawy?

2012.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-823/11-4/JK3
     ∟Czy w związku z uczestnictwem Przewodniczącej Rady Gminy w Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich opłaconym ze środków budżetu gminy, radna osiągnęła przychód zwolniony od podatku dochodowego w oparciu o art. 2l ust. l pkt 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2011.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-488/11-2/KSU
     ∟1. Czy uzyskiwane przez członków organów OlPiP określonych w art. 12 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 ze zm.), przychody (tj. zryczałtowane diety za uczestnictwo w posiedzeniach organów oraz wynagrodzenia otrzymywane przez Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących, Sekretarz i Skarbnika) należy zaliczyć do źródeł przychodu, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy w przypadku członków organów OlPiP otrzymujących zryczałtowane diety za uczestnictwo w posiedzeniach organów (wynoszące 75,00 zł) w przypadku wynagrodzenia niższego niż przysługująca kwota kosztów uzyskania przychodów - koszty należy pomniejszyć do wysokości otrzymanego przychodu, a w rozliczeniu rocznym należy uwzględnić za poszczególne miesiące roku podatkowego pełną normę kosztów, a w przypadku wystąpienia straty, podatnik będzie mógł ją odliczyć od dochodu z tego samego źródła w ciągu pięciu kolejnych lat, czy może w sytuacji, gdy przewidziane wynagrodzenie za udział w posiedzeniu organów, nie przekracza kwoty 200,00 zł możliwe jest zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku do dochodowym od osób fizycznych i pobranie zryczałtowanego podatku w wysokości 18% przychodu?

2011.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-488/11-3/KSU
     ∟1. Czy uzyskiwane przez członków organów OlPiP określonych w art. 12 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 ze zm.), przychody (tj. zryczałtowane diety za uczestnictwo w posiedzeniach organów oraz wynagrodzenia otrzymywane przez Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących, Sekretarz i Skarbnika) należy zaliczyć do źródeł przychodu, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy w przypadku członków organów OlPiP otrzymujących zryczałtowane diety za uczestnictwo w posiedzeniach organów (wynoszące 75,00 zł) w przypadku wynagrodzenia niższego niż przysługująca kwota kosztów uzyskania przychodów - koszty należy pomniejszyć do wysokości otrzymanego przychodu, a w rozliczeniu rocznym należy uwzględnić za poszczególne miesiące roku podatkowego pełną normę kosztów, a w przypadku wystąpienia straty, podatnik będzie mógł ją odliczyć od dochodu z tego samego źródła w ciągu pięciu kolejnych lat, czy może w sytuacji, gdy przewidziane wynagrodzenie za udział w posiedzeniu organów, nie przekracza kwoty 200,00 zł możliwe jest zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku do dochodowym od osób fizycznych i pobranie zryczałtowanego podatku w wysokości 18% przychodu?

2011.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-670/11-2/TR
     ∟Prawidłowość wykazywania przez płatnika w informacji PIT-11 kosztów uzyskania przychodów, w odniesieniu do należności otrzymywanych przez ławników.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj