Interpretacje do przepisu
art. 24b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


77/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 24b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - KDIB1-1.4010.374.2019.1.NL
     ∟ustalenie czy podstawa opodatkowania podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego określona na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinna być ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca, co oznacza, że powinna być pomniejszana o wartość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych w poprzednich miesiącach

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.356.2019.2.JC
     ∟1.Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wnoszenia płatności z tytułu podatku od przychodów z budynków - Terminalu 1 i Terminalu 2 w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.? 2.W przypadku uznania stanowiska podatnika w zakresie pyt. 1 za prawidłowe, to czy Wnioskodawca jest zobligowany do ujęcia w podstawie opodatkowania w podatku od przychodów z budynków do uwzględnienia powierzchni wspólnych? 3.Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wnoszenia płatności z tytułu podatku od przychodów z budynków - Terminalu 1 i Terminalu 2 w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.?

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.283.2019.4.MK
     ∟czy na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy o CIT (w stanie prawnym obowiązującym w roku 2019 r.) Wnioskodawca obliczając podatek od przychodów z budynków, tj. Nieruchomości, powinien ustalać podstawę opodatkowania biorąc pod uwagę wartość początkową budynków wynikającą z ewidencji ustaloną na pierwszy dzień każdego miesiąca, tj. pomniejszoną o dokonane comiesięcznie odpisy amortyzacyjne.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.320.2019.1.NL
     ∟w zakresie ustalenia, czy obliczając podstawę opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków na podstawie art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca ma obowiązek uwzględnić powierzchnię przeznaczoną na organizację we własnym zakresie targów i wystaw, czy tylko powierzchnię oddaną do używania (najmu) na postawie umów wynajmu oraz w jaki sposób określić udział oddanej do używania powierzchni użytkowej do ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem za dany miesiąc.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.239.2019.3.MM
     ∟Przychód z tytułu własności środków trwałych.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.270.2019.3.MS
     ∟Czy na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy o CIT (w stanie prawnym obowiązującym w roku 2018), Wnioskodawca i Komandytariusz obliczając podatek od przychodów z tytułu własności środków trwałych, tj. Nieruchomości, powinni ustalać podstawę opodatkowania biorąc pod uwagę wartość początkową zmniejszaną co miesiąc o dokonane odpisy amortyzacyjne?

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.185.2019.2.KK
     ∟1. Kwestie związane z art. 24b updop: - czy warunek, o którym mowa w przepisie art. 24b ust. 1 pkt 2 updop, oddania budynku do używania jest spełniony w przypadku wynajmu krótkoterminowego sal szkoleniowych oraz konferencyjnych podmiotom trzecim kilka godzin dziennie, kilka/kilkanaście dni w roku lub kilka/kilkanaście dni w roku w wymiarze całego dnia, w sytuacji gdy w pozostałym okresie pomieszczenia te nie są wykorzystane lub są wykorzystane na własne potrzeby Spółki - czy warunek, o którym mowa w przepisie art. 24b ust. 1 pkt 2 updop, oddania budynku do użytkowania jest spełniony w stosunku do budynków użyczonych nieodpłatnie w całości lub w części - czy w ramach powierzchni użytkowej oddanej do używania należy uwzględnić powierzchnie przeznaczone do wspólnego korzystania przez Spółkę oraz najemców oraz do wspólnego korzystania przez najemców (np. korytarze, toalety) - czy w ramach powierzchni całkowitej budynku, należy uwzględnić powierzchnię klatek schodowych, szybów dźwigowych oraz wszystkich innych pomieszczeń technicznych (rozdzielnia, kotłownia, pomieszczenie teletechniczne itp.) - czy proporcje, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 6 updop, należy zaokrąglić do pełnego procenta (lub określonego miejsca po przecinku), czy też zaokrąglić otrzymany wynik kwotowy podatku; - czy przez podmioty powiązane, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 10 updop, przy liczeniu kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł, należy rozumieć jedynie podmioty powiązane kapitałowo, czy powiązane kapitałowo lub osobowo - czy konieczność ustalania kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł według proporcji, o której mowa w art. 24b ust. 10 updop dotyczy wyłącznie podatnika, który posiada udziały w kapitale innego podmiotu (zgodnie z powiązaniami w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 11a ust. 2 pkt 1 updop), czy również podmiotów, których udziały są w posiadaniu takich podatników (podmioty zależne) - czy w sytuacji, gdy w jednym z miesięcy nastąpiła wpłata samego podatku minimalnego ponieważ podatek od przychodów z budynków, był wyższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25, za dany miesiąc – należy uznać, że wpłata zaliczki za ten miesiąc miała miejsce, oraz czy kwota zapłaconego podatku od przychodów z budynków nie podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek za dany miesiąc (nadwyżka ponad zaliczkę) stanowi kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków, którą odlicza się dopiero od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 updop za rok podatkowy, jednocześnie nie może zostać ona odliczona od zaliczek za kolejne miesiące, 2. Alokacja kosztów pośrednich związanych z działalnością Spółki polegającą na wsparciu podmiotów innowacyjnych do źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, czy do przychodów pozostałych lub według proporcji określonej w art. 15 ust. 2b updop

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.184.2019.2.KK
     ∟1. Kwestie związane z art. 24b updop: - czy w ramach powierzchni użytkowej oddanej do używania należy uwzględnić powierzchnie przeznaczone do wspólnego korzystania przez Spółkę oraz najemców oraz do wspólnego korzystania przez najemców (np. korytarze, toalety) - czy w ramach powierzchni całkowitej budynku, należy uwzględnić powierzchnię klatek schodowych, szybów dźwigowych oraz wszystkich innych pomieszczeń technicznych (rozdzielnia, kotłownia, pomieszczenie teletechniczne itp.) - czy proporcje, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 6 updop, należy zaokrąglić do pełnego procenta (lub określonego miejsca po przecinku), czy też zaokrąglić otrzymany wynik kwotowy podatku - czy przez podmioty powiązane, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 10 updop, przy liczeniu kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł, należy rozumieć jedynie podmioty powiązane kapitałowo, czy powiązane kapitałowo lub osobowo - czy w sytuacji, gdy w jednym z miesięcy nastąpiła wpłata samego podatku minimalnego ponieważ podatek od przychodów z budynków, był wyższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25, za dany miesiąc – należy uznać, że wpłata zaliczki za ten miesiąc miała miejsce, oraz czy kwota zapłaconego podatku od przychodów z budynków nie podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek za dany miesiąc (nadwyżka ponad zaliczkę) stanowi kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków, którą odlicza się dopiero od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 updop za rok podatkowy, jednocześnie nie może zostać ona odliczona od zaliczek za kolejne miesiące 2. Alokacja kosztów pośrednich związanych z działalnością Spółki polegającą na wsparciu podmiotów innowacyjnych do źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, czy do przychodów pozostałych lub według proporcji określonej w art. 15 ust. 2b updop

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.284.2019.2.MJ
     ∟w zakresie możliwości stosowania zwolnienia od podatku od przychodów z budynków, wynikającego z art. 24b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.299.2019.1.IZ
     ∟W ustalenia, czy: - w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od przychodów z tytułu własności środka trwałego określona na podstawie art. 24b ust. 3 updop, powinna być ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca, a to oznacza, że powinna być pomniejszana o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych w poprzednich miesiącach (a więc będzie to podatkowa wartość netto środka trwałego), - czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem określona na podstawie art. 24b ust. 3 updop, powinna być ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca, a to oznacza, że powinna być pomniejszana o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych w poprzednich miesiącach (a więc będzie to podatkowa wartość netto środka trwałego).

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.240.2019.1.MK
     ∟czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. dla potrzeb kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b Ustawy o CIT, Wnioskodawca powinien uwzględniać wartość początkową Lokali w części odpowiadającej udziałowi Wnioskodawcy w zysku Spółek Komandytowych

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.305.2019.1.MK
     ∟czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. dla potrzeb kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b Ustawy o CIT, Wnioskodawca powinien uwzględniać wartość początkową Lokali w części odpowiadającej udziałowi Wnioskodawcy w zysku Spółek Komandytowych

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.297.2019.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - w odniesieniu do przychodów z budynków, które w całości przeznaczane są na cele statutowe Wnioskodawcy, dopuszczalne jest zastosowanie zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, - przychody z budynków stanowiących własność Wnioskodawcy, które wykorzystywane są jako akademiki, które zaspokajają potrzeby mieszkaniowe studentów Wnioskodawcy oraz studentów innych uczelni podlegają opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków, - w odniesieniu do przychodów z budynków, wykorzystywanych jako akademiki, które zaspokajają potrzeby mieszkaniowe studentów Wnioskodawcy i studentów innych uczelni, z których dochód w całości przeznaczany jest na cele statutowe Wnioskodawcy, dopuszczalne jest zastosowanie zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.173.2019.2.APA
     ∟podatek od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z możliwością zastosowania art. 24b ust. 8 podatku dochodowego od osób prawnych

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.216.2019.1.MO
     ∟Czy lokale niemieszkalne - użytkowe, stanowiące własność spółki komandytowej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, podlegają opodatkowaniu szczególnym podatkiem, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 865 z późn. zm., dalej: „ustawa CIT”)?

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.204.2019.2.KK
     ∟Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o CIT, nie będą podlegały przychody z Budynku A, bez względu na to, czy faktyczny okres jego używania (najmu) będzie krótszy lub równy rok, czy też dłuższy niż rok ? – traktowanie budynku przez dewelopera jako wyrób gotowy (stan faktyczny)

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.273.2019.1.KK
     ∟Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o CIT, nie będą podlegały przychody z Budynku A, bez względu na to, czy faktyczny okres jego używania (najmu) będzie krótszy lub równy rok, czy też dłuższy niż rok ? – traktowanie budynku przez dewelopera jako wyrób gotowy (zdarzenie przyszłe)

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.256.2019.1.JC
     ∟Czy Lokal i związany z nim udział w nieruchomości wspólnej jest objęty zakresem przedmiotowym art. 24b ust. 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji czy Wnioskodawca zobowiązany był w roku 2018 oraz będzie w roku 2019 i latach następnych do uiszczania zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z Lokalu przewidzianego w/w przepisem ustawy o CIT?

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.257.2019.1.JC
     ∟Czy obiekty zakwalifikowane jako lokale własne oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego podlegają tzw. podatkowi od przychodów z budynków określonemu w art. 24b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.247.2019.1.JC
     ∟Czy prawidłowe jest podejście, że pojęcie wartości początkowej budynku stanowiącej podstawę opodatkowania dla podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT, należy rozumieć jako wartość początkową budynku określoną dla amortyzacji podatkowej, modyfikowaną o dokonane ulepszenia i odpisy amortyzacyjne od budynku?

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.234.2019.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.182.2019.1.MJ
     ∟w zakresie sposobu ustalenia proporcji, o której mowa w art. 24b ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla celów obliczenia kwoty obniżającej podstawę opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.124.2019.2.KK
     ∟Opodatkowanie podatkiem od przychodów z budynków – art. 24b updop – budynków wybudowanych na cudzym gruncie, oddanych do używania innemu podmiotowi, wyłącznie w celu świadczenia działalności usługowej przez ten podmiot na rzecz Wnioskodawcy.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.123.2019.2.KK
     ∟Opodatkowanie podatkiem od przychodów z budynków – art. 24b updop – budynków wybudowanych na cudzym gruncie, oddanych do używania innemu podmiotowi, wyłącznie w celu świadczenia działalności usługowej przez ten podmiot na rzecz Wnioskodawcy.

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.170.2019.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia: - co należy rozumieć pod pojęciem „powierzchnia użytkowa oddana do używania”, użytym w odniesieniu do ustalenia proporcji, o jakiej mowa w art. 24b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 6 Ustawy Zmieniającej, - co należy rozumieć pod pojęciem „całkowita powierzchnia użytkowa budynku”, użytym w odniesieniu do ustalenia proporcji, o jakiej mowa w art. 24b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 6 Ustawy Zmieniającej, - czy Spółka kalkulując należny za rok podatkowy 2018 podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego, o jakim mowa w art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogła ustalać proporcję, o jakiej mowa w art. 6 Ustawy Zmieniającej (tj. udział powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej Centrum) i ustaleń tych dokonywać na pierwszy dzień każdego miesiąca kalendarzowego roku 2018.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.137.2019.3.APA
     ∟w zakresie stosowania zwolnienia z podatku od przychodów z budynków na podstawie art. 24b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części dotyczącej: - budynków wielolokalowych o charakterze mieszkalnym będących własnością Wnioskodawcy, - lokali mieszkalnych stanowiących odrębną własność Wnioskodawcy.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.191.2019.1.JKT
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie zobowiązany do obliczania kwoty pomniejszającej podstawę opodatkowania podatkiem od budynków z uwzględnieniem proporcji opisanej w art. 24b ust. 10 u.p.d.o.p.?

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.161.2019.1.AZE
     ∟Czy Wnioskodawca wynajmując swoim studentom, a także zewnętrznym najemcom powierzchnie użytkowe, będące częściami składowymi budynków wchodzących w skład jego majątku, spełnia warunki podlegania opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków, o których mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zobowiązany jest do obliczenia i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.102.2019.2.JC
     ∟Czy budynki będące własnością Wnioskodawcy i wybudowane ze wsparciem opisanym w pkt a, b i c będą zwolnione z podatku od przychodów z budynków na podstawie art. 24b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.181.2019.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy prawidłowa jest metoda pomniejszania przez Wnioskodawcę, zgodnie z art. 24b ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, sumy przychodów, o których mowa w art. 24b ust. 1 ww. ustawy z poszczególnych budynków, o kwotę 10 mln zł, bez uwzględniania przychodów z budynków osiąganych przez inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj