Interpretacje do przepisu
art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


669/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.274.2019.2.MPŁ
     ∟Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki Jawnej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wejdzie znak towarowy (objęty ochroną prawną), Wnioskodawca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (w proporcji udziału jaki ma jako Wspólnik w Spółce Jawnej), odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych (tj. od wspomnianego znaku towarowego)?

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.169.2019.3.IM
     ∟Koszty uzyskania przychodów – inwestycja drogowa na gruncie należącym do Skarbu Państwa.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.215.2019.1.MM
     ∟Amortyzacja środków trwałych używanych sezonowo.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.263.2019.3.AP
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.365.2019.1.AP
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku sprzedaży nieruchomości: wydatków na jej nabycie i ulepszenie oraz zapłaconych odsetek z tytułu udzielonego kredytu, oraz różnic kapitału

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.277.2019.2.AP
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z remontem dzierżawionej drogi i placu

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.186.2019.1.AP
     ∟amortyzacja jachtu oraz możliwość zaliczenia wydatków związanych z eksploatacją ww. jachtu do kosztów uzyskania przychodów

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.155.2019.2.AA
     ∟W zakresie przychodu podatkowego z tytułu wniesienia aportem do spółki jawnej nieruchomości oraz w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych wniesionych aportem do spółki jawnej.

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.98.2019.3.GG
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości początkowej likwidowanego środka trwałego.

2019.04.29 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.31.2018.CRS
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wyposażenia wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z dostosowaniem części nieruchomości do wykonywania działalności gospodarczej.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.64.2019.2.GG
     ∟Przychód z tytułu wystąpienia wypłacony ze spółki w formie ZCP

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.169.2019.1.MT
     ∟W związku z odpłatnym zbyciem składników majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten, stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowić będzie wartość ww. składników majątku wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, przy założeniu że cena, bez uzasadnionej przyczyny, nie będzie znacznie odbiegać od wartości rynkowej tych składników. Przy czym, gdy w cenie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą ujęte również wszelkie zobowiązania związane z prowadzoną działalnością spółki komandytowej, to w takim przypadku do przychodów z działalności gospodarczej należy zaliczyć tylko przychód w wysokości określonej w umowie ceny uzyskanej ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z odpłatnym zbyciem składników majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie uprawniony, proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej, do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty stanowiącej niezamortyzowaną część wartości początkowej tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto będzie On także miał prawo do zaliczenia do tych kosztów innych wydatków związanych z transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, niezaliczonych wcześniej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.168.2019.1.MT
     ∟W związku z odpłatnym zbyciem składników majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten, stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowić będzie wartość ww. składników majątku wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, przy założeniu że cena, bez uzasadnionej przyczyny, nie będzie znacznie odbiegać od wartości rynkowej tych składników. Przy czym, gdy w cenie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą ujęte również wszelkie zobowiązania związane z prowadzoną działalnością spółki komandytowej, to w takim przypadku do przychodów z działalności gospodarczej należy zaliczyć tylko przychód w wysokości określonej w umowie ceny uzyskanej ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z odpłatnym zbyciem składników majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie uprawniony, proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej, do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty stanowiącej niezamortyzowaną część wartości początkowej tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto będzie On także miał prawo do zaliczenia do tych kosztów innych wydatków związanych z transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, niezaliczonych wcześniej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.165.2019.1.MT
     ∟W związku z odpłatnym zbyciem składników majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie uprawniony, proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej, do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty stanowiącej niezamortyzowaną część wartości początkowej tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto będzie On także miał prawo do zaliczenia do tych kosztów innych wydatków związanych z transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, niezaliczonych wcześniej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.170.2019.1.MT
     ∟W związku z odpłatnym zbyciem składników majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie uprawniony, proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej, do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty stanowiącej niezamortyzowaną część wartości początkowej tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto będzie On także miał prawo do zaliczenia do tych kosztów innych wydatków związanych z transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, niezaliczonych wcześniej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.166.2019.1.MT
     ∟W związku z odpłatnym zbyciem składników majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie uprawniony, proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej, do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty stanowiącej niezamortyzowaną część wartości początkowej tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto będzie On także miał prawo do zaliczenia do tych kosztów innych wydatków związanych z transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, niezaliczonych wcześniej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.637.2018.2.SŻ
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu historycznej ceny zakupu nieruchomości poniesionej przez spadkodawcę

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.236.2019.1.MT
     ∟Zgodnie z art. art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT w przypadku wniesienia do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości niezamortyzowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.155.2019.1.AC
     ∟Możliwość zaliczenia jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych na nabycie budynków, które będą ulegały rozbiórce, a także kosztów prac rozbiórkowych i porządkowych

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.23.2019.1.WM
     ∟Czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając w koszty podatkowe całą wartość niezamortyzowanego środka trwałego w momencie jego sprzedaży firmie leasingowej w sytuacji, gdy zakupioną maszynę spółka sprzedała celem zawarcia umowy tzw. leasingu zwrotnego, a na sprzedaży tego środka powstała strata podatkowa?

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.551.2018.4.MT
     ∟Podsumowując: wydatki poniesione przez Spółkę komandytową na nabycie od podmiotu powiązanego ze Spółką usług prawnych oraz usług wsparcia stanowią dla Wnioskodawczyni oraz Zainteresowanych niebędących stroną postepowania proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału w zysku określonego w umowie Spółki koszty uzyskania przychodów na zasadach przedstawionych powyżej, przy czym na Spółce komandytowej spoczywa ciężar wykazania racjonalności tych wydatków i ciężar prawidłowego ich udokumentowania. Powyższe oznacza, że stanowisko Wnioskodawczyni oraz osób Zainteresowanych niebędących stroną postępowania co do tego, iż na Wspólnikach nie będzie ciążyć obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem przez Spółkę komandytową usług niematerialnych od CCUK, w zakresie, w jakim poniesienie tych wydatków będzie zgodne z przepisem art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 1-66 u.p.d.o.f., a ich wysokość zostanie ustalona zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f., uznaje za prawidłowe.

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.646.2018.2.RR
     ∟powstanie przychodu z odpłatnego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa (pytanie oznaczone we wniosku nr 2), możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej w postaci prawa ochronnego do znaku towarowego (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.400.2018.2.KK
     ∟Skutki podatkowe zrzeczenia się odszkodowania przysługującego na skutek wywłaszczenia prawa własności i użytkowania wieczystego działek.

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.642.2018.2.AC
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.467.2018.2.DP
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.353.2018.2.KS
     ∟Skutki podatkowe zbycia składników majątku przez spółkę komandytową.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.354.2018.2.KS
     ∟skutki podatkowe zbycia składników majątku przez spółkę komandytową

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.327.2018.1.PSZ
     ∟1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym po zawieszeniu działalności gospodarczej budynek i inwestycja w obcym środku trwałym podlegają amortyzacji? 2) Czy przy planowanej odpłatnej dostawie Hotelu koszt uzyskania przychodu stanowić będzie jego wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne do dnia zawieszenia działalności gospodarczej, czy też do dnia jego zbycia?

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.296.2018.2.DJD
     ∟Skutki podatkowe zbycia środków trwałych sfinansowanych dotacją

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.109.2018.1.MK
     ∟Czy na podstawie wyceny rzeczoznawcy Wnioskodawca prawidłowo wprowadził nieruchomość do ewidencji środków trwałych, a następnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych i zalicza je do kosztów uzyskania przychodów?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj