Interpretacje do przepisu
art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


781/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.379.2019.1.JKT
     ∟Czy Wspólnota Mieszkaniowa ma obowiązek wnosić zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych od wskazanego przychodu

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.239.2019.3.MM
     ∟Przychód z tytułu własności środków trwałych.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.270.2019.3.MS
     ∟Czy na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy o CIT (w stanie prawnym obowiązującym w roku 2018), Wnioskodawca i Komandytariusz obliczając podatek od przychodów z tytułu własności środków trwałych, tj. Nieruchomości, powinni ustalać podstawę opodatkowania biorąc pod uwagę wartość początkową zmniejszaną co miesiąc o dokonane odpisy amortyzacyjne?

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.185.2019.2.KK
     ∟1. Kwestie związane z art. 24b updop: - czy warunek, o którym mowa w przepisie art. 24b ust. 1 pkt 2 updop, oddania budynku do używania jest spełniony w przypadku wynajmu krótkoterminowego sal szkoleniowych oraz konferencyjnych podmiotom trzecim kilka godzin dziennie, kilka/kilkanaście dni w roku lub kilka/kilkanaście dni w roku w wymiarze całego dnia, w sytuacji gdy w pozostałym okresie pomieszczenia te nie są wykorzystane lub są wykorzystane na własne potrzeby Spółki - czy warunek, o którym mowa w przepisie art. 24b ust. 1 pkt 2 updop, oddania budynku do użytkowania jest spełniony w stosunku do budynków użyczonych nieodpłatnie w całości lub w części - czy w ramach powierzchni użytkowej oddanej do używania należy uwzględnić powierzchnie przeznaczone do wspólnego korzystania przez Spółkę oraz najemców oraz do wspólnego korzystania przez najemców (np. korytarze, toalety) - czy w ramach powierzchni całkowitej budynku, należy uwzględnić powierzchnię klatek schodowych, szybów dźwigowych oraz wszystkich innych pomieszczeń technicznych (rozdzielnia, kotłownia, pomieszczenie teletechniczne itp.) - czy proporcje, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 6 updop, należy zaokrąglić do pełnego procenta (lub określonego miejsca po przecinku), czy też zaokrąglić otrzymany wynik kwotowy podatku; - czy przez podmioty powiązane, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 10 updop, przy liczeniu kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł, należy rozumieć jedynie podmioty powiązane kapitałowo, czy powiązane kapitałowo lub osobowo - czy konieczność ustalania kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł według proporcji, o której mowa w art. 24b ust. 10 updop dotyczy wyłącznie podatnika, który posiada udziały w kapitale innego podmiotu (zgodnie z powiązaniami w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 11a ust. 2 pkt 1 updop), czy również podmiotów, których udziały są w posiadaniu takich podatników (podmioty zależne) - czy w sytuacji, gdy w jednym z miesięcy nastąpiła wpłata samego podatku minimalnego ponieważ podatek od przychodów z budynków, był wyższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25, za dany miesiąc – należy uznać, że wpłata zaliczki za ten miesiąc miała miejsce, oraz czy kwota zapłaconego podatku od przychodów z budynków nie podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek za dany miesiąc (nadwyżka ponad zaliczkę) stanowi kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków, którą odlicza się dopiero od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 updop za rok podatkowy, jednocześnie nie może zostać ona odliczona od zaliczek za kolejne miesiące, 2. Alokacja kosztów pośrednich związanych z działalnością Spółki polegającą na wsparciu podmiotów innowacyjnych do źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, czy do przychodów pozostałych lub według proporcji określonej w art. 15 ust. 2b updop

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.184.2019.2.KK
     ∟1. Kwestie związane z art. 24b updop: - czy w ramach powierzchni użytkowej oddanej do używania należy uwzględnić powierzchnie przeznaczone do wspólnego korzystania przez Spółkę oraz najemców oraz do wspólnego korzystania przez najemców (np. korytarze, toalety) - czy w ramach powierzchni całkowitej budynku, należy uwzględnić powierzchnię klatek schodowych, szybów dźwigowych oraz wszystkich innych pomieszczeń technicznych (rozdzielnia, kotłownia, pomieszczenie teletechniczne itp.) - czy proporcje, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 6 updop, należy zaokrąglić do pełnego procenta (lub określonego miejsca po przecinku), czy też zaokrąglić otrzymany wynik kwotowy podatku - czy przez podmioty powiązane, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 10 updop, przy liczeniu kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł, należy rozumieć jedynie podmioty powiązane kapitałowo, czy powiązane kapitałowo lub osobowo - czy w sytuacji, gdy w jednym z miesięcy nastąpiła wpłata samego podatku minimalnego ponieważ podatek od przychodów z budynków, był wyższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25, za dany miesiąc – należy uznać, że wpłata zaliczki za ten miesiąc miała miejsce, oraz czy kwota zapłaconego podatku od przychodów z budynków nie podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek za dany miesiąc (nadwyżka ponad zaliczkę) stanowi kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków, którą odlicza się dopiero od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 updop za rok podatkowy, jednocześnie nie może zostać ona odliczona od zaliczek za kolejne miesiące 2. Alokacja kosztów pośrednich związanych z działalnością Spółki polegającą na wsparciu podmiotów innowacyjnych do źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, czy do przychodów pozostałych lub według proporcji określonej w art. 15 ust. 2b updop

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.251.2019.2.AG
     ∟kwalifikacja prawnopodatkowa zysku wypłaconego Wnioskodawcy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, moment powstania przychodu z tego tytułu oraz moment wpłacenia zaliczki

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.212.2019.1.MBD
     ∟W zakresie czy: (i) Wnioskodawca będzie zobowiązany do uwzględnienia w swoich rozliczeniach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy, w którym będzie miał miejsce dzień połączenia (dalej: „Rok Połączenia”), bieżącego wyniku podatkowego C z Roku Połączenia, tj. czy Wnioskodawca będzie zobowiązany uwzględnić dla potrzeb swojego podatku dochodowego od osób prawnych przychody podatkowe i koszty uzyskania przychodów rozpoznane przez C w Roku Połączenia, oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych zapłacone przez C w Roku Połączenia; (ii) dla Wnioskodawcy będzie stanowić koszt uzyskania przychodu wynikający z Połączenia przyrost rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Wnioskodawcy na koniec roku podatkowego (lub na koniec okresu, za który wpłacana jest zaliczka) w stosunku do ich stanu na początek roku podatkowego wykazanego przez Wnioskodawcę; (iii) dla Wnioskodawcy będą stanowić koszt uzyskania przychodu odszkodowania lub świadczenia wypłacone przez Wnioskodawcę w związku z zobowiązaniami wynikającymi z umów ubezpieczenia przejętymi w ramach Połączenia od C oraz w związku z którymi nastąpi przyrost rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, o którym mowa w punkcie 2.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.249.2019.1.JKT
     ∟Czy zważywszy na zmianę ustawy o CIT i brak korespondującej z nią zmiany § 5 ust. 6 Rozporządzenia SSE, nakaz odpowiedniego stosowania (obecnie nieobowiązującego) art. 11 Ustawy o CIT dotyczącego cen transferowych należy obecne interpretować jako nakaz odpowiedniego stosowania art. 11a – 11t Ustawy o CIT i w konsekwencji te przepisy należy odpowiednio zastosować w celu obliczenia wielkości zwolnienia od podatku dochodowego przysługującego w związku z działalnością Magazynu Centralnego

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.122.2019.3.MO
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.206.2019.4.AC
     ∟Określenie czy wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału przez wydzielenie spółki z o.o. dla Zainteresowanego 3 i Zainteresowanego 4.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.48.2019.2.JKT
     ∟1. Czy zarówno Segment A, który zostanie przeniesiony do Spółki w wyniku Podziału, jak i Segment B (pozostający w Spółce Dzielonej), stanowią z osobna zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP ? 2. Czy w związku z Podziałem opisanym w zdarzeniu przyszłym po stronie Spółki nie powstanie dochód (przychód), zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o PDOP? 3. Czy w związku z Podziałem opisanym w zdarzeniu przyszłym, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 6 ustawy o PDOP, w związku z przydzieleniem Udziałowcowi udziałów w Spółce?

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.55.2019.1.JK
     ∟w zakresie możliwości i sposobu uiszczania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.412.2018.2.HK
     ∟Czy – w sytuacji, gdy w 2017 r. uzyskał 74,03% przychodów z działalności rolniczej – Wnioskodawca ma do wyboru trzy opcje dotyczące wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, tj.: w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, tj. zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 25 ust. 1 i 1a ustawy, albo na podstawie art. 25 ust. 2a podatnik może wpłacać zaliczki począwszy od dnia 20 października każdego roku, albo podatnik nie musi w ogóle wpłacać zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.355.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany ujmować dla celów CIT faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP, jeżeli faktury te będą wystawiane w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.419.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany, w zakresie rozliczeń alokowanych do wydzielanego ZCP, do złożenia zeznania podatkowego CIT oraz zapłaty podatku za okres do dnia poprzedzającego dzień podziału?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.417.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielaną ZCP oraz potrącalnych w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.420.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do uwzględnienia (rozliczenia) w rocznym zeznaniu podatkowym CIT za rok podatkowy, w którym będzie miał miejsce podział zaliczek na ten podatek, uiszczonych przez Spółkę Dzieloną do dnia poprzedzającego dzień podziału?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.421.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do dokonywania korekt zeznań podatkowych CIT za okres przed podziałem, a dotyczących działalności wydzielanej ZCP oraz korekt rozliczeń podatkowych (zapłaty zaległego podatku lub wystąpienia o jego nadpłatę) w części dotyczącej działalności wydzielanej ZCP za okres do dnia poprzedzającego dzień podziału?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.418.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany ujmować dla celów CIT faktury korygujące zakupowe związane z wydzielaną ZCP, otrzymane w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4017.8.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji związanych z wydzielaną ZCP, zrealizowanych do dnia poprzedzającego dzień podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.212.2018.1.PK
     ∟Wskazanie podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT w związku z wydzieleniem części majątku ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.258.2018.1.BG
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie dla Spółki Dzielonej i Spółki przejmującej zarówno do dnia poprzedzającego Dzień wydzielenia jak i po Dniu wydzielenia ZCP

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.302.2018.1.BS
     ∟Teza: w zakresie ustalenia: - czy od dnia 1 stycznia 2019 r. będzie spoczywać na Spółce obowiązek naliczenia i zadeklarowania oraz zapłacenia dodatkowego podatku dochodowego od osób prawnych tzw. podatku dochodowego od budynków, naliczanego od wartości początkowej posiadanych przez stronę wynajmowanych budynków o wartości przekraczającej 10.000.000,00 zł, o którą to kwotę zapłaconego podatku dochodowego od budynków strona będzie miała prawo pomniejszyć należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych obliczoną na zasadach ogólnych za dany miesiąc, - momentu ustalenia wartości początkowej budynków, dla celów określenia przychodu, o którym mowa w art. 24b ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.238.2018.1.PC
     ∟1. Czy od dnia podziału, EC będzie mogła kontynuować płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej, o której mowa w art. 25 ust. 6 UPDOP na zasadach obowiązujących przed podziałem? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) 2. Czy od dnia podziału PGK powinna kontynuować płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych na dotychczasowych zasadach? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.87.2018.2.AJ
     ∟Kwestia zwolnienia przedmiotowego dochodów (przychodów) FIZAN innych niż określonych w art. 24b updop oraz w zakresie braku opodatkowania w trybie art. 24b ust. 1 updop dochodów z tytułu własności lokali użytkowych.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.167.2018.1.PH
     ∟Czy zgodnie z art. 9b ust. 5 p.d.o.p. na dzień rozpoczęcia stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych dla celów PDOP, tj. 1 stycznia 2018 r., Spółka powinna zaliczyć odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów całość wyznaczonych na podstawie przepisów o rachunkowości naliczonych i niezrealizowanych różnic kursowych, tj. różnic wynikających z różnicy pomiędzy kursem wyceny na dzień 31 grudnia 2017 r., a kursem historycznym z dnia pierwotnego ujęcia transakcji w księgach rachunkowych Spółki (a nie tylko różnicy pomiędzy kursem wyceny na dzień 31 grudnia 2017 r., a kursem wyceny na dzień 31 grudnia 2016 r.)?

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-95/14-6/S/17/MS
     ∟Ustalenie momentu powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz ustalenie daty, od której zaczyna się rok podatkowy Wnioskodawcy.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.68.2018.3.BS
     ∟W zakresie ustalenia czy Spółka zobowiązana jest do naliczenia i zapłaty podatku dochodowego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT, z tytułu własności przedmiotowych budynków biurowych tzw. centrów administracyjnych, w których do 30% powierzchni jest wynajmowanych.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.32.2018.2.PB
     ∟w zakresie obowiązku złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 27 ust. 5 ustawy, przez spółkę komandytową w związku z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi.

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.112.2018.1.MST
     ∟Sposób rozliczenia różnic kursowych w przypadku zmiany metody ustalania różnic kursowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj