Interpretacje do przepisu
art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


512/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.568.2019.1.AP
     ∟odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.368.2019.3.MJ
     ∟Opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie umowy zlecenia.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.225.2019.3.WS
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.265.2019.3.PSZ
     ∟1) Czy opisane wyżej Prace BR uprawniają do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności: a) czy prace te powinny być uznane za działalność badawczo-rozwojową, a w szczególności za badania aplikacyjne lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 26e ust. 1 ustawy, w związku z art. 5a pkt 38-40 ustawy? b) czy nie jest przeszkodą w skorzystaniu z ulgi podatkowej okoliczność, iż w ramach Prac BR mogą powstać produkty lub półprodukty (np. partie próbne), które zostaną wykorzystane przez Spółkę komercyjnie (np. przez sprzedaż)? 2) Czy za koszty kwalifikowane Prac BR, w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 ustawy, mogą być uznane: a) wynagrodzenia osób, z którymi Spółka zawarła umowę o dzieło lub zlecenie oraz sfinansowane przez Spółkę składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie w jakim osoby te są zaangażowane bezpośrednio w Prace BR; b) nabycie materiałów i surowców przeznczonych do działalności BR; c) nabycie niebędącego środkami trwałymi zorganizowanego zespołu składników majątku wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; d) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne nabyte od podmiotów zewnętrznych niebędących jednostkami naukowymi oraz nabyte od innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; e) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; f) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; g) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; h) amortyzacja środków trwałych w zakresie, w jakim są wykorzystywane w Pracach BR, w tym amortyzacja jednorazowa określona w art. 22f ust. 3 oraz 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystarczające jest zidentyfikowanie i wprowadzenie tych kosztów, w stosunku do których Podatnik zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, do odrębnej ewidencji pomocniczej?

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.264.2019.4.PSZ
     ∟1) Czy opisane wyżej Prace BR uprawniają do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności: a) czy prace te powinny być uznane za działalność badawczo-rozwojową, a w szczególności za badania aplikacyjne lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 26e ust. 1 ustawy, w związku z art. 5a pkt 38-40 ustawy? b) czy nie jest przeszkodą w skorzystaniu z ulgi podatkowej okoliczność, iż w ramach Prac BR mogą powstać produkty lub półprodukty (np. partie próbne), które zostaną wykorzystane przez Spółkę komercyjnie (np. przez sprzedaż)? 2) Czy za koszty kwalifikowane Prac BR, w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 ustawy, mogą być uznane: a) wynagrodzenia osób, z którymi Spółka zawarła umowę o dzieło lub zlecenie oraz sfinansowane przez Spółkę składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie w jakim osoby te są zaangażowane bezpośrednio w Prace BR; b) nabycie materiałów i surowców przeznczonych do działalności BR; c) nabycie niebędącego środkami trwałymi zorganizowanego zespołu składników majątku wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; d) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne nabyte od podmiotów zewnętrznych niebędących jednostkami naukowymi oraz nabyte od innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; e) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; f) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; g) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; h) amortyzacja środków trwałych w zakresie, w jakim są wykorzystywane w Pracach BR, w tym amortyzacja jednorazowa określona w art. 22f ust. 3 oraz 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystarczające jest zidentyfikowanie i wprowadzenie tych kosztów, w stosunku do których Podatnik zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, do odrębnej ewidencji pomocniczej?

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.283.2019.1.TW
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnej wierzytelności.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.278.2019.1.KP
     ∟Możliwości skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.273.2019.2.BO
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.195.2019.1.MM
     ∟Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z niepełnosprawnością córki (pozostającej na jego utrzymaniu), na zabiegi rehabilitacyjne - w ramach terapii logopedycznej (jako usprawniającej aparat mowy) wykonywane pod kierunkiem wyspecjalizowanych osób i wydatki na zabiegi fizjoterapeutyczne stanowią wydatki na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.220.2019.2.KR
     ∟Ulga rehabilitacyjna po zmarłym mężu - leki, używanie samochodu

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.175.2019.3.MW
     ∟ustalenie czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej wartości wynagrodzenia wypłacanego kontrahentowi, w tym części obejmującej równowartość zryczałtowanego podatku, którego ciężar ekonomiczny spoczywa na Spółce i podlega wpłacie do właściwego urzędu skarbowego

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.174.2019.2.MW
     ∟Ustalenie czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej wartości wynagrodzenia wypłacanego kontrahentowi, w tym części obejmującej równowartość zryczałtowanego podatku, którego ciężar ekonomiczny spoczywa na Spółce i podlega wpłacie do właściwego urzędu skarbowego.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.107.2019.2.AK
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej – Wnioskodawczyni nie może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, ponieważ posiada orzeczenie ustalające inwalidztwo III grupy wyłącznie z tytułu niezdolności do służby w Policji.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.137.2019.1.MS
     ∟możliwość skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.136.2019.1.MS
     ∟możliwość skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.23.2019.2.MU
     ∟Odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.495.2018.4.AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek na rzecz szwedzkiej spółki zależnej, gdy Pożyczkodawca nie będzie rzeczywistym beneficjentem odsetek z tytułu pożyczek.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.601.2018.5.MG
     ∟obowiązków Banku jako płatnika w związku z wypłatą odsetek na rzecz szwedzkiej spółki zależnej z tytułu pożyczek udzielonych w ramach Programu, w sytuacji gdy spółka szwedzka nie będzie rzeczywistym beneficjentem odsetek z tytułu pożyczek udzielonych w ramach Programu (pytanie Nr 2)

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.628.2018.2.KK
     ∟zaliczenie wydatków do ulgi mieszkaniowej

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.526.2018.3.BKD
     ∟czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania tzw. podatku u źródła w związku z nabyciem: -Konsumenckich testów produktów, zaliczonych do Usług Inspekcyjnych oraz pozostałych wskazanych we wniosku usług.

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.404.2018.2.PS
     ∟Czy uwzględnienie wydatków na spłatę odsetek od kredytu przy korzystaniu z ulgi odsetkowej, wyłącza możliwość zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy dochodu ze zbycia lokalu mieszkalnego, w części przeznczonej na spłatę kapitału kredytu?

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.302.2018.3.AJ
     ∟Kwestia obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek na rzecz szwedzkiej spółki zależnej.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.273.2018.1.ŁS
     ∟Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej na syna za 2016 r.?

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.172.2018.2.RS
     ∟Możliwość odliczenia wydatków poniesionych na pobyt w domu pomocy społecznej.

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-479/13-2/S/PS
     ∟W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Spółka jest zobowiązana do sporządzania i przekazywania urzędom skarbowym oraz kontrahentom będącym osobami prawnymi oraz wspólnikami spółek osobowych (którzy mogą być osobami prawnymi) informacji IFT-2/IFT-2R o osiągniętych w Polsce dochodach (przychodach). W zakresie powyższego wymogu ustawodawca nie wprowadził w omawianej sytuacji żadnych ograniczeń.

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.428.2017.3.SR
     ∟Czy dochód uzyskany w 2013 r. ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, wydatkowany na zakup budynku mieszkalnego m.in. w formie zaliczki wpłaconej w związku z umową przedwstępną tj. przed datą zawarcia umowy sprzedaży tego budynku mieszkalnego, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30e ust. 1 ww. ustawy?

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.353.2017.2.MK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.243.2017.2.MK
     ∟Możliwość odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne.

2017.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.193.2017.1.AZ
     ∟W podsumowaniu należy stwierdzić, że na podstawie art. 26 ust. 1 i ust. 2b w związku z art. 3 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 3 i pkt 5 oraz ust. 5 Ustawy CIT, Wnioskodawca ma obowiązek, jako płatnik podatku dochodowego, pobierać podatek od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 26 ust. 2c pkt 1 i 2 Ustawy CIT, wypłacanych za jego pośrednictwem przez emitentów papierów wartościowych niebędących polskimi rezydentami podatkowymi, na rzecz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których tożsamość nie została ujawniona (podatników anonimowych), w sytuacji w której te dochody (przychody) wypłacane są z tytułu papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym prowadzonym przez Wnioskodawcę.

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.262.2017.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj