Interpretacje do przepisu
art. 22d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


725/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.320.2019.4.PSZ
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu w postaci: odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej mieszkania (uwzględniającej wydatki na wykończenie), odsetek od rat kredytu hipotecznego faktycznie zapłaconych, wydatków z tytułu czynszu i energii elektrycznej - w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia pomieszczenia wykorzystywanego do działalności gospodarczej pozostaje do powierzchni całego mieszkania?

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.437.2019.2.AC
     ∟Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.380.2019.2.AD
     ∟Czy koszty związane z zakupem oraz utrzymaniem analizowanego samochodu osobowego, po jego przyjęciu do ewidencji środków trwałych jako środka trwałego w działalności gospodarczej, z wykorzystywaniem go również jako środka transportu w opisanych we wniosku podróżach służbowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, mogą być uznane jako koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej w następujących wysokościach: 1. koszty amortyzacji: 100% odpisów amortyzacyjnych; 2. koszty ubezpieczenia OC, AC, NW oraz Assistance: 100% kosztów; 3. koszty przeglądów i napraw (usługi serwisowe wraz z zakupem części zamiennych): 75% poniesionych kosztów; 4. koszty zakupu paliwa, olejów, wymiany ogumienia i inne bieżące koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem pojazdu: 75% poniesionych kosztów?

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.313.2019.1.TW
     ∟Amortyzacja wartości niematerialnej i prawnej.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.283.2019.2.MPŁ
     ∟Czy w związku z zamiarem wprowadzenia lokalu mieszkalnego do ewidencji środków trwałych i w związku z opisanymi wyżej okolicznościami, Wnioskodawca może ustalić wartość lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.299.2019.1
     ∟Jak rozliczyć transakcję sprzedaży tej nieruchomości - czy jako przychód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę i opodatkowaną wg zasad ogólnych, czy jako przychód z działalności gospodarczej w 50% i 50% jako przychód żony z odpłatnego zbycia nieruchomości?

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.350.2019.2.MD
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia nieruchomości

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.302.2019.3
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dodatniej wartości firmy powstałej w wyniku kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.296.2019.3.MPŁ
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dodatniej wartości firmy powstałej w wyniku kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.301.2019.3.ES
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dodatniej wartości firmy powstałej w wyniku kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.298.2019.3.MM
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie stanowiących odrębne środki trwałe

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.365.2019.2.AC
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od Nieruchomości dokonywanych po 1 stycznia 2018 r., ustalenia wartości początkowej Nieruchomości, ustalenia dochodu ze sprzedaży Nieruchomości oraz ustalenia dochodu z wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w postaci Nieruchomości.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.369.2019.1.KS1
     ∟możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.347.2019.1.AP
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.275.2019.1.PSZ
     ∟Czy w związku z powyższym budynek gastronomiczny otrzymany w formie darowizny i przyjęty do używania przed 1 stycznia 2018 r. można amortyzować na dotychczasowych zasadach, zaliczając do kosztów uzyskania odpisy amortyzacyjne z tego tytułu?

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.230.2019.3.MPŁ
     ∟Czy Wnioskodawczyni, po nabyciu w drodze darowizny przedsiębiorstwa od swojego pasierba, będzie zobowiązana do skorygowania dokonanych przez zbywcę (pasierba Wnioskodawczyni) odpisów amortyzacyjnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa środków trwałych (m.in. budynków, budowli, maszyn i urządzeń)? Czy Wnioskodawczyni, po nabyciu w drodze darowizny przedsiębiorstwa od swojego pasierba, będzie mogła kontynuować dokonywaną przez pasierba podatnika amortyzację nabytych przez pasierba podatnika środków trwałych czy w dacie darowizny będzie musiała przyjąć nową wartość początkową nabywanych w drodze darowizny środków trwałych i rozpocząć amortyzację nabytych środków trwałych?

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.263.2019.3.AP
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.368.2019.1.AC
     ∟Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości dokonywanych po 1 stycznia 2018 r. oraz ustalenia wartości początkowej nieruchomości.

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.189.2019.3.TW
     ∟Amortyzacja lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.236.2019.5.WM
     ∟Jakie będą skutki darowizny całości przedsiębiorstwa w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Wnioskodawcy? Czy możliwa jest amortyzacja przez Wnioskodawcę środków trwałych wchodzących w skład darowanego przedsiębiorstwa i jaka będzie wartość początkowa tych środków trwałych?

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.307.2019.1.KS1
     ∟możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od mieszkania i garażu, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków (opłat) dotyczących mieszkania częściowo wykorzystywanego w tej działalności oraz garażu wykorzystywanego w działalności Wnioskodawcy, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu przed i po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych mieszkania i garażu oraz skutków podatkowych zbycia mieszkania i garażu

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.263.2019.1.KS1
     ∟możliwości uznania za inwestycję w obcym środku trwałym nakładów poniesionych przez spółkę cywilną na nieruchomość stanowiącą własność wspólników tej spółki, możliwości zakwalifikowania nakładów na nieruchomość dokonanych przez spółkę cywilną jako nakłady zwiększające wartość początkową w jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, sposobu ustalenia wartości początkowej budynku w jednoosobowej działalności Wnioskodawczyni oraz skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości stanowiącej środek trwały w jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.223.2019.1.PSZ
     ∟Czy częściową zapłatę dokonaną przelewem tj. 16.000 zł można potraktować jako wartość środka trwałego podlegającą amortyzacji 20% w skali roku i ujmując ją w koszty uzyskania przychodu?

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.336.2019.1.MT
     ∟W przedmiotowej sprawie przy ustaleniu wartości początkowej lokalu mieszkalnego w celu określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, zastosowanie znajdzie art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wartość początkową Wnioskodawca może przyjąć w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji. Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zaliczonego do środków trwałych budynku mieszkalnego i zaliczać te odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 8 w związku z art. 22f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpisów amortyzacyjnych

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.245.2019.2.AD
     ∟Prawo do 10 letniego okresu amortyzacyjnego (10% stawka amortyzacyjna w stosunku rocznym) w odniesieniu do amortyzacji lokalu mieszkalnego będącego ujawnionym środkiem trwałym w mojej działalności?

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.186.2019.1.AP
     ∟amortyzacja jachtu oraz możliwość zaliczenia wydatków związanych z eksploatacją ww. jachtu do kosztów uzyskania przychodów

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.254.2019.2.MT
     ∟W omawianej sprawie z tytułu odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę przedmiotowych lokali mieszkalnych, nie powstanie przychód z prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na wyjątek (dotyczący lokali mieszkalnych) zawarty we wskazanym wyżej art. 14 ust. 2c ww. ustawy.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.151.2019.2.BO
     ∟dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego otrzymanego w spadku i w darowiźnie

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.235.2019.1.SJ
     ∟możliwość ujęcia w ewidencji środków trwałych całego budynku

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.232.2019.1.GG
     ∟Opodatkowania spłaty udziału na rzecz ustępującego wspólnika

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj