Interpretacje do przepisu
art. 22b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


32/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.284.2019.2.WS
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.293.2019.2.WS
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.438.2019.2.AC
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.291.2019.2.MW
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.439.2019.2.AC
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.287.2019.2.AM
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.288.2019.2.MW
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.307.2019.2.MN
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.305.2019.2.ES
     ∟Dotyczy kwestii: - możliwości uznania działań podejmowanych w ramach projektów za działalność badawczo-rozwojową, - możliwości uznania kosztów projektów za koszty kwalifikowane, - możliwości uznania kalibracji za usługę równorzędną i uznania kosztów tej usługi za koszty kwalifikowane.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.306.2019.2.MN
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.308.2019.2.PSZ
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.232.2019.1.WM
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzone przez niego prace w ramach Zleceń i Optymalizacji stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na prace badawczo-rozwojowe (Koszty Projektów) opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będą stanowiły koszty kwalifikowane na zasadach opisanych w art. 26e ust. 2 Ustawy PIT? 3. Czy sposób prowadzenia ewidencji ujęty w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego umożliwia zaliczenie Kosztów Projektów do kosztów kwalifikujących się do odliczenia od podstawy opodatkowania, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 26e ust. 1 Ustawy PIT? 4. Czy w przypadku Maszyn, które po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych stają się składnikiem zapasów lub środkami trwałymi Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową opisanej w art. 26e Ustawy PIT odnoszącej się do odpisów amortyzacyjnych od tych Maszyn oraz w części odpowiadającej wartości sprzedanego zapasu lub też zaliczonej do kosztów podatkowych, niezamortyzowanej wartości początkowej danego środka trwałego - w przypadku jego późniejszej sprzedaży?

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.61.2019.2.MR
     ∟Ulga B+R.

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.596.2018.4.RR
     ∟Czy wydatki poniesione na formy wtryskowe, których wytworzenie dokonywane jest z udziałem podmiotów zewnętrznych, konieczne do przeprowadzenia opisanego procesu produkcyjnego, mogą być zaliczone do kosztów prac rozwojowych w rozumieniu art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym amortyzowane w sposób przewidziany dla kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym?

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.311.2018.1.RR
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych nakładów na zakup/amortyzację sprzętu oraz oprogramowania możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych usług nabywanych w 2017 r. od zewnętrznych podmiotów, polegających na certyfikacji/recertyfikacji oferowanych lub modyfikowanych urządzeń możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych usług nabywanych w 2017 r. od zewnętrznych podmiotów, polegających na przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników możliwości odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.319.2018.1.RR
     ∟1. Czy prace wykonywane przez Dział Konstrukcyjny zmierzające do modyfikowania istniejących oraz opracowywania i wdrażania nowych urządzeń i sterowników dla klientów Spółki w zakresie opisanym w stanie faktycznym stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy Wnioskodawczyni jako komandytariusz spółki, która jest komandytariuszem w Spółce w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego ma co do zasady prawo, na podstawie art. 8 w zw. z art. 26e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione przez Spółkę na działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnie do udziału Wnioskodawczyni w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych limitów? 3. W przypadku uznania, że stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe, czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni może ująć, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawczyni w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych limitów: a) nakłady poniesione przez Spółkę na opisane w stanie faktycznym Wydatki Pracownicze, w zakresie w jakim pracownicy Działu Konstrukcyjnego wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki? b) nakłady poniesione przez Spółkę na opisane w stanie faktycznym Wydatki Pracownicze, w zakresie w jakim pracownicy Działu Produkcyjnego wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki, gdzie zakres wykonanych prac badawczo-rozwojowych znajduje potwierdzenie w prowadzonej przez Spółkę ewidencji? c) poniesione przez Spółkę nakłady na zakup/amortyzację sprzętu oraz oprogramowania (zarówno nabywanego na własność, jak i udostępnianego w formie licencji) nabywanego dla potrzeb Działu Konstrukcyjnego? e) koszty nabywanych w 2017 r. od zewnętrznych podmiotów usług polegających na certyfikacji/recertyfikacji oferowanych lub modyfikowanych przez Spółkę urządzeń? f) koszty nabywanych w 2017 r. od zewnętrznych podmiotów usług polegających na przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników Spółki zatrudnionych w Dziale Konstrukcyjnym, tj. w dziale dedykowanym do prac badawczo-rozwojowych? 4. W przypadku uznania, że stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1 oraz nr 2 jest prawidłowe, czy odliczenia kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni może dokonać w zeznaniu za rok podatkowy w którym koszty te zostały poniesione?

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.134.2018.2.MD
     ∟Uznanie działalności za działalność badawczo rozwojowa oraz możliwość skorzystania z ulgi z art. 26e ustawy

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.275.2018.1.MD
     ∟Kreślenie momentu ujęcia i odliczenia kosztów kwalifikowanych ponoszonych naw działalność badawczo – rozwojową

2016.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-277/16-6/KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do wartości niematerialnych i prawnych kosztów prac rozwojowych, kosztów uzyskania przychodów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem prototypu budynku oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z ulepszeniem prototypu budynku.

2016.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-320/16-4/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do wartości niematerialnych i prawnych kosztów prac rozwojowych, kosztów uzyskania przychodów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem prototypu budynku oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z ulepszeniem prototypu budynku.

2015.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-297/15/KB
     ∟moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej w formie spółki komandytowej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z realizacją projektu (odpisów amortyzacyjnych, kosztów wynagrodzeń, kosztów nabycia materiałów, narzędzi i usług obcych, kosztów ogólnych).

2014.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-43/14-2/EC
     ∟Czy w świetle obowiązujących przepisów, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wnioskodawca może, na podstawie art. 22 ust. 7b ustawy o PIT, zaliczyć wydatki, które będą ponoszone na prace rozwojowe, do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, tj. w momencie ujęcia faktury w księgach rachunkowych jako zobowiązanie, zarówno w spółce jawnej, jak i po jej przekształcenia w spółkę komandytową?

2014.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-44/14-2/EC
     ∟Czy w świetle obowiązujących przepisów, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wnioskodawca może, na podstawie art. 22 ust. 7b ustawy o PIT, zaliczyć wydatki, które będą ponoszone na prace rozwojowe, do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, tj. w momencie ujęcia faktury w księgach rachunkowych jako zobowiązanie, zarówno w spółce jawnej, jak i po jej przekształcenia w spółkę komandytową?

2013.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-284/13-5/AG
     ∟1. Czy nakłady ponoszone w ramach realizacji umowy określonej w pkt 68 wniosku ORD-IN Wnioskodawca może uznać za koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia, zgodnie z art. 22 ust 7b pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy korekty kosztów w związku z otrzymaniem dofinansowania należy dokonywać z datą ich faktycznego pokrycia (sfinansowania) środkami przekazanymi w ramach dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju?3. Czy kwota dofinansowania dotycząca teoretycznego (zryczałtowanego) wynagrodzenia Wnioskodawcy powoduje konieczność korekty po stronie przychodów lub kosztów podatkowych?4. Czy ewentualna odmowa sfinansow...

2013.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-284/13-4/AG
     ∟1. Czy nakłady ponoszone w ramach realizacji umowy określonej w pkt 68 wniosku ORD-IN Wnioskodawca może uznać za koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia, zgodnie z art. 22 ust 7b pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy korekty kosztów w związku z otrzymaniem dofinansowania należy dokonywać z datą ich faktycznego pokrycia (sfinansowania) środkami przekazanymi w ramach dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju?3. Czy kwota dofinansowania dotycząca teoretycznego (zryczałtowanego) wynagrodzenia Wnioskodawcy powoduje konieczność korekty po stronie przychodów lub kosztów podatkowych?4. Czy ewentualna odmowa sfinansow...

2013.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-489/13-3/IM
     ∟Czy jeżeli Wnioskodawczyni zdecydowała się rozliczać koszty prac rozwojowych w miesiącu, w którym zostały poniesione, to wydatki na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o jednostkowej wartości przekraczającej 3.500 zł netto stanowiących element kosztów prac rozwojowych będą mogły być również zaliczone do kosztów prac rozwojowych w dacie ich poniesienia w całości i czy mają znaczenie w tym zakresie postanowienia umowy z PARP, w której Wnioskodawczyni zobowiązała się do ich amortyzacji?

2013.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-231/13-3/ES
     ∟Czy w wyniku zbycia akcji Wnioskodawca będzie mógł wykazać koszt sprzedaży tych akcji w wysokości łącznej stanowiącej sumę majątku wynikającego z prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24 ust. 3f w związku z art. 24a ust.1 Ustawy PIT oraz powiązaniu z art. 16g ust. 1 pkt 4b Ustawy CIT, wniesionego do spółki w wyniku przekształcenia oraz wartości powstałej wartości niematerialnej w postaci portalu internetowego, którego wartość częściowo zwiększyła kapitał akcyjny?

2013.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-231/13-2/ES
     ∟Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia zaliczek od dochodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 44 ustawy PIT jedynie od dochodów osiągniętych przez prowadzone przez niego przedsiębiorstwo do dnia rejestracji przekształcenia? Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego należnego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za rok w którym nastąpi przekształcenie w zeznaniu rocznym PIT-36L, które będzie zobowiązany złożyć do dnia 30 kwietnia roku podatkowego następującego po roku rejestracji przekształcenia?

2012.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1010/11-2/ES
     ∟Wnioskodawca może zaliczyć wydatki poniesione na prace rozwojowe do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, to jest wybrać sposób zaliczenia kosztów prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 22 ust. 7b pkt 1 ustawy o PIT, niezależnie od tego, czy po pozytywnym zakończeniu prac rozwojowych, efekt tych prac wypełni definicję wartości niematerialnych i prawnych określoną w art. 22b ust. 2 pkt 2 tej ustawy. Na takich samych zasadach zdaniem wnioskodawcy należy dokonywać zaliczenia kosztów prac przemysłowych do kosztów uzyskania przychodu.

2010.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-74/10/WM
     ∟1. Czy prawidłowo zostały zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych jako koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym oprócz samych prac rozwojowych również badania przemysłowe stosowane?2. Czy prawidłowo zostały zakwalifikowane wydatki na sfinansowanie:- opracowania przemysłowej technologii wytwarzania;- wdrożenie technologii wytwarzania w tym wykonanie partii informacyjnej do kosztów bieżącego okresu stanowiących koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia.

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj