Interpretacje do przepisu
art. 24 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


43/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 24 Ordynacji podatkowej

1 2

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.349.2019.1.WM
     ∟Czy Wnioskodawca stosując przedstawiony schemat rozliczeń w oparciu o umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie, może korzystać z opodatkowania swojej działalności na podstawie norm szacunkowych zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.385.2019.2.JK
     ∟Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do innej spółki kapitałowej.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4017.9.2019.1.APO
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo ustali termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując, że lata te przedawnią się po upływie pięciu lat licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową, bez względu na to, czy ww. strata może być rozliczana w następnych okresach rozliczeniowych i może wpłynąć na zmniejszenie dochodu (podstawy opodatkowania) wskutek odliczenia jej od dochodu?

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.354.2018.1.KF
     ∟Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów z handlu kryptowalutami, w przypadku ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.161.2018.1.MR
     ∟Sposób ustalenia dochodu spadkobiercy w związku z objęciem udziałów zmarłego wspólnika spółek osobowych oraz sposób i tryb określenia zobowiązań spadkobiercy.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.159.2018.1.MR
     ∟Sposób ustalenia dochodu spadkobiercy w związku z objęciem udziałów zmarłego wspólnika spółek osobowych oraz sposób i tryb określenia zobowiązań spadkobiercy.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.160.2018.1.MR
     ∟Sposób ustalenia dochodu spadkobiercy w związku z objęciem udziałów zmarłego wspólnika spółek osobowych oraz sposób i tryb określenia zobowiązań spadkobiercy.

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.265.2017.1.MG
     ∟Prawo do rozliczenia przychodów i kosztów związanych z uprzednio prowadzoną działalnością gospodarczą zmarłego ojca w ramach własnego zeznania podatkowego, w związku z kontynuowaniem działalności gospodarczej spadkodawcy

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.272.2017.1.DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem udziałów nabytych w drodze darowizny.

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.134.2017.1.MS
     ∟w zakresie uprawnienia Wnioskodawcy dokonującego w 2017 r. korekt zeznań CIT-8 za lata 2012, 2013 i 2014 do obniżenia dochodu o straty osiągnięte w roku podatkowym 2009 i 2010

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-549/15/17-S-1/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6c.

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4511-355/15-14/17-S/JŚ
     ∟Koszty uzyskania przychodu z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów objętych w zamian za aport.

2017.04.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB4.4511.102.2017.1.MT
     ∟Transakcja opisana we wniosku spełnia warunki uznania jej za wymianę udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a updof. W konsekwencji, do przychodów Wnioskodawcy nie zalicza się wartości udziałów Spółki fińskiej objętych przez niego w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki w zamian za opisany aport udziałów Spółki z o.o.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1163.2016.2.JK3
     ∟w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania świadczenia otrzymywanego od ubezpieczyciela w ramach wykupionej polisy na ubezpieczenie renty odroczonej

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2641-IBPB-1-2.4518.33.2016.2.BKD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4518.34.2016.2.BD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniesie stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe?

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2641-IBPB-1-2.4518.40.2016.2.BKD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4518.39.2016.2.BD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe?

2016.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-465/16-2/MK1
     ∟skutki podatkowe nabycia nieodpłatnie akcji i ich sprzedaży

2016.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-295/16-2/SO
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo ustali termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową?

2016.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-159/16-4/AK
     ∟Wartość udziałów lub akcji w Spółce Holdingowej, objętych przez Wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w poszczególnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiła będzie dla Wnioskodawcy przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-163/16-4/MK
     ∟w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów

2016.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-158/16-4/AK
     ∟Wartość udziałów lub akcji w Spółce Holdingowej, objętych przez Wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w poszczególnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiła będzie dla Wnioskodawcy przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-164/16-4/MG
     ∟w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów

2016.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-147/16/ZuK
     ∟W jakiej wysokości, po stronie Wnioskodawcy, zostanie rozpoznany koszt podatkowy, z tytułu wynagrodzenia, jakie Wnioskodawca otrzyma w związku przymusowym lub automatycznym umorzeniem udziałów w Spółce B, objętych w zamian z ww. aport udziałów, za wynagrodzeniem?

2016.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-150/16/ZuK
     ∟W jakiej wysokości, po stronie Wnioskodawcy, zostanie rozpoznany koszt podatkowy, z tytułu wynagrodzenia, jakie Wnioskodawca otrzyma w związku przymusowym lub automatycznym umorzeniem udziałów w Spółce B, objętych w zamian z ww. aport udziałów, za wynagrodzeniem?

2016.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.160.2016.2.IC
     ∟W zakresie powstania przychodu z tytułu objęcia nowo utworzonych udziałów Spółki Holdingowej

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.28.2016.2.GG
     ∟Czy w związku z rozważaną transakcją Aportu, tj. wniesienia udziałów w Sp. z o. o. do Spółki Nabywającej skutkującym uzyskaniem przez Spółkę Nabywającą bezwzględnej większości praw głosów w Sp. z o.o. po stronie Wnioskodawcy powstanie jakikolwiek przychód podatkowy?

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.15.2016.2.GG
     ∟Czy w związku z rozważaną transakcją Aportu, tj. wniesienia udziałów w Sp. z o. o. do Spółki Nabywającej skutkującym uzyskaniem przez Spółkę Nabywającą bezwzględnej większości praw głosów w Sp. z o.o. po stronie Wnioskodawcy powstanie jakikolwiek przychód podatkowy?

2016.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-549/15-3/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6c.

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj