Interpretacje do przepisu
art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


188/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7

2009.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-784/08/WM
     ∟Czy wydatki na przygotowanie pozwoleń związanych z rozbiórką budynku, gdy nieruchomość nabyto w celu inwestycyjnym stanowią koszt uzyskania przychodu?

2009.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-895/08/AP
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego (pawilonu handlowo-usługowego).

2009.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-706/08/WM
     ∟Czy koszty eksploatacji i odpisy amortyzacyjne od koparko-ładowarki zakupione na potrzeby inwestycji budowlanej zwiększają wartość poczatkową pawilonu handlowego?

2009.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-850/08-2/AG
     ∟Czy możliwe jest ustalenia wartości początkowej opisanych czterech obiektów w ten sposób, że wartość początkowa każdego z budynków w momencie oddania ich do użytku będzie sumą:- wartości inwestycji wg stanu na dzień rozpoczęcia prac związanych z jego wykończeniem, ustaloną według cen rynkowych z grudnia roku poprzedniego przez biegłego powołanego przez Wnioskodawcę i- nakładów, które Wnioskodawca poczyni na wykończenie i oddanie obiektu do użytku, ustalonych na podstawie faktur dokumentujących nabycie towarów i usług?

2009.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-826/08/WRz
     ∟Jak ustalić wartość początkową wybudowanego środka?

2008.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-592a/08/PSZ
     ∟Czy zapłacony podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu w trakcie trwania inwestycji zwiększają wartość początkową środka trwałego?

2008.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-743/08/KB
     ∟możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego w oparciu o wycenę biegłego rzeczoznawcy

2008.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-992/08/KB
     ∟Obowiązek wniesienia do Spółki wybudowanego budynku w formie aktu notarialnego.

2008.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-277/08/AT
     ∟Czy Wnioskodawca może ustalić wartość środka trwałego w oparciu o art. 22g ust. 8, czyli przez powołanego przez Niego biegłego w cenach rynkowych obowiązujących na koniec 2007 r.?

2008.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-102/08-2/GM
     ∟Czy w opisanej sytuacji za Wnioskodawca może zastosować normę wynikającą z art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustalić wartość początkową wykonanej inwestycji w wysokości określonej przez biegłego z uwzględnieniem cen rynkowych, o których mowa w ust. 8 ww. artykułu?

2008.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-15/08/HD
     ∟Jak ustalić do amortyzacji wartość początkową zaadaptowanego i rozbudowanego budynku na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej?

2008.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-7/08/KB
     ∟sposób ustalenia wartości początkowej budynku wytworzonego we własnym zakresie, stanowiącej podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych

2008.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-202/07/ZK
     ∟W jaki sposób należy ustalić wartość początkową środka trwałego (pawilonu handlowo-usługowego) wytworzonego we własnym zakresie i jaką zastosować stawkę amortyzacyjną?

2008.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-159/07/ZK
     ∟ W jaki sposób należy ustalić wartość początkową środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie na gruncie będącym współwłasnością podatniczki prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, męża będącego osobą współpracującą i syna nie będącego współwłaścicielem firmy?

2007.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-87/07/AB
     ∟Czy wartość początkową środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie można ustalić według wartości rynkowej ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy ?

2007.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-73/07-2/AMN
     ∟Czy obiekt budowlany wybudowany w dużej mierze systemem gospodarczym może być wyceniony przez biegłego i ustalona w ten sposób wartość może być podstawą amortyzacji, skoro wprowadzona do ewidencji udokumentowana kwota nie odpowiada całości poniesionych nakładów a wartość rynkowa jest większa.

2007.09.24 - Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów - 1433/GF/415-64/07/DG
     ∟Czy można samodzielnie określić wartość początkową opisanego budynku, czy należy w tym celu powołać biegłego rzeczoznawcę majątkowego?

2007.09.07 - Urząd Skarbowy w Legionowie - 1409/PDG/415-15/MK
     ∟1)Jak ustalić wartość początkową gruntu w momencie wniesienia go do spółki?2)W jaki jaki sposób ustalić przychód i koszty w przypadku sprzedaży przez spółkę gruntu niezabudowanego lub zabudowanego budynkiem?P O S T A N O W I E N I E

2007.08.10 - Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna - I-415/69/07
     ∟Czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych w części - od wartości budynku w stanie surowym oraz - po jego wykończeniu i zmianie udziałów własnościowych - od wartości nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym ?Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakończenie budowy ? Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź–Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r . Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, po...

2007.06.12 - Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim - 1412/PPII/443-08/07
     ∟Czy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego VAT przy zakupach związanych z budową budynku wykorzystywanego w 70% na cele mieszkalne i w 30% na cele prowadzonej działaności gospodarczej?

2007.03.16 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej - 2403-PDFD-415-6/07
     ∟Czy można skorzystać z przyspieszonej amortyzacji w przypadku opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym ? Z treści złożonego wniosku wynika, że podatniczka prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego, głównie w zakresie produkcji pojemników metalowych. W związku z powyższym zapytuje, czy w roku 2007 będzie mogła skorzystać z przyspieszonej amortyzacji i być zwolniona z płacenia podatków z zainwestowanych pieniędzy ? Zapytuje również czy jakikolwiek środek trwały można zbudować we własnym zakresie (tj. budowa maszyn i narzędzi do obecnie prowadzonej działalności) i jak wyliczyć wartość zbudowanych środków trwałych oraz czy w takim wypadku można posłużyć się wyceną Rzeczoznawcy ? Zdan...

2006.09.26 - Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto - EDB/415-30/06/HZA
     ∟Od jakiej wartości początkowej środka trwałego, wykupionego po zakończeniu umowy leasingu, należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych ?

2006.09.15 - Urząd Skarbowy w Zakopanem - PD-415/I/20/06
     ∟Czy posiadam prawo do ustalenia wartości początkowej budynku mieszkalno - użytkowego przy pomocy powołanego biegłego zgodnie z art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2006.08.01 - Urząd Skarbowy w Otwocku - 1417/PG-I/415/45/06/IT
     ∟dotyczy; zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatków na adaptację pomieszczenia strychowego dla potrzeb prowadzonej działalnosci gospodarczej, dotyczących ocieplania sufitu, tynkowania ścian, wykonania podłóg, wykonania instalacji grzewczej. Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tj. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 czerwca 2006r. ( uzupełnionego w dniu 1 lipca 2006r. ) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatków na adaptację pomieszczenia strychowego dla potrzeb prowadzonej działalności, dotyczących ocieplenia sufitu, tynkowania ścian, wykonania podłóg, w...

2006.03.10 - Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście - PB2/415-15/06/JM
     ∟W jaki sposób ustalić wartość początkową i w jaki sposób amortyzować budynek niemieszkalny wynajmowany przez małżonków?

2006.02.03 - Izba Skarbowa w Łodzi - PB I-1/4117/IN-13/US-Głowno/05/JN
     ∟ Interpretacje podatkowe   Rodzaj dokumentudecyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowegoSygnaturaPB I-1/4117/IN-13/US-Głowno/05/JNData2006.02.03AutorIzba Skarbowa w ŁodziTematPodatek dochodowy od osób fizycznychSłowa kluczoweśrodek trwałyDziałając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 19.12.2005r. (wpływ do Izby Skarbowej - 27.12.2005r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głownie z dnia 07.12.2005r. Nr US I/415/P/6/2005/AK – zmienia w/w postanowienia. W dniu 07.10.2005 r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głownie z wnioskiem o...

2005.11.17 - Urząd Skarbowy w Lubinie - PDI-415/1/116/BF/27/05
     ∟Podatnik rozpoczął budowę domu usługowo-mieszkalnego w związku z czym kieruje pytanie jaką powinien posiadać dokumentację aby prawidłowo ustalić wartość początkową inwestycji dotyczącej części usługowej w celu wprowadzenia jej do właściwych ksiąg oraz zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.W dniu 19.08.2005 r. do

2005.07.21 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/005-0071/05
     ∟Czy wartość początkową podnośnika w celu dokonywania odpisów amortyzacyjnych podatnik powinien ująć w ewidencji środków trwałych jako wartość rynkową ustaloną przez biegłego rzeczoznawcę czy też wartość wynikającą z kosztów wytworzenia we własnym zakresie? Stan faktyczny:Podatnik jest producentem podnośników hydraulicznych, prowadzącym zarazem ich sprzedaż. W ramach rozszerzenia działalności o usługi motoryzacyjne podatnik zamierza zakupić m.in. urządzenia do montażu, demontażu, wulkanizacji i wyważania kół w samochodach. Jednym z elementów tworzonej linii montażowej będzie produkowany przez podatnika podnośnik hydrauliczny. Podnośnik ten podatnik z...

2005.07.12 - Urząd Skarbowy w Końskich - PD 415/12/05
     ∟Czy wydatkowanie całości oszczędności, zgromadzonych w kasie mieszkaniowej, na budowę budynku jednorodzinnego z częścią usługową spełni warunek dotyczący wydatkowania oszczędności na cele mieszkaniowe i nie spowoduje utraty prawa do ulgi ? Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że oszczędzał Pan w kasie mieszkaniowej, z celem wydatkowania zgromadzonych oszczędności na budowę domu jednorodzinnego. Część powierzchni domu, nie przekraczającą 30% powierzchni całkowitej budynku zamierza Pan wykorzystać na działalność usługową. Pana zdaniem wydatkowanie całości zgromadzonych oszczędności na budowę domu jednorodzinnego z częścią usługową, ...

2005.05.23 - Urząd Skarbowy w Puławach - US.IV-406/19/2005/VAT
     ∟Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu artykułami budowlanymi. Zawarła z osobą fizyczną umowę użyczenia gruntu, na którym zamierza wybudować budynek przeznaczony na działalność gospodarczą, budynek ten będzie stanowił środek trwały. Zapytanie dotyczy wątpliwości, czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy materiałów budowlanych i usług związanych z budową budynku na cudzym gruncie?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj