Interpretacje do przepisu
art. 24 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1213/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 24 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.400.2019.1.DJD
     ∟Moment ujęcia w kosztach podatkowych zaległości w podatku od nieruchomości

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.273.2019.2.BO
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

2019.07.29 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.100.2018.JQP
     ∟Czy według art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest również odpłatne zbycie nieruchomości lub prawa nabytych do majątku wspólnego, w przypadku gdy zbycie ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym na podstawie dziedziczenia nastąpiło nabycie przez małżonka pozostałego przy życiu udziału w nieruchomości lub w prawie nabytych do majątku wspólnego, ponad własny udział po ustaniu wspólności majątkowej na skutek śmierci drugiego z małżonków, w sytuacji gdy od nabycia nieruchomości lub prawa przez obojga małżonków do majątku wspólnego minęło pięć lat?

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4511-68/15-2/ŚS
     ∟w zakresie skutków podatkowych zmiany wysokości udziału w zysku spółki komandytowej.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.23.2019.1.WM
     ∟Czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając w koszty podatkowe całą wartość niezamortyzowanego środka trwałego w momencie jego sprzedaży firmie leasingowej w sytuacji, gdy zakupioną maszynę spółka sprzedała celem zawarcia umowy tzw. leasingu zwrotnego, a na sprzedaży tego środka powstała strata podatkowa?

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.490.2018.1.JG1
     ∟Skutki podatkowe wprowadzenia przez Wnioskodawcę programu motywacyjnego oraz ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika w związku z przekazaniem akcji Osobom Uprawnionym na warunkach określonych w tym programie.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.354.2018.1.KF
     ∟Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów z handlu kryptowalutami, w przypadku ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.405.2018.2.AK1
     ∟Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne związane z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-1358/14/18-S/TW
     ∟Czy sporządzanie w przedsiębiorstwie spisu z natury raz w roku i korygowanie kosztów o wartość niezużytych materiałów, niesprzedanych towarów na koniec roku podatkowego (kalendarzowego) jest wystarczające dla prawidłowego ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych właściciela przedsiębiorstwa?

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.232.2018.2.MM
     ∟kwalifikacja do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej, mającego stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki komandytowej, poniesionych przed dniem wniesienia aportu, dotyczących okresu przekraczającego rok podatkowy wystąpienie u wnoszącego aport różnic kursowych od zobowiązań walutowych w przypadku wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki komandytowej wystąpienie u wnoszącego aport różnic kursowych od należności w przypadku wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki komandytowej.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.336.2018.2.EJ
     ∟Czy produkty, otrzymane w ramach spadku oraz działu spadku Wnioskodawczyni mogła ująć w remanencie początkowym i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a tym samym, czy mogła uwzględnić ich wartość przy ustaleniu dochodu rocznego i w związku z powyższym, czy ma prawo złożyć korektę zeznania podatkowego za lata, w których przedmiotowe produkty powinny zostać uznane za koszty uzyskania przychodu?

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.164.2018.2.WR
     ∟Poniesione wydatki na zakup od ludności towarów handlowych, potwierdzone dowodami wewnętrznymi zawierającymi wszystkie elementy dowodu księgowego, będą prawidłowo udokumentowane i będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów.

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.10.2018.1.KS1
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomościach wykorzystywanych w działalności gospodarczej spółki jawnej.

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.50.2018.1.MM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, na które brak zewnętrznych dowodów księgowych.

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.8.2018.1.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup używanych oraz uszkodzonych palet drewnianych udokumentowanych opisaną we wniosku asygnatą oraz w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup używanych oraz uszkodzonych palet drewnianych udokumentowanych opisaną we wniosku asygnatą (niezawierającą adresu zbywcy).

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.6.2018.4.MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w spółce kapitałowej powstałej z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.366.2017.1.MPŁ
     ∟1. Czy w związku z przekazaniem składników majątku Spółki (nieruchomości i praw ochronnych do znaków towarowych) tytułem rozliczenia udziału kapitałowego z występującym wspólnikiem, po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika pozostającego w Spółce powstanie u niego przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym jeżeli powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.272.2017.2.JR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości i prawie własności garażu.

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/4511-1062/15/17-2/S/ES
     ∟W zakresie przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną w sytuacji, gdy na moment przekształcenia w spółce przekształcanej będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.329.2017.2.MAP
     ∟skutki podatkowe przeniesienia własności praw majątkowych w zamian za wkład dla wspólnika występującego ze Spółki jawnej

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.386.2017.1.RK
     ∟Utrata możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów towarów handlowych przekazanych w drodze darowizny oraz o obowiązku dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów o wartość przekazanych w drodze darowizny towarów handlowych

2017.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.187.2017.2.JŁ
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo rozlicza uzyskiwane przychody jako przychody z działalności oświatowej wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego zastosowanie poprzez art. 10 ust. l pkt 2 wyłącza możliwość zaliczenia tych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt. 6 ww. ustawy?

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.240.2017.1.IM
     ∟Działy specjalne produkcji rolnej.

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.239.2017.1.IM
     ∟Działy specjalne produkcji rolnej.

2017.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.235.2017.1.WM
     ∟Czy księgowanie zakupu towarów bezpośrednio w koszty w momencie zakupu i korygowanie kosztów o wartość niesprzedanych towarów na podstawie spisu z natury na koniec roku podatkowego/kalendarzowego jest prawidłowe z punktu widzenia ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.108.2017.2.BS
     ∟w zakresie sposobu ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia wskazanych we wniosku składników majątku prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa.

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.155.2017.2.JŁ
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku przychód (dochód) z produkcji rolnej z 2017 r. (tj. przychód ze sprzedaży skór z produkcji 2017 r. oraz przychód ze sprzedaży mięsa norek urodzonych w 2017 r. i ubitych w 2017 r.), opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu w podatku PIT, a sprzedanej przez Spółkę Cywilną po dniu 31 grudnia 2017 r. (na podstawie umowy sprzedaży albo na podstawie umowy w domu aukcyjnym) – nie będzie po raz drugi opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku, w którym dokonano jej sprzedaży?

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.160.2017.2.DR
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, od dnia 1 stycznia 2018 r. Wnioskodawca - jako wspólnik Spółek Cywilnych, osiągający roczne łączne przychody netto ze Spółek Cywilnych, prowadzących jeden z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o PIT, przekraczające równowartość w walucie polskiej kwoty 2.000.000 Euro - nie będzie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla dokumentowania przychodów w podatku PIT, uzyskiwanych przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółek Cywilnych, a więc nie straci prawa do opodatkowania podatkiem PIT dochodów uzyskanych - jako wspólnik Spółek Cywilnych - przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu?

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.153.2017.1.DW
     ∟Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży skór norczych oraz mięsa z norek.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.154.2017.1.DW
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku przychód (dochód) z produkcji rolnej z 2017 r. (tj. przychód ze skór z produkcji 2017 r. oraz przychód ze sprzedaży mięsa z norek urodzonych w 2017 r. i ubitych w 2017 r.), opodatkowany podatkiem PIT przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu w podatku PIT, a sprzedanej przez Wnioskodawcę po dniu 31 grudnia 2017 r. (na podstawie umowy sprzedaży albo na podstawie umowy w domu aukcyjnym) - nie będzie po raz drugi opodatkowany podatkiem PIT w roku, w którym dokonano jej sprzedaży?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj