Interpretacje do przepisu
art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


325/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.340.2019.5.AW
     ∟Stosowanie polskich przepisów prawa podatkowego w zakresie określania momentu powstania przychodu i kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz sposobu ujmowania dla celów rozliczenia podatku w Polsce przychodów i kosztów osiągniętych w Senegalu

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.238.2019.2.AZE
     ∟ustalenie, czy w stosunku do realizowanych przez Spółkę do 31 grudnia 2019 r. wypłat z tytułu należności licencyjnych z tytułu prawa do używania znaku towarowego oraz należności za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej (know-how) objętych zakresem art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, świadczeń objętych zakresem art. 21 ust. 1 pkt 2a, a także wypłat dywidendy, wypłacanych na rzecz podmiotów z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec, wyłączone jest stosowanie art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.284.2019.2.BG
     ∟Kwestii zastosowania zwolnienia wynikające z art. 26 ust. lg w powiązaniu z art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT, zwolnienia wynikające z art. 22 ust. 4 w powiązaniu z art. 26 ust. lc i lf ww. ustawy oraz możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku przy wypłacie należności z tytułu wypłacanej dywidendy zgodnie z art. 10 polsko-włoskiej umowy o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.190.2019.2.KK
     ∟Kwestia podlegania w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w związku z wypłatą przez polską spółkę odsetek na rachunek banku powierniczego działającego na rachunek Funduszu, w zakresie uprawnienia do zastosowania do otrzymywanych dochodów z odsetek preferencyjnej stawki określonej w polsko-koreańskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (zarówno w przypadku uznania Funduszu za podmiot transparentny podatkowo jak i w przypadku uznania go za podatnika).

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.241.2019.2.AJ
     ∟Kwestia podlegania w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w związku z wypłatą przez polską spółkę odsetek na rachunek banku powierniczego działającego na rachunek Funduszu, w zakresie uprawnienia do zastosowania do otrzymywanych dochodów z odsetek preferencyjnej stawki określonej w polsko-koreańskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (zarówno w przypadku uznania Funduszu za podmiot transparentny podatkowo jak i w przypadku uznania go za podatnika).

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.239.2019.2.AJ
     ∟Kwestia podlegania w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w związku z wypłatą przez polską spółkę odsetek na rachunek banku powierniczego działającego na rachunek Funduszu, w zakresie uprawnienia do zastosowania do otrzymywanych dochodów z odsetek preferencyjnej stawki określonej w polsko-koreańskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (zarówno w przypadku uznania Funduszu za podmiot transparentny podatkowo jak i w przypadku uznania go za podatnika) .

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.238.2019.1.SG
     ∟w związku z połączeniem ze Spółką zależną Wnioskodawca osiągnie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego zastosowanie znajdzie zwolnienie od opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.172.2019.2.AZE
     ∟prawo do odliczenia podatku pobranego u źródła przez serbskiego płatnika

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.6.2017.11.JKT
     ∟ 1. Czy wypłata środków z kapitału zapasowego Spółki P GmbH stanowić będzie dla Wnioskodawcy dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 ustawy dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”)? 2. Czy wypłata środków z kapitału zapasowego Spółki P GmbH stanowić będzie dla Wnioskodawcy dochód (przychód) zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT?

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.122.2019.1.BKD
     ∟Czy w związku z zawartą i wykonywaną umową stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jest obowiązany jako płatnik do pobierania i odprowadzania na rachunek polskiego urzędu skarbowego podatku za spółkę czeską (tzw. podatek u źródła) czy też jest z tego obowiązku zwolniony, czy w przypadku istnienia obowiązku pobierania podatku u źródła Wnioskodawca obowiązany jest do potrącania kwoty 20% wartości wynagrodzenia czy też 10% wartości wynagrodzenia (przychodu)

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.137.2019.3.AJ
     ∟Opodatkowanie w Polsce przychodów z tytułu usług polegających na obsłudze podmiotów z siedzibą w Rosji w zakresie ich promocji w mediach internetowych.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.123.2019.1.BG
     ∟w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła w związku z przekazywanymi przez Spółkę do spółki luksemburskiej kwotami odpowiadającymi spłatom Wierzytelności (wynikających z Umów Leasingu operacyjnego i finansowego, Umów Najmu i Umów Pożyczek), w ramach umowy o administrowanie Wierzytelnościami

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.100.2019.1.PW
     ∟Braku obowiązku poboru podatku u źródła od dywidendy wypłaconej szwajcarskiemu udziałowcowi w związku z posiadaniem ważnego i aktualnego certyfikatu rezydencji.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.88.2019.1.MO
     ∟Czy przejęcie dotychczasowego udziałowca przez X GmbH ma wpływ na bieg dwuletniego okresu posiadania udziałów koniecznego dla zwolnienia wypłaty dywidendy z opodatkowania podatkiem u źródła, o którym mowa w art. 22 ust. 4 i 4a Ustawy o CIT ?

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.634.2018.2.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy płatności przekazywane przez Wnioskodawcę właścicielowi (producentowi) oprogramowania komputerowego - licencjodawcy, z siedzibą w Izraelu podlegają w Polsce podatkowi zryczałtowanemu od należności licencyjnych (podatek u źródła).

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.341.2018.1
     ∟w zakresie ustalenia czy ustalając podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu wypłaty Wynagrodzenia należy obniżyć przychód podatkowy Wspólnika na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT o część kosztów objęcia/nabycia Udziałów Spółki, przy czym koszt ten powinien być ustalony proporcjonalnie do dokonanego obniżenia wartości nominalnej Udziałów, czy Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty Wynagrodzenia wypłaconego Wspólnikowi, jeśli kwota Wynagrodzenia będzie równa lub wyższa od kwoty niestanowiącej przychodu, ustalonej na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-83/15-1/IZ
     ∟nieujęcie programu komputerowego w definicji należności licencyjnych, zawartej w art. 12 polsko-irlandzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz brak obowiązku potrącenia przez Spółkę, jako płatnika, zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu płatności przekazywanych właścicielowi programu komputerowego - Licencjodawcy z siedzibą w Irlandii

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.268.2018.1.AK
     ∟Czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia od podatku kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Brazylii? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.385.2018.1.AM
     ∟Obowiązki płatnika w związku z podziałem przez wydzielenie.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.267.2018.1.DP
     ∟Czy odsetki zapłacone lub uregulowane w inny sposób przez Polskich Uczestników Systemu na rzecz Agenta, w przypadku posiadania ważnego certyfikatu rezydencji Agenta, mogą podlegać opodatkowaniu stawką 5% podatku u źródła na podstawie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodów

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.239.2018.1.AJ
     ∟Kwestia możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego w stosunku do odsetek wypłacanych na rzecz spółki zarządzającej niemieckim funduszem inwestycyjnym oraz uprawnienia do zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła (WHT) wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Niemcami.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.173.2018.3.JC
     ∟Czy istnieje obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji wypłaty wynagrodzenia przez X. na rzecz Spółki C będącej rezydentem podatkowym Włoch, reprezentującej osobę publiczną będącą rezydentem podatkowym Włoch, za prawo do wizerunku osoby publicznej i ubocznie za prawo do artystycznego wykonania w sytuacji, gdy prawo do artystycznego wykonania jest prawem ubocznym i pomocniczym w ramach łączącego X. i Spółkę C stosunku prawnego?

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.155.2018.1.AJ
     ∟Kwestia obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą należności z tytułu najmu maszyn i urządzeń budowlanych oraz konstrukcji magazynowych, biurowych i sanitarnych.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.119.2018.1.JC
     ∟Czy dywidenda wypłacona przez Wnioskodawcę na rzecz Wspólnika będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT i tym samym Wnioskodawca wypłacając dywidendę nie będzie zobowiązany do poboru podatku CIT (jeśli otrzyma od Wspólnika certyfikat potwierdzający jego rezydencję podatkową oraz oświadczenie potwierdzające, iż Wspólnik nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania)?

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.91.2018.1.BKD
     ∟Czy w świetle art. 8 i 12 PL-DE UPO, Spółka nie jest zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku (podatku u źródła) w związku z wypłatą Kontrahentowi wynagrodzenia za udostępnienie (wynajem) autobusów szynowych

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.117.2018.2.BG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego dysponującego certyfikatem rezydencji wystawionym w formie papierowej przez uprawniony organ a otrzymanym od kontrahenta w formie skanu

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.71.2018.1.BG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego dysponującego certyfikatem rezydencji w formie elektronicznej

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.306.2017.1.PS
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem dywidendy od spółki kontrolowanej – między innymi ustalenia limitu podatku zapłaconego za granicą podlegającego odliczeniu od podatku dochodowego od osób prawnych, zastosowania odpowiedniego kursu waluty, prawidłowej dokumentacji.

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.243.2017.1.AJ
     ∟Biorąc pod uwagę powyższe konstatacje, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wynikające z opisanych zdarzeń przyszłych należności, które mogą być wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotów, nie będą objęte dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, w związku z czym na Wnioskodawcy nie będą spoczywały w tym zakresie obowiązki płatnika CIT, wynikające z art. 26 i 26a ustawy o CIT – należy uznać za prawidłowe.

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.250.2017.1.MS
     ∟W zeznaniu za który rok podatkowy Spółka będzie odliczeniamogła odliczyć od podatku dochodowego od osób prawnych kwotę rosyjskiego podatku dochodowego, która została zapłacona po dniu złożenia zeznania rocznego przez Spółkę za rok 2015?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj