Interpretacje do przepisu
art. 22j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


135/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.437.2019.2.AC
     ∟Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.247.2019.2.MC
     ∟Ustalenie wartości początkowej lokalu mieszkalnego oraz możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.245.2019.2.AD
     ∟Prawo do 10 letniego okresu amortyzacyjnego (10% stawka amortyzacyjna w stosunku rocznym) w odniesieniu do amortyzacji lokalu mieszkalnego będącego ujawnionym środkiem trwałym w mojej działalności?

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.48.2019.1.MPŁ
     ∟Czy na podstawie przedstawionego zdarzenia przyszłego, Zainteresowani mogą zastosować indywidualną stawkę amortyzacji na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT?

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.15.2019.1.PSZ
     ∟Czy Wnioskodawczyni, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, ma prawo amortyzować nabyte w drodze spadku oraz działu spadku środki trwałe i w konsekwencji ujmować w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisy amortyzacyjne z tego tytułu? Jeśli tak, to na jakich zasadach, tj. jak winna być ustalona wartość początkowa środków trwałych, oraz według jakich zasad winny być ustalone odpisy amortyzacyjne?

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.39.2019.1.KS1
     ∟ustalenie wartości początkowej lokalu mieszkalnego oraz zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.501.2018.1.MT
     ∟Mając na względzie opis sprawy jak i powołane przepisy stwierdzić należy, że dla środka trwałego (nabytego lokalu mieszkalnego) dopuszczalne będzie ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej – w oparciu o przepis art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – z tym, że maksymalna wysokość rocznej stawki amortyzacji wynosi 10% przez okres 10 lat, czyli do czasu zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tego lokalu.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.473.2018.1.IS
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.239.2018.2.MC
     ∟Amortyzacja podatkowa środka trwałego.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.365.2018.2.RK
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do lokali powstałych z podziału większego lokalu.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.129.2018.3.MM
     ∟Czy po przebudowie i modernizacji Domków Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania wartości odpisów amortyzacyjnych od Domków amortyzowanych przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.130.2018.2.MM
     ∟Czy po rozbudowie i modernizacji Budynku głównego Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości odpisów amortyzacyjnych od tego budynku przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.158.2018.2.MM
     ∟możliwość amortyzacji budynków nigdy nie wykorzystywanych w działalności gospodarczej

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.483.2017.1.MM
     ∟Czy Wnioskodawca słusznie skorzystał z prawa do indywidualnej stawki amortyzacyjnej, tj. 33,33%, dla wprowadzonej do ewidencji środków trwałych nieruchomości?

2018.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.437.2017.1.KS
     ∟W zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji lokali powstałych z podziału większego lokalu.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.454.2017.1.KS1
     ∟Skoro budynek niemieszkalny, wskazany we wniosku przed jego nabyciem przez spółkę cywilną (wspólników spółki), której wspólnikiem jest Wnioskodawca oraz drugi wspólnik, będzie wykorzystywany przez poprzedniego właściciela od grudnia 1999 r., a więc dłużej niż 60 miesięcy, to spełnia definicję „używanego środka trwałego”, o której mowa w art. 22j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, jeżeli ww. budynek zostanie po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez ww. spółkę i zgodnie z odrębnymi przepisami, niebędącymi przepisami prawa podatkowego, przedmiotowy budynek zostanie prawidłowo zakwalifikowany do rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych, to spółka cywilna będzie mogła dla celów amortyzacji zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, o której mowa w art. 22j ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przyjąć okres amortyzacji nie krótszy niż 3 lata, tj. będzie mogła przyjąć, że stawka amortyzacyjna może wynosić maksymalnie 33,33% w skali roku, a wspólnicy spółki cywilnej (w tym Wnioskodawca) będą mogli zaliczyć dokonane odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodu.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.347.2017.2.IF
     ∟Jeżeli przedmiotowe nieruchomości były wykorzystywane przez poprzednich właścicieli przez okres przekraczający 60 miesięcy i zostaną one po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wnioskodawczynię dla potrzeb najmu, to nieruchomości te spełniają warunki do uznania ich za używany środek trwały, o którym mowa w art. 22j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem Wnioskodawczyni może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% w skali roku, dla przedmiotowych lokali.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.367.2017.1.KS1
     ∟W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym nie jest możliwe uznanie, że przedmiotowy lokal, stanowi używany środek trwały w rozumieniu art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji brak jest możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę indywidualnej stawki amortyzacyjnej do tego lokalu.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.335.2017.2.KS1
     ∟Wnioskodawca nie będzie miał możliwości zastosowania do przedmiotowego lokalu mieszkalnego indywidualnej stawki amortyzacyjnej, o której mowa w art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ ww. środek trwały (lokal mieszkalny) nie spełnia warunku określonego w art. 22j ust. 3 pkt 1 ww. ustawy tj. nie był używany przed nabyciem go przez Wnioskodawcę przez okres co najmniej 60 miesięcy. Wnioskodawca będzie miał zatem możliwość dokonywać amortyzacji przedmiotowego lokalu mieszkalnego jedynie przy zastosowaniu stawki 1,5% zgodnie Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem treści art. 23 ust. 1 pkt 45a ww. ustawy.

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.327.2017.1.KU
     ∟Czy zasadne jest zastosowanie przez Wnioskodawczynię indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 7% rocznie?

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.252.2017.1.MG
     ∟Skoro Wnioskodawca przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych ulepszył środek trwały, a wydatki na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej budynku, będzie on mógł zastosować stawkę amortyzacyjną wynoszącą 10% rocznie.

2017.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.281.2017.1.KU
     ∟1)Czy przepis art. 22a ust. 1, art. 22g ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć w ten sposób, że w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę należy powiększyć wartość początkową mieszkania w dniu jego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wydatki poniesione na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, wymianę podłóg, płytkowanie, kładzenie gładzi na ścianach, montaż podwieszanego sufitu, malowanie, wymianę stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej, armatury sanitarnej i łazienkowej? 2)Czy wykładnia przepisu art. 22j ust. 1 pkt 3 oraz art. 22j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na ich zastosowanie w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę, czyli na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od nabytego mieszkania, według stawki 10%?

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.276.2017.1.KU
     ∟3) Czy przepis art. 22a ust. 1, art. 22g ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć w ten sposób, że w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę należy powiększyć wartość początkową mieszkania w dniu jego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wydatki poniesione na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, wymianę podłóg, płytkowanie, kładzenie gładzi na ścianach, montaż podwieszanego sufitu, malowanie, wymianę stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej, armatury sanitarnej i łazienkowej? 4) Czy wykładnia przepisu art. 22j ust. 1 pkt 3 oraz art. 22j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na ich zastosowanie w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę, czyli na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od nabytego mieszkania, według stawki 10%?

2017.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.17.2017.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla wskazanego we wniosku budynku.

2017.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.21.2017.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji podatkowej lokalu mieszkalnego.

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1207.2016.1.KS
     ∟W zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu oraz amortyzacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.963.2016.1.KU
     ∟Czy zakupione lokale mieszkalne usytuowane w budynku mieszkalnym wybudowanym w 1972 r. Wnioskodawczyni może amortyzować według indywidualnej stawki amortyzacyjnej określonej w art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.886.2016.2.SJ
     ∟Czy Wnioskodawca może zakupić mieszkanie własnościowe na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować je indywidualną stawką w wysokości 10% rocznie oraz obciążać odpisami amortyzacyjnymi koszty podatkowe?

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1050.2016.2.KS1
     ∟w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla wynajmowanego lokalu mieszkalnego

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.842.2016.2.AP
     ∟stawka amortyzacji

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj