Interpretacje do przepisu
art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


204/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.437.2019.2.AC
     ∟Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.369.2019.1.KS1
     ∟możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.280.2019.1.PSZ
     ∟Czy w 2019 r. po pięciu latach dokonywania amortyzacji istnieje prawna możliwość dokonania zmiany ustalonej wysokości związanej ze stawką amortyzacyjną przy zachowaniu tej samej zasady metody liniowej amortyzowania przedmiotowych składników majątkowych?

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.181.2019.1.PSZ
     ∟Czy dla opisanej nieruchomości możliwe jest zastosowanie indywidualnie wybranej stawki amortyzacyjnej, która byłaby wyższa niż przewidziana w Klasyfikacji Środków Trwałych dla środka trwałego zakwalifikowanego do podgrupy 10, czyli 2,5%, ale nie przekroczyłaby stawki 10% przewidzianej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dla używanych środków trwałych?

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.501.2018.1.MT
     ∟Mając na względzie opis sprawy jak i powołane przepisy stwierdzić należy, że dla środka trwałego (nabytego lokalu mieszkalnego) dopuszczalne będzie ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej – w oparciu o przepis art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – z tym, że maksymalna wysokość rocznej stawki amortyzacji wynosi 10% przez okres 10 lat, czyli do czasu zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tego lokalu.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.473.2018.1.IS
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.365.2018.2.RK
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do lokali powstałych z podziału większego lokalu.

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.249.2018.2.MC
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.248.2018.1.GM
     ∟Ustalenie dochodu z najmu nieruchomości, indywidualna stawka amortyzacji.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.214.2018.1.KS
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% wartości ½ udziału w lokalu użytkowym.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.129.2018.3.MM
     ∟Czy po przebudowie i modernizacji Domków Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania wartości odpisów amortyzacyjnych od Domków amortyzowanych przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.130.2018.2.MM
     ∟Czy po rozbudowie i modernizacji Budynku głównego Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości odpisów amortyzacyjnych od tego budynku przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.158.2018.2.MM
     ∟możliwość amortyzacji budynków nigdy nie wykorzystywanych w działalności gospodarczej

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.435.2017.1.DP
     ∟Czy Wnioskodawca ma możliwość zastosowania 10% stawki amortyzacyjnej dla budynku niemieszkalnego, użytkowego, biorąc pod uwagę iż jest to nieruchomość używana od kilku lat, a jej odbiór techniczny nastąpił dopiero w 2017 r.

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.16.2018.1.MM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego oraz zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.483.2017.1.MM
     ∟Czy Wnioskodawca słusznie skorzystał z prawa do indywidualnej stawki amortyzacyjnej, tj. 33,33%, dla wprowadzonej do ewidencji środków trwałych nieruchomości?

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.467.2017.2.RK
     ∟Zmiana metody amortyzacji.

2018.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.437.2017.1.KS
     ∟W zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji lokali powstałych z podziału większego lokalu.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.454.2017.1.KS1
     ∟Skoro budynek niemieszkalny, wskazany we wniosku przed jego nabyciem przez spółkę cywilną (wspólników spółki), której wspólnikiem jest Wnioskodawca oraz drugi wspólnik, będzie wykorzystywany przez poprzedniego właściciela od grudnia 1999 r., a więc dłużej niż 60 miesięcy, to spełnia definicję „używanego środka trwałego”, o której mowa w art. 22j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, jeżeli ww. budynek zostanie po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez ww. spółkę i zgodnie z odrębnymi przepisami, niebędącymi przepisami prawa podatkowego, przedmiotowy budynek zostanie prawidłowo zakwalifikowany do rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych, to spółka cywilna będzie mogła dla celów amortyzacji zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, o której mowa w art. 22j ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przyjąć okres amortyzacji nie krótszy niż 3 lata, tj. będzie mogła przyjąć, że stawka amortyzacyjna może wynosić maksymalnie 33,33% w skali roku, a wspólnicy spółki cywilnej (w tym Wnioskodawca) będą mogli zaliczyć dokonane odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodu.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.204.2017.2.SG
     ∟w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla wskazanych we wniosku nieruchomości

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.367.2017.1.KS1
     ∟W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym nie jest możliwe uznanie, że przedmiotowy lokal, stanowi używany środek trwały w rozumieniu art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji brak jest możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę indywidualnej stawki amortyzacyjnej do tego lokalu.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.212.2017.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie: - ustalenia wartości początkowej środka trwałego, - zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2017.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.305.2017.1.PSZ
     ∟Czy można ustalić samodzielnie okres amortyzacji na 10 lat, jako że jest to budynek używany?

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.317.2017.1.AG
     ∟Czy istnieje możliwość, w myśl art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla budynku handlowo-usługowego, która nie będzie krótsza niż 3 lata?

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.210.2017.3.RK
     ∟Zaliczenie odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.358.2017.1.RK
     ∟Ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.241.2017.1
     ∟Czy można ustalić samodzielnie okres amortyzacji na 10 lat, jako że jest to budynek używany?

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.252.2017.1.MG
     ∟Skoro Wnioskodawca przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych ulepszył środek trwały, a wydatki na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej budynku, będzie on mógł zastosować stawkę amortyzacyjną wynoszącą 10% rocznie.

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.144.2017.2.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej otrzymanego w darowiźnie budynku usługowo-administracyjnego oraz możliwości zastosowania do niego indywidualnej stawki amortyzacyjnej?

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.225.2017.1.AG
     ∟Comiesięczne naliczanie amortyzacji od środka trwałego (kempingu) i uznania jej za koszt uzyskania przychodu oraz zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj