Interpretacje do przepisu
art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


10746/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.539.2019.2.MH
     ∟zaliczenia do podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców wyłącznie wpłat otrzymanych od Mieszkańców w związku z realizacją projektu zaliczenia do podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców wpłat otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania w związku z realizacją ww. projektu

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.573.2019.2.APR
     ∟Podstawa opodatkowania usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców oraz sposób wyliczenia podatku należnego.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.371.2019.2.RMA
     ∟Sposób dokonywania rozliczeń w związku z organizowaną loterią

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.526.2019.2.AJ
     ∟Zwolnienie od podatku usług najmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe osób fizycznych oraz pracowników podmiotu gospodarczego, zwolnienia od podatku usług najmu lokali mieszkalnych na rzecz innych podmiotów gospodarczych na cele prowadzenia działalności gospodarczej oraz uznanie, że opłaty przenoszone na najemcę nie stanowią podstawy opodatkowania na podstawie art. 29 ust. 7 pkt 3 ustawy.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.487.2019.1.ICZ
     ∟interpretacji: Podstawa opodatkowania otrzymanej kwoty dofinansowania w zamian za wykonanie remontu, przebudowy i wymiany części wyposażenia salonu i serwisu.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.374.2019.2.ISK
     ∟Obowiązek rejestracji sprzedaży produktów w imieniu i na rzecz zleceniodawcy przy zastosowaniu własnej kasy rejestrującej, prawidłowości danych widniejących na paragonach fiskalnych, obowiązek przechowywania kopii dokumentów kasowych i kopii paragonów fiskalnych, obowiązek dołączania wystawionych paragonów do kopii faktur, obowiązek rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zleceniodawcy oraz obowiązek uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zleceniodawcy, we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.405.2019.1.IZ/KOM
     ∟Objęcie zwolnieniem od podatku VAT opłat za obciążanie najemców lokali mieszkalnych za zużycie mediów.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.350.2019.2.AK
     ∟Ustalenie czy usługi udzielania pożyczek świadczone przez Wnioskodawcę powinny być postrzegane jako transakcje mające charakter pomocniczy w rozumieniu art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, w związku z czym obrót z tytułu tych transakcji nie powinien być brany pod uwagę dla celów obliczania proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 tej ustawy.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.490.2019.2.WN
     ∟podstawa opodatkowania przy świadczonych usługach polegających na zakupie, dostawie i montażu zestawów instalacji solarnych oraz zestawów fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców Gminy - dokumentowanie otrzymanej dotacji na dofinansowanie projektu, - opodatkowanie podatkiem VAT instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców Gminy bez dodatkowego wynagrodzenia, w momencie ich przekazania po 5 latach od zakończenia projektu na własność, - uznanie czy otrzymana dotacja oraz wpłata mieszkańca stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w kwocie netto czy brutto

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.475.2019.2.ASY
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczenia polegającego na zapewnieniu oczyszczania ścieków przy pomocy wybudowanych POŚ oraz stawki VAT dla świadczonej usługi, obowiązku rozliczenia podatku VAT od nabywanych usług dotyczących budowy POŚ na zasadzie odwrotnego obciążenia, prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zaprojektowaniem i budową POŚ, terminu odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków oraz korekty rozliczeń, podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi obejmującej wyłącznie kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o kwotę podatku należnego.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.372.2019.1.JF
     ∟Zastosowanie stawki podatku dla usługi organizacji loterii oraz ustalenie podstawy opodatkowania.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.517.2019.2.KM
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-33/16-2/IK
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonanych przez Gminę na rzecz mieszkańców w związku z budową przyłączy stawką podatku w wysokości 8% oraz ustalenie podstawy opodatkowania

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.511.2019.2.MP
     ∟Opodatkowanie środków finansowych przekazywanych na realizację Projektu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację Projektu.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.343.2019.2.SJ
     ∟Podstawa opodatkowania z tytułu świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców, zaliczenia do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania pomniejszonych o kwotę podatku należnego oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanego dofinansowania.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.351.2019.2.MJ
     ∟Określenie podstawy opodatkowania dla świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców, a także zaliczenie do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty dofinansowania wyliczonej metodą „w stu”.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.380.2019.2.AK
     ∟Zaliczenie do podstawy opodatkowania wyłącznie wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców z tytułu świadczenia przez Gminę na rzecz Mieszkańców Usług oraz zaliczenie do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania z tytułu świadczenia przez Gminę na rzecz Mieszkańców Usług i wyliczenia metodą „w stu”.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.470.2019.2.MSO
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów po cenie promocyjnej 1 zł oraz prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie próbników

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.465.2019.2.EG
     ∟zaliczenie do podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców wyłącznie wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców przewidzianych w umowach, zaliczenie do podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców przewidzianych w umowach oraz kwoty otrzymanego dofinansowania w związku z realizacją projektu.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.419.2019.1.AW
     ∟Podstawa opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego dofinansowania oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu sfinansowanego ww. dofinansowaniem.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.340.2019.2.MW
     ∟Zaliczenie do podstawy opodatkowania wyłącznie wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców z tytułu świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców oraz zaliczenie do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania wyliczonych metodą „w stu”.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.414.2019.2.EK
     ∟Prawo do złożenia korekty deklaracji praz opodatkowanie otrzymanej dotacji.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.501.2019.1.DM
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku świadczenia usług na rzecz mieszkańców, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zakupem i montażem instalacji na rzecz mieszkańców oraz brak obowiązku rozliczenia podatku w drodze odwrotnego obciążenia.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.437.2019.2.ALN
     ∟Opodatkowanie, dotacja, stawka– instalacje solarne

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/4512-140/15-3/S/AS
     ∟zastosowanie zwolnienia dla nieodpłatnego przekazania owoców oraz prawa do odliczenia

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.390.2019.2.AW
     ∟Podstawa opodatkowania oraz metoda "w stu" dla otrzymanej dotacji i wkładu własnego.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.286.2019.2.MW
     ∟- ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu otrzymanego dofinansowania; - udokumentowanie otrzymanego dofinansowania; - prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących nabycia towarów i usług związanych z realizowanym projektem.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.445.2019.1.IT
     ∟Opodatkowanie czynności zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów związanych z objęciem akcji przez Uczestników.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.364.2019.3.ŻR
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „…”, opodatkowanie podatkiem VAT dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „…”, brak obowiązku wliczenia wkładu własnego otrzymanego przez Wnioskodawcę od Gmin – Partnerów projektu do podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.368.2019.1.KBR
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj