Interpretacje do przepisu
art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4402/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.347.2019.1.APO
     ∟rozliczenie dochodów w ramach mechanizmu IP BOX

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.330.2019.1.ENB
     ∟Skutki podatkowe nabycia prawa własności nowego lokalu na podstawie umowy przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego w zamian za zrzeczenie się prawa pierwszeństwa nabycia innego lokalu mieszkalnego oraz prawa jego najmu.

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.328.2019.1.ENB
     ∟Skutki podatkowe nabycia prawa własności nowego lokalu na podstawie umowy przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego w zamian za zrzeczenie się prawa pierwszeństwa nabycia innego lokalu mieszkalnego oraz prawa jego najmu.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.340.2019.1.HD
     ∟Skutki podatkowe nabycia prawa własności nowego lokalu na podstawie umowy przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego w zamian za zrzeczenie się prawa pierwszeństwa nabycia innego lokalu mieszkalnego oraz prawa jego najmu.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.353.2019.1.MM
     ∟Należności wypłacane Audytorom z tytułu diet i zwrotu kosztów dojazdu oraz innych kosztów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej - w związku z wykonywaniem przez nich podróży w ramach: umów zlecenia, umów o świadczenie usług i umów o dzieło stanowią/będą stanowiły przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ww. przychód jest/będzie jednak zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w tym rozporządzeniu, pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 21 ust. 13 ww. ustawy.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.458.2019.2.PP
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.328.2019.3.AK
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.230.2019.1.TW
     ∟Zastosowanie kosztów uzyskania przychodów do wypłaconego wynagrodzenia.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.415.2019.3.KK
     ∟skutki podatkowe wypłaty należności: z tytułu zwrotu spadkobiercy udziałów w Spółdzielni związanych z udziałami w Spółdzielni

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.257.2019.4.TR
     ∟Skoro na gruncie stanu faktycznego opisanego we wniosku i jego uzupełnieniach otrzymane przez Wnioskodawczynię przedmiotowe środki pieniężne stanowią kwotę wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego – a więc są środkami, o których traktuje art. 30 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Zainteresowanej przysługuje prawo zastosowania sposobu opodatkowania przedmiotowych świadczeń z IRA w sposób wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 14 cyt. ustawy podatkowej, tj. zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% przychodu.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.329.2019.1.MC
     ∟Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym dochodu z działalności gospodarczej.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.330.2019.1.MK
     ∟Wypłata przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przekształconą) zysków wypracowanych przez spółkę jawną, nie będzie stanowiła dla Zainteresowanych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.462.2019.1.KK
     ∟Czy zbycie przez Wnioskodawczynię praw majątkowych do nieruchomości na podstawie datio in solutum podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.265.2019.6.WS
     ∟Ustalenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu świadczonych usług w ramach indywidualnej działalności gospodarczej na rzecz spółki komandytowej.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.320.2019.1.JG
     ∟Czy Wnioskodawca w zakresie dotyczącym honorarium autorskiego za przeniesienie przez Pracowników (inżynierowie budownictwa) na Pracodawcę praw autorskich majątkowych do stworzonych utworów, może jako płatnik stosować wobec Pracowników 50% koszty uzyskania przychodów?

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.294.2019.2.JG
     ∟1) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT, będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, od pełnej wysokości wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego za miesiąc, w którym Muzyk uczestniczył przynajmniej w jednym koncercie lub próbie? 2) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, do pełnej wysokości wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego za miesiąc, w którym Muzyk nie uczestniczył w żadnym koncercie lub próbie? 3) Czy, w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 lub 2, Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego w części dotyczącej wynagrodzenia za normę koncertową będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT? 4) Czy, w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 lub 2, Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego w części dotyczącej Wynagrodzenia Pozostałego za miesiąc, w którym Muzyk uczestniczył przynajmniej w jednym koncercie lub próbie, będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT? 5) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego w części dotyczącej Wynagrodzenia Pozostałego za miesiąc, w którym Muzyk nie uczestniczył ani w koncercie ani w próbie, będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT? 6) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Muzykom Dodatku specjalnego artystycznego będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT? 7) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Koncertmistrzom Dodatku funkcyjnego będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT?

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.383.2019.2.LZ
     ∟Wnioskodawca obliczając i odprowadzając podatek dochodowy od osób fizycznych do części wynagrodzenia dotyczącej przeniesienia praw autorskich będzie mógł zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a ustawy. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskiwanej przez pracowników znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 2 ww. ustawy.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.385.2019.2.LZ
     ∟Wnioskodawca obliczając i odprowadzając podatek dochodowy od osób fizycznych do części wynagrodzenia dotyczącej przeniesienia praw autorskich będzie mógł zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a ustawy. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskiwanej przez pracowników znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 2 ww. ustawy.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.382.2019.1.MJ
     ∟kwalifikacja podatkowa przychodów uzyskiwanych na podstawie umowy licencyjnej dotyczącej sprzedaży książki autorstwa Wnioskodawczyni przez portal internetowy

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.319.2019.1.HD
     ∟Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej posiadanym udziałom w nieruchomości.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.401.2019.1.MJ
     ∟obowiązki podatkowe w związku ze zmianą proporcji udziałów po zakończeniu roku obrotowego

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.404.2019.1.KO
     ∟ustalenie wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnosciowej.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.284.2019.4.JK3
     ∟Opodatkowanie emerytury wojskowej od organów rządowych USA z funduszy publicznych USA dla osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.346.2019.3.ASZ
     ∟Ulga prorodzinna

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.427.2019.2.MK
     ∟Ulga abolicyjna.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.423.2019.2.AK
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty stypendium

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.274.2019.1.MC
     ∟Skutki podatkowe osiągania przychodów z tytułu udostępnienia programów komputerowych na zasadzie licencji.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.304.2019.2.MST
     ∟Skutki podatkowe osiągania przychodów z tytułu udostępnienia gry komputerowej na zasadzie licencji.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.290.2019.2.MST
     ∟Ocena możliwości zastosowania przez płatnika kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.291.2019.2.MST
     ∟Ocena możliwości zastosowania przez płatnika kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj