Interpretacje do przepisu
art. 22f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


611/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.484.2019.1.KU
     ∟Czy zmieniając od dnia 1 stycznia 2016 r. metodę i stawkę amortyzacyjną budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej przed pełnym zamortyzowaniem środka trwałego, Wnioskodawca jako wspólnik Spółki, naruszył art. 22h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy jeżeli tak, to powinien kontynuować przyjętą stawkę amortyzacyjną 10% aż do pełnego zamortyzowania budynku według wartości początkowej po powiększeniu jej o sumę wydatków poniesionych na ulepszenie?

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.323.2019.1.DP
     ∟Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej lokali użytkowych otrzymanych w drodze darowizny, a następnie wniesionych aportem do spółki cywilnej.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.274.2019.2.MPŁ
     ∟Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki Jawnej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wejdzie znak towarowy (objęty ochroną prawną), Wnioskodawca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (w proporcji udziału jaki ma jako Wspólnik w Spółce Jawnej), odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych (tj. od wspomnianego znaku towarowego)?

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.302.2019.3
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dodatniej wartości firmy powstałej w wyniku kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.296.2019.3.MPŁ
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dodatniej wartości firmy powstałej w wyniku kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.301.2019.3.ES
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dodatniej wartości firmy powstałej w wyniku kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.347.2019.1.AP
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.361.2019.2.RR
     ∟skutki podatkowe: wycofania nieruchomości oraz inwestycji na cudzym gruncie z majątku spółki jawnej i przekazania ich do prywatnych majątków wspólników będących osobami fizycznymi oraz wniesienia ww. nieruchomości aportem do nowo powstałej spółki jawnej możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez nowo powstałą spółkę jawą

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.230.2019.3.MPŁ
     ∟Czy Wnioskodawczyni, po nabyciu w drodze darowizny przedsiębiorstwa od swojego pasierba, będzie zobowiązana do skorygowania dokonanych przez zbywcę (pasierba Wnioskodawczyni) odpisów amortyzacyjnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa środków trwałych (m.in. budynków, budowli, maszyn i urządzeń)? Czy Wnioskodawczyni, po nabyciu w drodze darowizny przedsiębiorstwa od swojego pasierba, będzie mogła kontynuować dokonywaną przez pasierba podatnika amortyzację nabytych przez pasierba podatnika środków trwałych czy w dacie darowizny będzie musiała przyjąć nową wartość początkową nabywanych w drodze darowizny środków trwałych i rozpocząć amortyzację nabytych środków trwałych?

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.236.2019.5.WM
     ∟Jakie będą skutki darowizny całości przedsiębiorstwa w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Wnioskodawcy? Czy możliwa jest amortyzacja przez Wnioskodawcę środków trwałych wchodzących w skład darowanego przedsiębiorstwa i jaka będzie wartość początkowa tych środków trwałych?

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.327.2019.1.AC
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych.

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.270.2019.1.MPŁ
     ∟Czy dotychczasowy sposób rozliczenia przyjęty przez Wnioskodawczynię (jedna nieruchomość w dwóch ewidencjach środków trwałych obu małżonków) oraz rozliczenia kosztów bieżących, remontów, ale także otrzymywanego czynszu – jest prawidłowy? Czy w wypadku osiągnięcia z wynajmu niektórych nieruchomości zysków przy jednoczesnym uzyskaniu strat z najmu innych nieruchomości albo niemożliwości wynajmu niektórych nieruchomości ze względu na czasowy brak chętnych najemców – podatnik uprawniony jest do globalnego zliczenia uzyskanych przychodów z tytułu najmu ze wszystkich nieruchomości z ogółem kosztów związanych ze wszystkimi swoimi nieruchomościami wynajmowanymi i przeznaczony na wynajem?

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.194.2019.2.MPŁ
     ∟Czy dotychczasowy sposób rozliczenia przyjęty przez Wnioskodawcę (jedna nieruchomość w dwóch ewidencjach środków trwałych obu małżonków) oraz rozliczenia kosztów bieżących, remontów, ale także otrzymywanego czynszu – jest prawidłowy? Czy po zakończeniu stosunku najmu lub w sytuacji dokonania zmian stron umowy w jego trakcie polegających na określeniu jako wynajmującego tylko jednego z małżonków – Wnioskodawca ma możliwość zwiększenie wartości początkowej środka trwałego (lokalu) o wartość początkową wynikającą z dotychczasowej ewidencji drugiego z małżonków pomniejszonych o ewentualną amortyzację dokonaną przez tego małżonka?

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.336.2019.1.MT
     ∟W przedmiotowej sprawie przy ustaleniu wartości początkowej lokalu mieszkalnego w celu określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, zastosowanie znajdzie art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wartość początkową Wnioskodawca może przyjąć w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji. Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zaliczonego do środków trwałych budynku mieszkalnego i zaliczać te odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 8 w związku z art. 22f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpisów amortyzacyjnych

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.68.2019.2.RK
     ∟uznanie systemu klimatyzacji za odrębny środek trwały podlegający amortyzacji

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.10.2019.2.AC
     ∟Możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego nabytego w drodze darowizny.

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.17.2019.3.PSZ
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości, która była składnikiem majątku prowadzonej działalności gospodarczej tytko w części powierzchni i która to część została wycofana z majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, a od wycofania jej z majątku firmy nie upłynęło 6 lat kalendarzowych będzie przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej? Jeżeli sprzedaż będzie przychodem, to czy wielkość przychodu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą będzie określona udziałem powierzchni użytkowanej pod działalność gospodarczą z okresu kiedy była środkiem trwałym w stosunku do całej powierzchni nieruchomości, a kosztem sprzedaży będzie niezamortyzowana wartość tej części nieruchomości?

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.566.2018.3.AK
     ∟Czy sprzedaż nabytej nieruchomości podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

2019.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.3.2019.1.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.609.2018.2.MG
     ∟możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych od całej wartości początkowej środków trwałych stanowiących składnik majątku wspólnego małżonków, możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji do nabytego lokalu na rynku wtórnym oraz do lokalu przy planowanym przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.642.2018.2.AC
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.587.2018.1.MT
     ∟Mając na uwadze powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, że w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie jest możliwe uznanie, że lokal mieszkalny zakupiony przez Wnioskodawcę w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, stanowi ulepszony środek trwały w rozumieniu art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji brak jest możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do tego lokalu po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.368.2018.9.AM
     ∟możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego nabytego w drodze darowizny

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.380.2018.2.DJD
     ∟Ustalenie wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.410.2018.2.AM
     ∟ustalenia wartości początkowej nieruchomości nabytej w darowiźnie i wniesionej aportem do spółki jawnej

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.373.2018.2.GG
     ∟w zakresie ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla samochodu osobowego

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.405.2018.1.DJD
     ∟Uznanie instalacji elektrycznej za odrębny środek trwały podlegający amortyzacji.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.403.2018.1.DJD
     ∟Uznanie instalacji klimatyzacji za odrębny środek trwały podlegający amortyzacji.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.401.2018.1.DJD
     ∟Uznanie instalacji przeciwpożarowej za odrębny środek trwały podlegający amortyzacji.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.407.2018.1.DJD
     ∟Uznanie instalacji teletechnicznej za odrębny środek trwały podlegający amortyzacji.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj