Interpretacje do przepisu
art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


112/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.274.2019.2.MPŁ
     ∟Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki Jawnej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wejdzie znak towarowy (objęty ochroną prawną), Wnioskodawca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (w proporcji udziału jaki ma jako Wspólnik w Spółce Jawnej), odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych (tj. od wspomnianego znaku towarowego)?

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.410.2018.2.AM
     ∟ustalenia wartości początkowej nieruchomości nabytej w darowiźnie i wniesionej aportem do spółki jawnej

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.143.2018.3.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji podatkowej zabudowanej nieruchomości gruntowej wniesionej w formie wkładu do spółki cywilnej.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.408.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.394.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.403.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.395.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.393.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.374.2017.1.EJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.376.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.377.2017.1.EJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.370.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 013-KDIPT2-1.4011.368.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.373.2017.1.EJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.375.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.372.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.371.2017.1.EJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.369.2017.1.EJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/1/415-1286/13-1/NL
     ∟sposób ustalenia wartości początkowej wniesionych w formie aportu do spółki jawnej praw ochronnych na wzory przemysłowe, wzory użytkowe oraz znak towarowy oraz nabytych w drodze decyzji konstytutywnej Urzędu Patentowego o objęciu prawem ochronnym wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz znaku towarowego, wydanej w wyniku realizacji praw ze zgłoszenia ww. składników majątku a także możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ww. wartości niematerialnych i prawnych oraz możliwości zaliczania ww. odpisów w ciężar kosztów podatkowych.

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/1/415-1285/13-1/NL
     ∟sposób ustalenia wartości początkowej wniesionych w formie aportu do spółki jawnej praw ochronnych na wzory przemysłowe, wzory użytkowe oraz znak towarowy oraz nabytych w drodze decyzji konstytutywnej Urzędu Patentowego o objęciu prawem ochronnym wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz znaku towarowego, wydanej w wyniku realizacji praw ze zgłoszenia ww. składników majątku a także możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ww. wartości niematerialnych i prawnych oraz możliwości zaliczania ww. odpisów w ciężar kosztów podatkowych.

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.143.2017.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej wskazanego we wniosku prawa ochronnego do znaku towarowego, który zostanie wniesiony aportem do spółki jawnej lub komandytowej

2016.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.518.2016.2.MJ
     ∟w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej składników majątku wniesionych aportem do spółki komandytowej

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-1/4511-1-8/16-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej znaku towarowego.

2016.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-539/16-4/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wniesionego do spółki osobowej w drodze aportu prawa ochronnego do znaku towarowego, ustalenia wartości początkowej od wniesionego do spółki osobowej w drodze aportu prawa ochronnego do znaku towarowego.

2016.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4511-1-4/16-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2016.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-557/16-2/ES
     ∟Wycena przedmiotu wkładu na dzień wnoszenia aportu dokonywana jest dla potrzeb określenia wzajemnych praw i obowiązków wspólników spółki osobowej i na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może być utożsamiana z „poniesieniem” wydatku – ani przez spółkę osobową, ani przez jej wspólników. Do kosztów podatkowych, podatnicy zaliczać mogą jedynie koszty rzeczywiście przez nich poniesione; nie podlegają zaś takiemu zaliczeniu koszty oparte na bieżącej wycenie składników majątkowych, dokonywanej dla innych celów.

2016.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-555/16-2/ES
     ∟Wycena przedmiotu wkładu na dzień wnoszenia aportu dokonywana jest dla potrzeb określenia wzajemnych praw i obowiązków wspólników spółki osobowej i na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może być utożsamiana z „poniesieniem” wydatku – ani przez spółkę osobową, ani przez jej wspólników. Do kosztów podatkowych, podatnicy zaliczać mogą jedynie koszty rzeczywiście przez nich poniesione; nie podlegają zaś takiemu zaliczeniu koszty oparte na bieżącej wycenie składników majątkowych, dokonywanej dla innych celów.

2016.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-482/16-2/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej Znaku wniesionego aportem do spółki komandytowej.

2016.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-481/16-2/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej Znaku wniesionego aportem do spółki komandytowej.

2016.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-483/15/16-S/HD
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę komandytową prawa własności nieruchomości gruntowej wniesionej jako aport do spółki komandytowej bądź zbycia prawa własności wyodrębnionych lokali posadowionych na nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej wniesionej jako aport, w sytuacjach, w których wniesiona jako aport nieruchomość gruntowa będzie dla spółki komandytowej środkiem trwałym lub zakwalifikowana zostanie jako środek obrotowy.

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj