Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


174/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6

2011.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-562/11/MU
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia wypłaconego za pełnienie funkcji członka zarządu.

2011.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-510/11-6/AS
     ∟Płatnik zobowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych stosując stawkę 18% od ww. przychodu uzyskanego przez radnego z tytułu szkolenia, a także sporządzić informację PIT-11. Przed obliczeniem zaliczek należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu zgodnie z zasadami określonymi w art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-400/11-4/MS
     ∟Diety miesięczne, otrzymywane przez członków Rady Stowarzyszenia nie mieszczą się w zakresie zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co oznacza, że Wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy z tytułu ww. świadczenia oraz do przekazania ww. zaliczki na podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

2011.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-386/11/AD
     ∟W jaki sposób należy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia, uzyskiwanego przez Zleceniobiorcę z tytułu usług zarządczych świadczonych na rzecz Spółki na podstawie kontraktu menadżerskiego w świetle art. 41 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 9 i art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2011.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-296/11-6/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2011.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-225/11/BD
     ∟1. Czy usługi wykonywane w ramach kontraktu menadżerskiego kwalifikują się jako przychody wykonywane osobiście jak stanowi przepis art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uszczegółowionym w treści art. 13 pkt 2-9 ww. ustawy (z uwagi na fakt, że są to przychody uzyskane na podstawie umowy menadżerskiej przy jednoczesnym pełnieniu funkcji prezesa zarządu czyli jako członek organów stanowiących osób prawnych2. Czy od uzyskanych przez wnioskodawcę przychodów płatnik winien pobierać zaliczkę na podatek według najniższej stawki podatkowej określonej w skali podatkowej, tj. w wysokości 18% i czy stawka ta w ciągu roku nie ulega zmianie, bez względu na wysokość uzyskanych przychodów przez menedżera oraz czy pobieranie przez płatnika zaliczki na podatek według wyższej stawki (32%) jest możliwe jedynie na wniosek wnioskodawcy jako menedżera?3. Czy wysokość kosztów uzyskania przychodów od kontraktów menadżerskich reguluje art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem stosuje się koszty w wysokości 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy - nie więcej niż 1.335 zł gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania menadżera jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, również przysługują koszty w ww. wysokości - nie przysługują koszty podwyższone. Jeżeli natomiast menadżer tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niź jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, koszty uzyskania przychodów nie mogą łącznie przekroczyć 2.002,05 zł za rok podatkowy?4. Czy na płatniku, czyli Spółce ciąży obowiązek potrącenia podatku dochodowego i przekazania go do stosownego urzędu skarbowego oraz obowiązek sporządzenia i przekazania menadżerowi imiennej informacji PIT-11 lub IFT-1/IFT-1R, (a także deklaracji rocznej PIT-4R lub PIT-8AR)?

2011.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-286/11/AŻ
     ∟określenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

2011.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-233/11-2/MS1
     ∟Obowiązki płatnika wynikające z finansowania kosztów szkolenia radnych.

2011.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-133/11/GR
     ∟Czy w sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów są potrącane z umowy o pracę, od umowy o zarządzanie (kontrakt menedżerski) można również dokonywać naliczenia kosztów uzyskania przychodów?

2011.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-1032/10/MZ
     ∟Czy do wypłaconych przez Stowarzyszenie diet dla Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu oraz wykonywania zadań, ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych określone w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2011.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1050a/10/MR
     ∟Czy wynagrodzenie za świadczenie usług zarządczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (Opcja 1), będzie przychodem z działalności wykowanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy, a dochód z tego źródła opodatkowany będzie wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy?

2011.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1050b/10/MR
     ∟Czy zmniejszone wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy jako członkowi zarządu na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Wspólników (Opcja 2) będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 ustawy, a dochód z tego źródła opodatkowany będzie wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy?

2011.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1031a/10/MR
     ∟Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu świadczenia usług zarządczych wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadkach opisanych powyżej?

2011.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1031b/10/MR
     ∟Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych wskazanym osobom fizycznych z tytułu usług doradztwa wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadkach opisanych powyżej?

2011.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1030a/10/MR
     ∟Czy wynagrodzenie za świadczenie usług zarządczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (Model 1), będzie przychodem z działalności wykowanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy, a dochód z tego źródła opodatkowany będzie wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy?

2011.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1030b/10/MR
     ∟Czy wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy na podstawie uchwały o powołaniu na członka zarządu (Model 2) będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 ustawy, a dochód z tego źródła opodatkowany będzie wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy?

2011.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-970/10-2/EC
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług zarządzania.

2011.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-970/10-3/EC
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia wypłacanego Wnioskodawcy jako członkowi zarządu.

2011.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-969/10-2/EC
     ∟Czy wynagrodzenie za świadczenie usług zarządczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie przychodem z działalności wykowanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 9 PITU, a dochód z tego źródła opodatkowany będzie wg skali, o której mowa w art. 27 ust 1 PITU?

2010.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-585/10-2/TW
     ∟1. Czy opłacanie z budżetu gminy kosztów szkolenia radnego należy uznać za przychód opodatkowany zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym czy urząd powinien sporządzić i przekazać do właściwego urzędu skarbowego PIT-8C czy PIT-11?2. Jeśli należałoby wystawić PIT-11 to jakie koszty uzyskania przychodu należy zastosować, pracownicze czy w wysokości 20% uzyskanego przychodu?

2010.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-470/10-2/MR
     ∟stosowanie 50% koszty uzyskania przychodów przy opodatkowaniu honorarium autorskiego

2010.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-247/10-2/MT
     ∟Należy stwierdzić, iż przychody, które będą uzyskiwane przez spółkę komandytową w związku z zawartymi umowami o zarządzanie będą traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji Wnioskodawca jako wspólnik i komandytariusz spółki komandytowej nie może opodatkować tak uzyskanego dochodu podatkiem liniowym według stawki 19% - która zgodnie z art. 30c ww. ustawy przewidziana jest dla dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 cyt. ustawy. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie mógł uwzględnić wyższych kosztów, niż określone w art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2010.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-170/10/AŻ
     ∟Czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonywane przez wnioskodawcę czynności na podstawie umów - kontraktów menedżerskich - podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej oraz czy powyższy sposób opodatkowania będzie miał zastosowanie do kontraktów obowiązujących w poprzednim stanie prawnym, w szczególności przed nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 1 stycznia 2007r.?

2010.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-31/10-2/AS
     ∟PIT - w zakresie stosowania 50% koszty uzyskania przychodów przy opodatkowaniu honorarium

2010.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-782/09-2/MG
     ∟prawidłowość wykazywania przez płatnika w informacji PIT-11 kosztów uzyskania przychodów, w odniesieniu do należności otrzymywanych przez ławników

2010.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-962/09/BD
     ∟Czy udział w forum stanowi przychód Przewodniczącej zgodnie z art. 13 pkt 5 o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i podlega opodatkowaniu z zastosowaniem kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 5 jeśli kwota przychodu jest powyżej 200 zł? Natomiast poniżej tej kwoty zastosowanie będzie miał art. 30 ust. 1 pkt 5a?

2010.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-969/09/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe pokrycia przez Międzygminny Związek kosztów używania służbowego telefony komórkowego przez przewodniczącego Związku?

2010.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-995/09/ENB
     ∟Czy zastosowany sposób kwalifikowania wypłat z tytułu działalności wykonywanej osobiście jest prawidłowy, czy też powinno się stosować do tego rodzaju wynagrodzeń przepisy art. 13 ust. 7 w związku z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2010.01.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1108/09-3/AMN
     ∟Czy prawidłowo ujmowany jest przychód za szkolenie w przypadku radnego na PIT-R?Jak pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych skoro radny nie dostaje z tytułu udziału w szkoleniu żadnych środków pieniężnych, czy ma wpłacać zaliczkę z własnych środków na konto gminy?

2009.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-852/09/HD
     ∟Czy istnieje możliwość zaliczenia umowy kontraktu menedżerskiego do działalności gospodarczej, która oznacza działalność zarobkowo-usługową (usługi doradztwa i zarządzania)?

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj