Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


742/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.232.2019.1.GM
     ∟50% koszty uzyskania przychodów.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.383.2019.3.ASZ
     ∟obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów – jury na konkursach

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.458.2019.2.PP
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.328.2019.3.AK
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.208.2019.2.GM
     ∟50% koszty uzyskania przychodów.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.381.2019.2.SK
     ∟obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.358.2019.1.AK
     ∟1. Czy w 2019 r. i w latach następnych, Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie uprawniona obliczać i pobierać zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% miesięcznego przychodu, względem Honorarium stanowiącego zapłatę za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a i art. 22 ust. 9b pkt 1 Ustawy o PIT? 2. Czy w 2019 r. i w latach następnych, Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie uprawniona obliczać i pobierać zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a i art. 22 ust. 9b pkt 1 Ustawy o PIT – w sytuacji, gdy Honorarium należne pracownikowi w danym miesiącu będzie równe 100% wynagrodzenia zasadniczego pracownika i w związku z tym w danym miesiącu wynagrodzenie za inne czynności pracownika nie zostanie w ogóle wypłacone?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.313.2019.2.DW
     ∟1) Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest przy rozliczaniu zaliczek na ten podatek do uwzględniania kosztów uzyskania przychodu nauczyciela akademickiego w wysokości 50% na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 9b pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, ze zm.), dalej jako "UPIT" od wszystkich składników wynagrodzenia otrzymanych ze stosunku pracy, na który składają się świadczenia wymienione w opisie stanu faktycznego w pkt. I.1. - I.2. lit. a - f; II. 1 - II. 4; III. 1 - III. 2 lit. a – g, bez konieczności spełniania dodatkowych wymogów formalnych w zakresie potwierdzenia przeniesienia praw autorskich? 2) Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest przy rozliczaniu zaliczek na ten podatek do uwzględniania kosztów uzyskania przychodu nauczyciela akademickiego w wysokości 50% na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 9b pkt 8 UPIT od całego przychodu otrzymanego ze stosunku pracy, bez konieczności dokonywania wyłączeń z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie w ramach stosunku pracy obowiązków o charakterze administracyjnym, porządkowym lub organizacyjnym? 3) Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest przy rozliczaniu zaliczek na ten podatek do uwzględniania kosztów uzyskania przychodu nauczyciela akademickiego, który jest etatowym pracownikiem … lub jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innej uczelni w wysokości 50% na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 9b pkt 8 UPIT od wynagrodzenia otrzymanego z tytułu wykonywania działalności dydaktycznej w ramach umowy cywilnoprawnej? 4) Czy Wnioskodawca jako płatnik PIT jest obowiązany przy rozliczaniu zaliczek na ten podatek do uwzględniania 50% kosztów uzyskania przychodu w odniesieniu do osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w ramach umów cywilnoprawnych, a nie mających statusu nauczyciela akademickiego, bez konieczności spełnienia wymogów formalnych potwierdzających przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu, jakim jest działalność dydaktyczna czy też naukowa? 5) Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany będzie przy rozliczaniu zaliczek na ten podatek do uwzględniania kosztów uzyskania przychodu nauczyciela akademickiego w wysokości 50% na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 9b pkt 3 UPIT od wszystkich świadczeń wymienionych w opisie stanu faktycznego w pkt. IV. 1-7, które … planuje wypłacać nauczycielom akademickim tytułem wynagrodzenia ze stosunku pracy?

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.320.2019.1.JG
     ∟Czy Wnioskodawca w zakresie dotyczącym honorarium autorskiego za przeniesienie przez Pracowników (inżynierowie budownictwa) na Pracodawcę praw autorskich majątkowych do stworzonych utworów, może jako płatnik stosować wobec Pracowników 50% koszty uzyskania przychodów?

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.462.2019.1.PP
     ∟W zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.383.2019.2.LZ
     ∟Wnioskodawca obliczając i odprowadzając podatek dochodowy od osób fizycznych do części wynagrodzenia dotyczącej przeniesienia praw autorskich będzie mógł zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a ustawy. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskiwanej przez pracowników znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 2 ww. ustawy.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.385.2019.2.LZ
     ∟Wnioskodawca obliczając i odprowadzając podatek dochodowy od osób fizycznych do części wynagrodzenia dotyczącej przeniesienia praw autorskich będzie mógł zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a ustawy. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskiwanej przez pracowników znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 2 ww. ustawy.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.355.2019.1.MKA
     ∟Obowiązki płatnika związane z wypłatą świadczeń na podstawie umów o dzieło 50% koszty uzyskania przychodów.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.340.2019.1.MKA
     ∟Obowiązki płatnika związane z wypłatą świadczeń na podstawie umów o pracę – nauczyciele akademiccy.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.270.2019.1.MC
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.260.2019.2.DS
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.334.2019.1.JR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z możliwość zastosowania 50% kup

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.280.2019.2.AK
     ∟W zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.280.2019.3.MH
     ∟W zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.227.2019.2.MS2
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.241.2019.2.MH
     ∟obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.255.2019.1.MS2
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca w związku z obowiązkami płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, może uznać, że część wynagrodzenia wypłacanego Pracownikom w formie Honorarium stanowić będzie wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Wnioskodawcę autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy i czy w konsekwencji Wnioskodawca może zastosować, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3, w zw. z art. 22 ust. 9b Ustawy PIT, 50% koszty uzyskania przychodu w stosunku do tej części wynagrodzenia, która przypada tytułem rozporządzenia przez Pracownika majątkowymi prawami autorskimi do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy, w efekcie działalności twórczej w zakresie programów komputerowych wymienionej w art. 22 ust. 9b pkt 1 ustawy PIT?

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.311.2019.1.PP
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.256.2019.2.PP
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.207.2019.4.JR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z możliwość zastosowania 50% kup

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.153.2019.2.PP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.119.2019.2.DS
     ∟Możliwość zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów – programiści.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.216.2019.2.JG1
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.123.2019.2.AM
     ∟Możliwości stosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.209.2019.2.SK
     ∟Możliwość zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj