Interpretacje do przepisu
art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


79/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.237.2019.3.WM
     ∟Jakie będą skutki darowizny całości przedsiębiorstwa w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Wnioskodawczyni?

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.158.2019.1.BO
     ∟Możliwość ujęcia w remanencie początkowym otrzymanych w drodze darowizny towarów handlowych, Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości otrzymanych w drodze darowizny towarów handlowych.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.150.2019.2.AP
     ∟skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa przez jednego małżonka na rzecz drugiego małżonka

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.42.2019.1.AC
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości Inwestycji Drogowej

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.126.2019.1.KS
     ∟Korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z darowizną zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz syna

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.465.2018.1.MD
     ∟Możliwość zaliczenia do kup towarów handlowych nabytych w drodze darowizny oraz uwzględnienia ich wartości przy ustalaniu dochodu rocznego, ujęcie towarów handlowych w remanencie początkowym

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.74.2018.1.JK2
     ∟Czy darowizna przekazana przez Wnioskodawczynię na rzecz Fundacji może być odliczona od dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.404.2017.1.DS
     ∟zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości towarów handlowych nabytych w drodze darowizny

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.209.2017.2.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z darowizną przedsiębiorstwa, korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z darowizną przedsiębiorstwa.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.388.2017.1.PSZ
     ∟Czy towary handlowe, otrzymane w ramach darowizny przedsiębiorstwa, Wnioskodawczyni będzie mogła ująć w remanencie początkowym i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a tym samym, czy będzie można uwzględnić ich wartość przy ustaleniu dochodu rocznego?

2017.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.315.2017.1.IM
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.345.2017.1.SR
     ∟darowizna działki pod budowę drogi publicznej a koszty uzyskania przychodów

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.70.2017.1.GG
     ∟Czy w związku z inwestycją dotyczącą budowy drogi dojazdowej do siedziby Spółki, przekazana na rzecz gminy darowizna w kwocie 110 000 zł, z której przypadająca na Wnioskodawczynię, jako jednego z dwóch wspólników spółki część wydatku wynosząca 55 000 zł, może być uznana za koszt uzyskania przychodu w chwili jej poniesienia, tj. w kosztach uzyskania 2016 r.?

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.116.2017.2.GG
     ∟Czy w związku z inwestycją dotyczącą budowy drogi dojazdowej do siedziby Spółki, przekazana na rzecz gminy darowizna w kwocie 110 000 zł, z której przypadająca na Wnioskodawcę, jako jednego z dwóch wspólników spółki część wydatku wynosząca 55 000 zł, może być uznana za koszt uzyskania przychodu w chwili jej poniesienia, tj. w kosztach uzyskania 2016 r.?

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB1.4511.117.2017.1.PSZ
     ∟Czy Wnioskodawczyni powinna skorygować (pomniejszyć) koszty uzyskania przychodów o wartość darowanych w ramach Działu Handlowego towarów handlowych, środków trwałych oraz wyposażenia?

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB1.4511.118.2017.1.PSZ
     ∟Czy Wnioskodawczyni, zgodnie z przepisami ustawy o PIT, będzie miała prawo amortyzować nabyte w drodze darowizny Działu Handlowego zarejestrowane prawo ochronne na znak towarowy przyjmując jako wartość początkową jego wartość rynkową z dnia nabycia określoną w umowie darowizny Działu Handlowego i w konsekwencji ujmować w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisy amortyzacyjne z tego tytułu? Czy towary handlowe, otrzymane w ramach darowizny Działu Handlowego, Wnioskodawczyni może ująć w remanencie początkowym i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a tym samym, czy można uwzględnić ich wartość przy ustaleniu dochodu rocznego?

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.1017.2016.2.KU
     ∟skutki podatkowe darowizny przedsiębiorstwa na rzecz synów

2017.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.1194.2016.1.ES
     ∟W zakresie skutków podatkowych otrzymania i przekazania w formie darowizny składników majątku.

2016.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-381/16/JC
     ∟Darowizna przedsiębiorstwa – towary, wyposażenie, środki trwałe.

2015.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-249/15/ZK
     ∟Czy przekazanie żonie składników majątku wchodzącego w skład prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa, podlega u przekazującego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w przypadku przekazania wyposażenia i zapasów przed likwidacją działalności gospodarczej należy skorygować koszty uzyskania przychodów o wartość przekazanych wyposażenia i zapasów, które przy zakupie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów?

2015.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-58/15-4/AP
     ∟koszty uzyskania przychodów w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów handlowych ze Spółki cywilnej, w której Wnioskodawczyni była wspólnikiem do Jej jednoosobowej działalności gospodarczej

2015.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-511/14-8/MD
     ∟Korekta kosztów uzyskania przychodów z tytułu nieodpłatnego zbycia nieruchomości budynkowej

2015.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-511/14-9/MD
     ∟Korekta kosztów uzyskania przychodów z tytułu nieodpłatnego zbycia nieruchomości budynkowej

2015.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-4/15/SK
     ∟w zakresie konieczności dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów spółki cywilnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, o wartość towarów handlowych przekazanych do działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie oraz w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tej jednoosobowej działalności gospodarczej wartości tychże towarów handlowych.

2015.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1421/14-2/MT
     ∟1. Czy dla celów podatku dochodowego Wnioskodawca może przyjąć, że skoro przekazuje nieodpłatnie przedsiębiorstwo (darowizna) to wartość tej darowizny będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy jeżeli w skład przedsiębiorstwa przekazanego w drodze darowizny będą wchodzić towary handlowe lub materiały, których koszt zakupu został wcześniej zaliczony do kosztów uzyskania przychodów wykonywanej przez darczyńcę działalności gospodarczej, to Wnioskodawca powinien wyłączyć ich wartość z tych kosztów w momencie dokonania darowizny i dokonać w kolumnie nr „10” podatkowej księgi przychodów i rozchodów zapisu korygującego koszty, wpisując wartość tych towarów handlowych (materiałów) na czerwono lub ze znakiem minus? 3. Czy jest konieczność korygowania kosztów uzyskania przychodów o dokonane odpisy amortyzacyjne od środków trwałych będących przedmiotem darowizny? Czy jest konieczność korygowania kosztów uzyskania przychodów o wartość wyposażenia, będących przedmiotem darowizny?

2015.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-702/14-4/ASZ
     ∟1) Czy wartość otrzymanych w spadku przez Wnioskodawcę, czyli wspólnika, towarów handlowych stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie sprzedaży? 2) Czy odpisy amortyzacyjne kontynuowane i naliczone od środków trwałych ujętych w ewidencji środków trwałych spółki przed śmiercią wspólnika, stanowią koszt uzyskania przychodów w pełnej wysokości dla Wnioskodawcy, czyli wspólnika?

2015.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1359/14-4/IM
     ∟Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2014.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-889/14/WM
     ∟1. Czy otrzymanie przedsiębiorstwa w formie darowizny, (za wyjątkiem zapasów materiałów, towarów i wyrobów gotowych) będzie skutkowało obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy wartość otrzymanych środków trwałych, które nie zostały zamortyzowane w całości pomniejszy koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy? Czy po dokonanej darowiźnie należy na nowo ustalić wartość początkową środków trwałych? 3. Czy sprzedaż towarów handlowych na rzecz jednego wspólnika spółki cywilnej (podmiotowi powiązanemu) będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej u Wnioskodawcy?

2014.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-900/14/WM
     ∟Czy w przypadku gdy przekazanie składników majątkowych nastąpi przed likwidacją działalności Wnioskodawcy, powinien on skorygować koszty podatkowe o wartość przekazanych towarów, które przy zakupie zaliczone były to kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

2014.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-247/14-5/MD
     ∟Koszty uzyskania przychodów – korekta w związku z darowizną zorganizowanej części przedsiębiorstwa

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj