Interpretacje do przepisu
art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


683/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.579.2019.1.AB
     ∟Brak obowiązku rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług z tytułu dostawy lokali mieszkalnych.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.603.2019.1.MS
     ∟Zwolnienie od podatku.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.580.2019.1.AC
     ∟Brak możliwości zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu mieszkalnego na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, prawa do skorygowania deklaracji VAT-7.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.464.2019.1.KU
     ∟zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.320.2019.4.PSZ
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu w postaci: odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej mieszkania (uwzględniającej wydatki na wykończenie), odsetek od rat kredytu hipotecznego faktycznie zapłaconych, wydatków z tytułu czynszu i energii elektrycznej - w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia pomieszczenia wykorzystywanego do działalności gospodarczej pozostaje do powierzchni całego mieszkania?

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.444.2019.2.IK
     ∟W przypadku sprzedaży „nowych” lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, powstałych w wyniku podziału, (wydzielenia, wyodrębnienia) w istniejącym Budynku (traktowanych jako towar handlowy), nie mamy do czynienia z czynnością zdefiniowaną w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Zbycie tych lokali, które powstały w wyniku podziału istniejącej w Budynku powierzchni, nie jest zatem automatycznie czynnością wykonaną w ramach pierwszego zasiedlenia. Wobec powyższego, w sytuacji gdy transakcja sprzedaży będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, Spółka nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na Budynek, na warunkach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.529.2019.1.KO
     ∟w zakresie: - zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości nabytych wcześniej od osób fizycznych bez podatku VAT, gdzie wydatki na nakłady dotyczące nieruchomości nie przekroczą 30% ceny zakupu nieruchomości, - prawa do odliczenia VAT od wydatków na nakłady dotyczące nieruchomości, jeżeli wydatki na nakłady nie przekroczą 30% ceny zakupu nieruchomości.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.283.2019.2.MPŁ
     ∟Czy w związku z zamiarem wprowadzenia lokalu mieszkalnego do ewidencji środków trwałych i w związku z opisanymi wyżej okolicznościami, Wnioskodawca może ustalić wartość lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.371.2019.2.AW
     ∟Czy w związku z powyższym Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących koszty poniesione na ulepszenie stanowiące remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, modernizację zakupionych lokali, a jeżeli nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT, to stanie się on kosztem w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.547.2019.1.KM
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku przy sprzedaży lokali mieszkalnych zakupionych po pierwszym zasiedleniu oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na ich remont.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.378.2019.3.JKU
     ∟Uznanie, że przedmiotem planowanej sprzedaży nie jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 27e ustawy, zwolnienie od podatku sprzedaży Nieruchomości (gruntu zabudowanego budynkiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą), zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz zobowiązanie do dokonania częściowej korekty podatku VAT naliczonego z tytułu nakładów poniesionych na budynek.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.422.2019.3.AK
     ∟Transakcja dostawy pomieszczenia, przez Gminę na rzecz Najemcy, będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.231.2019.2.MS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży lokali mieszkalnych.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.357.2019.1.EZ
     ∟Dostawa nieruchomości lub ich części – stanowiących towar handlowy – będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.369.2019.1.KS1
     ∟możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.294.2019.2.EB
     ∟W zakresie opodatkowania sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.217.2019.2.MAZ
     ∟Zwolnienie sprzedaży budynku od podatku.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.355.2019.1.JO
     ∟opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości jako towarów handlowych oraz prawa do odliczenia podatku

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.231.2019.3.KM
     ∟Sposób opodatkowania dostawy (sprzedaży) wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz pomieszczeniami przynależnymi w postaci komórek lokatorskich, wraz z udziałem w częściach wspólnych, w tym w gruncie.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.365.2019.1.AP
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku sprzedaży nieruchomości: wydatków na jej nabycie i ulepszenie oraz zapłaconych odsetek z tytułu udzielonego kredytu, oraz różnic kapitału

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.311.2019.2.SR
     ∟zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy sprzedaży lokali oraz brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących towary i usługi nabyte w związku z remontem.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.246.2019.1.MPŁ
     ∟Czy koszty poniesione na wymianę windy na nowy dźwig osobowy (w tym zakup) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.277.2019.2.AP
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z remontem dzierżawionej drogi i placu

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.199.2019.2.RMA
     ∟Zwolnienie sprzedaży budynku i korekta podatku naliczonego

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.263.2019.1.KS1
     ∟możliwości uznania za inwestycję w obcym środku trwałym nakładów poniesionych przez spółkę cywilną na nieruchomość stanowiącą własność wspólników tej spółki, możliwości zakwalifikowania nakładów na nieruchomość dokonanych przez spółkę cywilną jako nakłady zwiększające wartość początkową w jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, sposobu ustalenia wartości początkowej budynku w jednoosobowej działalności Wnioskodawczyni oraz skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości stanowiącej środek trwały w jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.336.2019.1.MT
     ∟W przedmiotowej sprawie przy ustaleniu wartości początkowej lokalu mieszkalnego w celu określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, zastosowanie znajdzie art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wartość początkową Wnioskodawca może przyjąć w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji. Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zaliczonego do środków trwałych budynku mieszkalnego i zaliczać te odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 8 w związku z art. 22f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpisów amortyzacyjnych

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.238.2019.2.BJ
     ∟Sprzedaż lokalu mieszkalnego traktowanego jako lokal mieszkalny korzysta ze zwolnienia od podatku.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.109.2019.3.EB
     ∟Zwolnienie od podatku nowo wydzielonych lokali.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.237.2019.2.MS
     ∟Zastosowanie zwolnienia przy dostawie lokali mieszkalnych nabywanych w celach handlowych.

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.85.2019.2.AK
     ∟Opodatkowanie wycofania z majątku Spółki nieruchomości i przeniesienia ich na majątek osobisty wspólników oraz zobowiązania do korekty podatku naliczonego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj