Interpretacje do przepisu
art. 22h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


241/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.464.2019.1.KU
     ∟zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.484.2019.1.KU
     ∟Czy zmieniając od dnia 1 stycznia 2016 r. metodę i stawkę amortyzacyjną budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej przed pełnym zamortyzowaniem środka trwałego, Wnioskodawca jako wspólnik Spółki, naruszył art. 22h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy jeżeli tak, to powinien kontynuować przyjętą stawkę amortyzacyjną 10% aż do pełnego zamortyzowania budynku według wartości początkowej po powiększeniu jej o sumę wydatków poniesionych na ulepszenie?

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.437.2019.2.AC
     ∟Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.247.2019.2.MC
     ∟Ustalenie wartości początkowej lokalu mieszkalnego oraz możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.280.2019.1.PSZ
     ∟Czy w 2019 r. po pięciu latach dokonywania amortyzacji istnieje prawna możliwość dokonania zmiany ustalonej wysokości związanej ze stawką amortyzacyjną przy zachowaniu tej samej zasady metody liniowej amortyzowania przedmiotowych składników majątkowych?

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.270.2019.1.MPŁ
     ∟Czy dotychczasowy sposób rozliczenia przyjęty przez Wnioskodawczynię (jedna nieruchomość w dwóch ewidencjach środków trwałych obu małżonków) oraz rozliczenia kosztów bieżących, remontów, ale także otrzymywanego czynszu – jest prawidłowy? Czy w wypadku osiągnięcia z wynajmu niektórych nieruchomości zysków przy jednoczesnym uzyskaniu strat z najmu innych nieruchomości albo niemożliwości wynajmu niektórych nieruchomości ze względu na czasowy brak chętnych najemców – podatnik uprawniony jest do globalnego zliczenia uzyskanych przychodów z tytułu najmu ze wszystkich nieruchomości z ogółem kosztów związanych ze wszystkimi swoimi nieruchomościami wynajmowanymi i przeznaczony na wynajem?

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.194.2019.2.MPŁ
     ∟Czy dotychczasowy sposób rozliczenia przyjęty przez Wnioskodawcę (jedna nieruchomość w dwóch ewidencjach środków trwałych obu małżonków) oraz rozliczenia kosztów bieżących, remontów, ale także otrzymywanego czynszu – jest prawidłowy? Czy po zakończeniu stosunku najmu lub w sytuacji dokonania zmian stron umowy w jego trakcie polegających na określeniu jako wynajmującego tylko jednego z małżonków – Wnioskodawca ma możliwość zwiększenie wartości początkowej środka trwałego (lokalu) o wartość początkową wynikającą z dotychczasowej ewidencji drugiego z małżonków pomniejszonych o ewentualną amortyzację dokonaną przez tego małżonka?

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.325.2019.1.MT
     ∟Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że jeżeli wskazane we wniosku maszyny i urządzenia spełniają wszystkie kryteria uznania je za środki trwały, zgodnie z cytowanym art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawczyni dokonała prawidłowej ich klasyfikacji do grupy 4 Klasyfikacji Środków Trwałych, to do amortyzacji tych środków trwałych należy stosować stawki amortyzacyjne wynikające z ww. wykazu. Przy czym, z uwagi na fakt, iż – jak podano we wniosku – zakupione środki trwałe są urządzeniami poddanymi szybkiemu postępowi technicznemu oraz zważywszy na to, że zastosowane są w nich układy mikroprocesowe, ww. stawki można podwyższyć o współczynnik nie wyższy niż 2,0. Jednakże podkreślić należy, że możliwość podwyższenia stawki amortyzacyjnej istnieje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wprowadzono środek trwały do ewidencji lub od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. W przypadku środka trwałego już amortyzowanego podwyższenie stawki amortyzacyjnej możliwe jest dopiero od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.150.2019.2.AA
     ∟Możliwość zastosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.180.2019.2.MPŁ
     ∟Czy Wnioskodawca właściwie dobrał współczynnik amortyzacji – 28% i czy wyliczenia amortyzacyjne w postaci miesięcznej (1150 zł) są właściwe?

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.232.2019.1.GG
     ∟Opodatkowania spłaty udziału na rzecz ustępującego wspólnika

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.206.2019.2.MG
     ∟możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do lokalu przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.195.2019.1.IF
     ∟W wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo jego własności, u Wnioskodawcy powstał nowy składnik majątku stanowiący środek trwały. Nowopowstały środek trwały należy wpisać do ewidencji środków trwałych. Ponieważ lokal ten był wykorzystywany przed nabyciem przez okres ponad 60 miesięcy Wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych w oparciu o art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. wg indywidualnej stawki 10%.

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.48.2019.1.MPŁ
     ∟Czy na podstawie przedstawionego zdarzenia przyszłego, Zainteresowani mogą zastosować indywidualną stawkę amortyzacji na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT?

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.39.2019.1.KS1
     ∟ustalenie wartości początkowej lokalu mieszkalnego oraz zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.609.2018.2.MG
     ∟możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych od całej wartości początkowej środków trwałych stanowiących składnik majątku wspólnego małżonków, możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji do nabytego lokalu na rynku wtórnym oraz do lokalu przy planowanym przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.437.2018.1.MM
     ∟Ustalenie wartości początkowej i stawki amortyzacyjnej

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.501.2018.1.MT
     ∟Mając na względzie opis sprawy jak i powołane przepisy stwierdzić należy, że dla środka trwałego (nabytego lokalu mieszkalnego) dopuszczalne będzie ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej – w oparciu o przepis art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – z tym, że maksymalna wysokość rocznej stawki amortyzacji wynosi 10% przez okres 10 lat, czyli do czasu zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tego lokalu.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.380.2018.2.DJD
     ∟Ustalenie wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.323.2018.1.AN
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do lokalu przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności.

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.189.2018.4.MD
     ∟W zakresie możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze darowizny.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.156.2018.1.KP
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji nabycia praw i obowiązków w spółce osobowej w drodze darowizny.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.129.2018.3.MM
     ∟Czy po przebudowie i modernizacji Domków Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania wartości odpisów amortyzacyjnych od Domków amortyzowanych przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.157.2018.1.BC
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji nabycia praw i obowiązków w spółce osobowej w drodze darowizny.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.158.2018.2.MM
     ∟możliwość amortyzacji budynków nigdy nie wykorzystywanych w działalności gospodarczej

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.112.2018.1.JG
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do wynajmowanego lokalu przy planowanym przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności tego lokalu.

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.106.2018.2.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.80.2018.1.WR
     ∟Brak możliwości korekty wyboru metody amortyzacji.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.56.2018.1.RR
     ∟określenie stawki amortyzacyjnej

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.467.2017.2.RK
     ∟Zmiana metody amortyzacji.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj