Interpretacje do przepisu
art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


420/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.378.2019.2.MJ
     ∟Czy Wnioskodawczyni wystawiając fakturę za świadczone usługi z indywidualnej działalności gospodarczej dla spółki jawnej, w której jest jednym ze wspólników, będzie mogła w proporcji do posiadanych udziałów uwzględnić koszt z niej wynikający w rozliczeniu swojego podatku w spółce jawnej?

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.421.2019.1.RK
     ∟koszty uzyskania przychodów

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.373.2019.3.DJD
     ∟skutki podatkowe najmu Spółce cywilnej budynku mieszkalno-pensjonatowego stanowiącego majątek prywatny wspólników

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.265.2019.6.WS
     ∟Ustalenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu świadczonych usług w ramach indywidualnej działalności gospodarczej na rzecz spółki komandytowej.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.297.2019.2.PS
     ∟Czy pobieranie wynagrodzenia jako przychodu zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach realizowanego projektu może być kwalifikowane jako wynagrodzenie/dodatkowe źródło przychodu zwolnionego z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy?

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.125.2019.1.DP
     ∟1. Czy po przystąpieniu przez Wnioskodawczynię do Spółki w charakterze komandytariusza (udział 2%) wydatki wynikające z wystawianych przez Wnioskodawczynię (jako przedsiębiorcę), na rzecz spółki komandytowej faktur za wykonanie usług prawniczych (zachodzi bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wykonaniem usługi, a wygenerowanym przychodem spółki) stanowić będą w całości koszt wyżej wymienionej Spółki komandytowej? 2. Czy ww. wydatki są kosztem Wnioskodawczyni proporcjonalnie do jego udziałów w Spółce?

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.85.2019.1.PSZ
     ∟Czy po przystąpieniu przez Wnioskodawczynię do Spółki w charakterze komandytariusza (udział 1 %) wydatki wynikające z wystawianych przez Wnioskodawczynię (jako przedsiębiorcę), na rzecz spółki komandytowej faktur za wykonanie usług prawniczych (zachodzi bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wykonaniem usługi, a wygenerowanym przychodem spółki) stanowić będą w całości koszt wyżej wymienionej Spółki komandytowej? Czy ww. wydatki są kosztem Wnioskodawczyni proporcjonalnie do jego udziałów w Spółce?

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.106.2019.1.WM
     ∟Czy po przystąpieniu przez Wnioskodawczynię do Spółki w charakterze komandytariusza (udział 1%) wydatki wynikające z wystawianych przez Wnioskodawczynię (jako przedsiębiorcę), na rzecz spółki komandytowej faktur za wykonanie usług prawniczych (zachodzi bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wykonaniem usługi, a wygenerowanym przychodem spółki) stanowić będą w całości koszt wyżej wymienionej Spółki komandytowej? Czy ww. wydatki są kosztem Wnioskodawczyni proporcjonalnie do jej udziałów w Spółce?

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.608.2018.2.MG
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika spółki cywilnej wydatków na zakup usług świadczonych przez wspólnika w ramach indywidualnej działalności gospodarczej

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.462.2018.2.RK
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.437.2018.1.PSZ
     ∟Czy czynsz najmu lub dzierżawy przez spółkę komandytową nieruchomości od Wnioskodawczyni, której przysługują prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i związanych z nimi praw własności budynków, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lub wydzierżawiania tej nieruchomości i jednocześnie będącej komandytariuszem spółki komandytowej, będzie kosztem uzyskania przychodu przez wspólników spółki komandytowej, w tym Wnioskodawczynię, w takich proporcjach, w jakich każdy ze wspólników, w tym Wnioskodawczyni, uczestniczy w zysku spółki komandytowej?

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.450.2018.1.EC
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem zapłaty za usługi świadczone przez żonę. Wnioskodawcy w ramach działalności gospodarczej.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.435.2018.1.EC
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem zapłaty za usługi świadczone przez męża Wnioskodawczyni w ramach działalności gospodarczej.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.120.2018.2.ES
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów własnej pracy oraz powstania przychodu w związku z dofinansowaniem kosztów własnej pracy.

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.220.2018.1.DP
     ∟Czy koszty pracy własnej Wnioskodawcy, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 115-KDIT3.4011.69.2018.2.WR
     ∟Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć (proporcjonalnie do swojego udziału w zysku spółki) do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej kwotę odpowiadającą wynagrodzeniu, jakie z tytułu świadczenia usług na rzecz spółki otrzymuje drugi jej komandytariusz. Nie mogą dla Wnioskodawcy stanowić kosztów uzyskania przychodów wydatki na wynagrodzenie wypłacone Mu - na podstawie umowy zlecenia, którą sam zawarł ze spółką – za usługi wykonywane przez siebie.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.68.2018.2.WR
     ∟Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć (proporcjonalnie do swojego udziału w zysku spółki) do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej kwotę odpowiadającą wynagrodzeniu, jakie z tytułu świadczenia usług na rzecz spółki otrzymuje drugi jej komandytariusz. Nie mogą dla Wnioskodawcy stanowić kosztów uzyskania przychodów wydatki na wynagrodzenie wypłacone Mu - na podstawie umowy zlecenia, którą sam zawarł ze spółką – za usługi wykonywane przez siebie.

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.39.2018.1.MD
     ∟Czy wydatki wynikające z wystawianych przez Wnioskodawcę (jako przedsiębiorcę) na rzecz Spółki komandytowej faktur za wykonane usługi medyczne (zachodzi bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wykonaniem usługi, a wygenerowanym przychodem Spółki), stanowi w całości koszt Spółki komandytowej i czy ww. wydatki są kosztem Wnioskodawcy, proporcjonalnie do Jego udziałów w Spółce?

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.335.2017.2.SJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego oraz amortyzacja rozbudowanego budynku

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.469.2017.1.EC
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki partnerskiej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na nabycie usług prawniczych świadczonych na rzecz tej spółki przez wspólników w ramach prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.381.2017.1.ES
     ∟W zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych z jednoosobowej działalności gospodarczej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi wykonane przez wspólnika.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.340.2017.1.ES
     ∟w zakresie ustalenia przychodów i kosztów spółki komandytowej, określenia powiązań między podmiotami, prawa zastosowania mechanizmu szacowania dochodów, braku obowiązku sporządzenia szczegółowej dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ustawy

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.192.2017.2.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.193.2017.2.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów, zwolnienia przedmiotowego.

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.336.2017.1.PSZ
     ∟Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca – będący komandytariuszem Spółki komandytowej, dodatkowo prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą - będzie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej świadczył usługi na rzecz Spółki komandytowej, to zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Wnioskodawca będzie miał możliwość traktowania wynagrodzenia z tytułu świadczonych przez Niego usług na rzecz Spółki komandytowej, jako koszt uzyskania przychodu z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowej, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach Spółki?

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.335.2017.1.PSZ
     ∟Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca – będący komandytariuszem Spółki komandytowej, dodatkowo prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą – będzie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej świadczył usługi na rzecz Spółki komandytowej, to zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Wnioskodawca będzie miał możliwość traktowania wynagrodzenia z tytułu świadczonych przez Niego usług na rzecz Spółki komandytowej, jako koszt uzyskania przychodu z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowej, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach Spółki?

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.334.2017.1.PSZ
     ∟Czy w sytuacji, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, której Wnioskodawca jest komandytariuszem, jako komandytariusz Nowej Spółki Komandytowej będzie świadczyć usługi na rzecz tej Nowej Spółki Komandytowej, to zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj., czy Wnioskodawca jako wspólnik sp. z o.o. spółki komandytowej będzie miał możliwości traktowania wynagrodzenia tej Spółki z tytułu świadczonych przez nią na rzecz Nowej Spółki Komandytowej usług, jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu uczestnictwa w sp. z o.o. spółki komandytowej, proporcjonalnie do udziału w zyskach tej Spółki?

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.274.2017.1.AK
     ∟Czy wartość pracy małżonka pierwszego wspólnika spółki jawnej w postaci wynagrodzenia oraz składki ZUS w części płaconej przez spółkę są kosztem uzyskania przychodów dla drugiego wspólnika – Wnioskodawcy?

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.100.2017.2.SG
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki komandytowej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu zawartej z Wnioskodawcą będącym wspólnikiem tej spółki umowy zlecenia, o której mowa we wniosku

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.153.2017.2.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj