Interpretacje do przepisu
art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2838/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.323.2019.2.MT
     ∟Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.391.2019.3.RR
     ∟określenie czy wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutki podatkowe podziału przez wydzielenie spółki z o.o

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.257.2019.5.MC
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-1188/15/19-S/JK
     ∟Do jakiego źródła przychodów powinna zostać zaliczona otrzymana przez Wnioskodawcę kwota wskazana powyżej? Czy otrzymana przez Zainteresowanego kwota stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też stanowi przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.367.2019.2.IS
     ∟Powstanie obowiązku w podatku dochodowym z tytułu podziału przez wydzielenie poprzez zawiązanie nowej spółki.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.368.2019.2.AC
     ∟Powstanie obowiązku w podatku dochodowym z tytułu podziału przez wydzielenie poprzez zawiązanie nowej spółki.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.204.2019.2.ES
     ∟Obniżenie wkładu lub wystąpienie ze spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.173.2019.2.MK
     ∟Osoby fizyczne uzyskujące przychody z udziału w zyskach osób prawnych nie łączą ich z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej. Wnioskodawczyni nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego za 2019 z tytułu otrzymania „dywidendy likwidacyjnej” oraz zapłaty podatku z tego tytułu. Zryczałtowany podatek dochodowy powinien być pobrany i przekazany na rachunek urzędu skarbowego przez płatnika.

2019.06.21 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.146.2018.GFQV
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z dobrowolnego umorzenia udziałów. Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.146.2019.1.DS
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.145.2019.1.MM
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w osobową.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.206.2019.4.AC
     ∟Określenie czy wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału przez wydzielenie spółki z o.o. dla Zainteresowanego 3 i Zainteresowanego 4.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.233.2019.1.MZ
     ∟Należy wskazać, że dochód, który Wnioskodawca uzyska z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, w przypadku, gdy zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej ulec przekształceniu został zgromadzony i rozdysponowany na kapitał zapasowy przed 2015 rokiem, będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.232.2019.1.MZ
     ∟Należy wskazać, że dochód, który Wnioskodawca uzyska z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, w przypadku, gdy zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej ulec przekształceniu został zgromadzony i rozdysponowany na kapitał zapasowy przed 2015 rokiem, będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.69.2019.1.DS
     ∟Koszty uzyskania przychodów z tytułu umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.135.2019.1.AC
     ∟skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.534.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka powinna uznać, że kwota Zysków powstałych w 2008 r., Zysków powstałych w latach 2009-2013 oraz Zysków powstałych w 2014 r. znajdująca się w momencie przekształcenia na kapitale zapasowym Spółki, przypadająca na każdego ze wspólników Spółki, z uwzględnieniem jego udziału w zysku spółki komandytowej, prowadzi do powstania u tego wspólnika przychodu i czy w związku z tym Spółka - już jako spółka przekształcona - zobowiązana będzie do pobrania i wpłacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (w wypadku wspólnika będącego osobą prawną)

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.645.2018.2.SJ
     ∟przychód z niepodzielonych zysków spółek kapitałowych, przekształconych następnie w spółki osobowe

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.395.2018.2.MG
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów w spółce kapitałowej.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.411.2018.4.JG1
     ∟obowiązki płatnika w związku z przymusowym umorzeniem akcji

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.343.2018.1.AGR
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.334.2018.1.JK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.332.2018.1.JK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.333.2018.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.428.2018.1.DS
     ∟skutki podatkowe związane z dobrowolnym umorzeniem udziałów przez innego wspólnika

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.196.2018.3.DS
     ∟Skutki podatkowe likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.276.2018.3.AK1
     ∟Wykazanie w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) otrzymanego zwrotu części wpłaconego kapitału do funduszu kapitałowego zagranicznego.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.274.2018.3.AK
     ∟Skutki podatkowe związane z podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie i związane z tym obowiązki płatnika.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.146.2018.2.MC
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.182.2018.2.KF
     ∟Powstanie przychodu w związku z wypłatą (zwrotem) Wnioskodawcy przez Przedsiębiorcę kwoty pieniężnej równej wniesionemu wkładowi oraz sposobu rozliczenia otrzymanego zysku z Projektu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj