Interpretacje do przepisu
art. 26 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


336/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 26 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.351.2019.2.AT
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z nabyciem licencji na oprogramowanie komputerowe (tzw. licencji użytkownika końcowego).

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.285.2019.3.BG
     ∟w zakresie obowiązku pobrania przez Spółkę jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wierzytelności, które zostały scedowane na rzecz Faktora przez świadczeniodawcę/świadczeniodawców oraz momentu poboru tego podatku

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.344.2019.1.JF
     ∟W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca ma obowiązek pobrania oraz odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) z tytułu wypłaty wynagrodzenia za korzystanie z Oprogramowania na rzecz zagranicznego kontrahenta.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.373.2019.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy w sytuacji braku opodatkowania Wynagrodzenia z tytułu Usług w Polsce, tj. w przypadku zakwalifikowania Wynagrodzenia na gruncie UPO jako zysków przedsiębiorstwa opodatkowanych w kraju rezydencji otrzymującego je Nierezydenta: - dla wypłat nieprzekraczających 2.000.000 PLN w trakcie roku podatkowego płatnika, Spółka będzie uprawniona do niepobrania podatku u źródła w oparciu o otrzymany certyfikat rezydencji, bez konieczności dalszego szczegółowego weryfikowania przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy o PDOP jako nieznajdujących zastosowania w przedmiotowej sprawie, - dla wypłat dokonywanych od 1 lipca 2019 r. przekraczających 2.000.000 PLN w trakcie roku podatkowego płatnika, prawidłowe będzie złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o PDOP dotyczącego weryfikacji, o której mowa w tym przepisie w oparciu o certyfikacji rezydencji, bez konieczności dalszego szczegółowego weryfikowania przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy o PDOP jako nieznajdujących zastosowania w przedmiotowej sprawie

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.298.2019.1.BKD
     ∟Czy wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę na rzecz Podmiotu Powiązanego jest objęte zakresem stosowania art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, a w konsekwencji czy na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika z tego tytułu

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.368.2019.1.BKD
     ∟Czy wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę na rzecz Podmiotu Powiązanego jest objęte zakresem stosowania art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, a w konsekwencji czy na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika z tego tytułu

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.271.2019.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w sytuacji braku opodatkowania Wynagrodzenia z tytułu Usług w Polsce tj. w przypadku zakwalifikowania Wynagrodzenia na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jako zysków przedsiębiorstwa opodatkowanych w kraju rezydencji otrzymującego je Nierezydenta: - dla wypłat nieprzekraczających 2.000.000 PLN w trakcie roku podatkowego płatnika Spółka będzie uprawniona do niepobrania podatku u źródła w oparciu o otrzymany certyfikat rezydencji, bez konieczności dalszego szczegółowego weryfikowania przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako nieznajdujących zastosowania w przedmiotowej sprawie, - dla wypłat dokonywanych od 1 lipca 2019 r. przekraczających 2.000.000 PLN w trakcie roku podatkowego płatnika, prawidłowe będzie złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ww. ustawy dotyczącego weryfikacji, o której mowa w tym przepisie, w oparciu o certyfikacji rezydencji, bez konieczności dalszego szczegółowego weryfikowania przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 tej ustawy jako nieznajdujących zastosowania w przedmiotowej sprawie.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.272.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy w sytuacji braku opodatkowania Wynagrodzenia z tytułu Usług w Polsce tj. w przypadku zakwalifikowania Wynagrodzenia na gruncie analizowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jako zysków przedsiębiorstwa opodatkowanych w kraju rezydencji otrzymującego je Nierezydenta: - dla wypłat nieprzekraczających 2.000.000 PLN w trakcie roku podatkowego płatnika Spółka jest (będzie) uprawniona do niepobrania podatku u źródła w oparciu o otrzymany certyfikat rezydencji, bez konieczności dalszego szczegółowego weryfikowania przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako nieznajdujących zastosowania w przedmiotowej sprawie, - dla wypłat dokonywanych od 1 lipca 2019 r. przekraczających 2.000.000 PLN w trakcie roku podatkowego płatnika, prawidłowe będzie złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ww. ustawy dotyczącego weryfikacji, o której mowa w tym przepisie, w oparciu o certyfikacji rezydencji, bez konieczności dalszego szczegółowego weryfikowania przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 tej ustawy jako nieznajdujących zastosowania w przedmiotowej sprawie.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.266.2019.2.BG
     ∟kwalifikacji wypłacanych kontrahentowi zagranicznemu należności do „zysków przedsiębiorstwa” w rozumieniu UPO, - spełnienia przesłanek wynikających z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ww. ustawy i możliwości niepobrania podatku.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.261.2019.3.KS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wydaniem nagród pieniężnych osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej (np. stowarzyszenia zwykłe) w ramach konkursu organizowanego przez Wnioskodawcę.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.205.2019.4.BKD
     ∟Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego „u źródła” od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz niemieckiej spółki komandytowej z tytułu zakupu prawa do używania oprogramowania komputerowego SAP, W przypadku gdy Spółka nie ma obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego „u źródła” od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz niemieckiej spółki komandytowej z tytułu zakupu prawa do używania oprogramowania komputerowego SAP, to czy jest zobowiązana do wykazania kwoty wypłaconego wynagrodzenia za prawo do używania oprogramowania komputerowego SAP w informacjach przekazywanych podatnikowi i składanych do urzędu skarbowego na formularzach IFT-2R jako kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.210.2019.2.MO
     ∟Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania tzw. podatku u źródła w związku z nabyciem usług analitycznych związanych z nadzorem nad ratingiem Miasta.

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.218.2019.1.BS
     ∟w zakresie: - kwalifikacji wypłacanych kontrahentowi zagranicznemu należności do „zysków przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 7 umowy polsko-irlandzkiej, - spełnienia przesłanek wynikających z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ww. ustawy i możliwości niepobrania podatku.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.215.2019.1.PW
     ∟Kwalifikacja wypłacanych kontrahentowi zagranicznemu należności do „zysków przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 7 umowy polsko-irlandzkiej. Spełnienie przesłanek wynikających z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ww. ustawy i możliwości niepobrania podatku.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.214.2019.1.PW
     ∟Kwalifikacja wypłacanych kontrahentowi zagranicznemu należności do „zysków przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 7 umowy polsko-irlandzkiej. Spełnienie przesłanek wynikających z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ww. ustawy i możliwości niepobrania podatku.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.148.2019.1.APO
     ∟W zakresie poboru podatku u źródła.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.149.2019.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana w zdarzeniu przyszłym klauzula ubruttawiająca powoduje, że Spółka powinna wpłacić na rachunek urzędu skarbowego tytułem pobranego podatku u źródła: -5% kwoty wypłacanej należności przed ubruttowieniem - w części dotyczącej podatku, którego ekonomiczny ciężar ponosi Podmiot powiązany; -15% kwoty należności po ubruttowieniu - w części dotyczącej podatku, którego ekonomiczny ciężar ponosi Spółka, - Spółce będzie przysługiwało prawo do złożenia wniosku o zwrot podatku pobranego zgodnie z art. 26 ust. 2e updop - w części w jakiej Spółka poniosła ekonomiczny ciężar podatku zgodnie z zawartą klauzulą ubruttawiającą (przy założeniu, że zostaną spełnione wszystkie inne warunki zwrotu podatku), - Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów część podatku u źródła, którą na podstawie klauzuli ubruttawiającej finansuje z własnych środków pieniężnych, - Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów część podatku u źródła, którą na podstawie klauzuli ubruttawiającej finansuje z własnych środków pieniężnych, w momencie poniesienia, tj. na zasadach określonych w art. 15 ust. 4d updop, - w momencie otrzymania zwrotu uiszczonego podatku u źródła na podstawie wniosku złożonego w trybie określonym w art. 28b updop - zakładając, że Spółka wcześniej zaliczyła uiszczony podatek u źródła do kosztów uzyskania przychodów - będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu odpowiadającego wartości zwracanego podatku

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.168.2019.1.MK
     ∟w zakresie kwalifikacji wypłacanych kontrahentowi zagranicznemu należności do „zysków przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 7 umowy polsko-irlandzkiej oraz spełnienia przesłanek wynikających z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ww. ustawy i możliwości niepobrania podatku.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.141.2019.2.AD
     ∟Obowiązki podatnika w związku z dokonywaniem płatności na rzecz nierezydenta z tytułu nabycia licencji końcowego użytkownika na korzystanie z programu komputerowego

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.176.2019.1.ANK
     ∟-kwalifikacji wypłacanych kontrahentowi zagranicznemu należności do „zysków przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 7 umowy polsko-irlandzkiej, -spełnienia przesłanek wynikających z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ww. ustawy i możliwości niepobrania podatku.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.105.2019.2.BKD
     ∟w zakresie: - ustalenia, czy usługi testowania i zapewnienia jakości oprogramowania należą do świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT, - obowiązku sporządzania i złożenia informacji IFT-2/2R w związku z zapłatą wynagrodzenia za usługi testowania i zapewnienia jakości oprogramowania, - ustalenia, czy usługi wsparcia należą do świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT, - obowiązku sporządzania i złożenia informacji IFT-2/2R w związku z zapłatą wynagrodzenia za usługi wsparcia, - ustalenia stawki opodatkowania podatkiem u źródła należności za usługi wsparcia oraz konieczności sporządzania i złożenia informacji IFT-2/2R w sytuacji uznania, że usługi wsparcia podlegają opodatkowaniu.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.172.2019.1.BG
     ∟kwalifikacji wypłacanych kontrahentowi zagranicznemu należności do „zysków przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 7 umowy polsko-irlandzkiej, - spełnienia przesłanek wynikających z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ww. ustawy i możliwości niepobrania podatku.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.115.2019.1.KS
     ∟Opodatkowanie u źródła dochodów z tytułu usług wykonywanych przez Usługodawców z Ukrainy na rzecz zakładu polskiej Spółki (Wnioskodawcy) oraz braku obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.73.2019.3.JC
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych związanych z przystąpieniem do systemu zarządzania płynnością.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.74.2019.2.MS
     ∟- Czy wynagrodzenie z tytułu Licencji użytkownika końcowego, która nie jest udostępniana podmiotom z grupy kapitałowej Wnioskodawcy, mieści się w zakresie wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 updop, tj. czy zapłata takiego wynagrodzenia pociąga za sobą konieczność pobrania podatku u źródła od wypłacanych należności? - Czy wynagrodzenie z tytułu Licencji użytkownika końcowego, która - zgodnie z postanowieniami umowy z dostawcą - jest udostępniana podmiotom z grupy kapitałowej Wnioskodawcy, mieści się w zakresie wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 updop, tj. czy zapłata takiego wynagrodzenia pociąga za sobą konieczność pobrania podatku u źródła od wypłacanych należności? - Czy w związku z wypłatą wynagrodzenia wskazanego w pytaniach 1 i 2 Wnioskodawca, aby nie być zobowiązanym do pobrania podatku u źródła, zobowiązany jest do posiadania certyfikatu rezydencji odbiorcy należności? - Czy w związku z wypłatą wynagrodzenia wskazanego w pytaniach 1 i 2 powstaje po stronie Wnioskodawcy obowiązek określony w art. 26 ust. 3, 3a i 3d updop dotyczący sporządzenia informacji IFT-2/IFT-2R?

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.164.2019.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy w związku z wypłatą na rzecz norweskiej spółki wynagrodzenia za udzielenie licencji końcowego użytkowania, na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki płatnika podatku u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.86.2019.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy w związku z wypłatą na rzecz norweskiej spółki wynagrodzenia za udzielenie licencji końcowego użytkowania, na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki płatnika podatku u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.46.2019.2.BG
     ∟w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego w stosunku do odsetek wypłacanych na rzecz spółki zarządzającej niemieckim funduszem inwestycyjnym

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.42.2019.2.BG
     ∟w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego w stosunku do odsetek wypłacanych na rzecz spółki zarządzającej niemieckim funduszem inwestycyjnym

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.24.2019.2.BG
     ∟w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych odsetek z tytułu emisji Obligacji Wewnętrznych na rzecz podmiotu brytyjskiego i wpłacenia kwoty podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj