Interpretacje do przepisu
art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1473/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.328.2019.1.DP
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków (czynszu) na najem.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.320.2019.4.PSZ
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu w postaci: odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej mieszkania (uwzględniającej wydatki na wykończenie), odsetek od rat kredytu hipotecznego faktycznie zapłaconych, wydatków z tytułu czynszu i energii elektrycznej - w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia pomieszczenia wykorzystywanego do działalności gospodarczej pozostaje do powierzchni całego mieszkania?

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.437.2019.2.AC
     ∟Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.380.2019.2.AD
     ∟Czy koszty związane z zakupem oraz utrzymaniem analizowanego samochodu osobowego, po jego przyjęciu do ewidencji środków trwałych jako środka trwałego w działalności gospodarczej, z wykorzystywaniem go również jako środka transportu w opisanych we wniosku podróżach służbowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, mogą być uznane jako koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej w następujących wysokościach: 1. koszty amortyzacji: 100% odpisów amortyzacyjnych; 2. koszty ubezpieczenia OC, AC, NW oraz Assistance: 100% kosztów; 3. koszty przeglądów i napraw (usługi serwisowe wraz z zakupem części zamiennych): 75% poniesionych kosztów; 4. koszty zakupu paliwa, olejów, wymiany ogumienia i inne bieżące koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem pojazdu: 75% poniesionych kosztów?

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.354.2019.2.MKA
     ∟Zbycie nieruchomości – określenie źródła przychodu.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.215.2019.4.IM
     ∟Sprzedaż pawilonu wolnostojącego-baru wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.299.2019.1
     ∟Jak rozliczyć transakcję sprzedaży tej nieruchomości - czy jako przychód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę i opodatkowaną wg zasad ogólnych, czy jako przychód z działalności gospodarczej w 50% i 50% jako przychód żony z odpłatnego zbycia nieruchomości?

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.350.2019.2.MD
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia nieruchomości

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.302.2019.3
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dodatniej wartości firmy powstałej w wyniku kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.296.2019.3.MPŁ
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dodatniej wartości firmy powstałej w wyniku kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.301.2019.3.ES
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dodatniej wartości firmy powstałej w wyniku kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.298.2019.3.MM
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie stanowiących odrębne środki trwałe

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.369.2019.1.KS1
     ∟możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.247.2019.2.MC
     ∟Ustalenie wartości początkowej lokalu mieszkalnego oraz możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.380.2019.2.KS1
     ∟opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów ze środków trwałych będących lokalami

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.311.2019.5.KP
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów osiąganych z najmu.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.230.2019.3.MPŁ
     ∟Czy Wnioskodawczyni, po nabyciu w drodze darowizny przedsiębiorstwa od swojego pasierba, będzie zobowiązana do skorygowania dokonanych przez zbywcę (pasierba Wnioskodawczyni) odpisów amortyzacyjnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa środków trwałych (m.in. budynków, budowli, maszyn i urządzeń)? Czy Wnioskodawczyni, po nabyciu w drodze darowizny przedsiębiorstwa od swojego pasierba, będzie mogła kontynuować dokonywaną przez pasierba podatnika amortyzację nabytych przez pasierba podatnika środków trwałych czy w dacie darowizny będzie musiała przyjąć nową wartość początkową nabywanych w drodze darowizny środków trwałych i rozpocząć amortyzację nabytych środków trwałych?

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.263.2019.3.AP
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.237.2019.3.WM
     ∟Jakie będą skutki darowizny całości przedsiębiorstwa w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Wnioskodawczyni?

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.326.2019.1.AC
     ∟Skutki podatkowe wycofania nieruchomości z ewidencji środków trwałych.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.246.2019.1.MPŁ
     ∟Czy koszty poniesione na wymianę windy na nowy dźwig osobowy (w tym zakup) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.263.2019.1.KS1
     ∟możliwości uznania za inwestycję w obcym środku trwałym nakładów poniesionych przez spółkę cywilną na nieruchomość stanowiącą własność wspólników tej spółki, możliwości zakwalifikowania nakładów na nieruchomość dokonanych przez spółkę cywilną jako nakłady zwiększające wartość początkową w jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, sposobu ustalenia wartości początkowej budynku w jednoosobowej działalności Wnioskodawczyni oraz skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości stanowiącej środek trwały w jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.336.2019.1.MT
     ∟W przedmiotowej sprawie przy ustaleniu wartości początkowej lokalu mieszkalnego w celu określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, zastosowanie znajdzie art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wartość początkową Wnioskodawca może przyjąć w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji. Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zaliczonego do środków trwałych budynku mieszkalnego i zaliczać te odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 8 w związku z art. 22f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpisów amortyzacyjnych

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.325.2019.1.MT
     ∟Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że jeżeli wskazane we wniosku maszyny i urządzenia spełniają wszystkie kryteria uznania je za środki trwały, zgodnie z cytowanym art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawczyni dokonała prawidłowej ich klasyfikacji do grupy 4 Klasyfikacji Środków Trwałych, to do amortyzacji tych środków trwałych należy stosować stawki amortyzacyjne wynikające z ww. wykazu. Przy czym, z uwagi na fakt, iż – jak podano we wniosku – zakupione środki trwałe są urządzeniami poddanymi szybkiemu postępowi technicznemu oraz zważywszy na to, że zastosowane są w nich układy mikroprocesowe, ww. stawki można podwyższyć o współczynnik nie wyższy niż 2,0. Jednakże podkreślić należy, że możliwość podwyższenia stawki amortyzacyjnej istnieje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wprowadzono środek trwały do ewidencji lub od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. W przypadku środka trwałego już amortyzowanego podwyższenie stawki amortyzacyjnej możliwe jest dopiero od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.150.2019.2.AA
     ∟Możliwość zastosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.185.2019.1.DP
     ∟Czy Wnioskodawca będzie mógł przyjąć wybudowany budynek garażowy wraz z dojazdem z drogi publicznej i placem manewrowym jako jeden środek trwały w wykonywanej działalności gospodarczej, podlegający amortyzacji od pełnej wartości początkowej?

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.207.2017.1.BO
     ∟kontynuacja amortyzacji środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.235.2019.1.SJ
     ∟możliwość ujęcia w ewidencji środków trwałych całego budynku

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.232.2019.1.GG
     ∟Opodatkowania spłaty udziału na rzecz ustępującego wspólnika

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.180.2019.2.MPŁ
     ∟Czy Wnioskodawca właściwie dobrał współczynnik amortyzacji – 28% i czy wyliczenia amortyzacyjne w postaci miesięcznej (1150 zł) są właściwe?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj