Interpretacje do przepisu
art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1752/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.196.2019.1.DM
     ∟Opodatkowanie oraz dokumentowanie rekompensaty otrzymanej w związku ze świadczeniem usług zbiorowego transportu publicznego.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.204.2019.1.MŁ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od projektu.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.145.2019.1.RR
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania nieodpłatnych przekazań w tym zużyć towarów.

2019.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.79.2019.2.JM
     ∟Opodatkowanie dotacji.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.87.2019.1.RSZ
     ∟- czy wniesienie Aportu stanowi odpłatną dostawę towarów opodatkowaną 23% stawką VAT, - określenie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia Aportu do Spółki Komandytowej

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.81.2019.2.EB
     ∟Określenie podstaw opodatkowania czynności wniesienia do spółki cywilnej zabudowanej działki gruntu oraz możliwości rezygnacji ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.43.2019.2.AKO
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zw. z realizacją projektu, uznanie czynności wykonywanych w zw. z tym projektem za podlegające opodatkowaniu.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.103.2019.4.JO
     ∟sposób opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami przemysłowymi

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.61.2019.1.MAZ
     ∟Określenie okresu rozliczeniowego, w którym uwzględnić należało fakturę korygującą wartość importowanych usług

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.75.2019.2.AGW
     ∟Brak opodatkowania wkładu własnego uczestników projektu.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.85.2019.1.MT
     ∟Określenie momentu, w którym Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem faktur korygujących.

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.147.2019.1.AJ
     ∟Opodatkowanie i dokumentowanie usługi użyczenia lokalu.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP1/4512-546/15-3/2019/S/RG
     ∟prawo i sposób korekty deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe po 1 stycznia 2011 r. w związku ze stosowaniem przez Spółkę zawyżonej stawki VAT do świadczonych usług.

2019.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.98.2019.1.RW
     ∟Opodatkowanie czynności realizowanej przez Wnioskodawcę w ramach dofinansowania otrzymanego od Centrum.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.94.2019.1.DM
     ∟Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich na realizację projektu.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.82.2019.2.KO
     ∟Teza w zakresie: - opodatkowania podatkiem VAT samego gruntu działki nr 2138/78 bez składnika budowlanego na nim występującego tj. chodnika i nawierzchni asfaltowej (pytanie nr 1), - braku możliwości skorzystania dla dostawy samego gruntu działki nr 2138/78 bez składnika budowlanego ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy (pytanie nr 2), - skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT dostawy obejmującej łącznie grunt działki nr 2138/78 wraz ze składnikiem budowlanym, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy (pytanie nr 3), -skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT dostawy obejmującej łącznie grunt działki nr 2138/78 wraz ze składnikiem budowlanym, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy (pytanie nr 4), - określenia podstawy opodatkowania dla dostawy działki nr 2138/78 bez składnika budowlanego (pytanie nr 5).

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.79.2019.2.ŻR
     ∟zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT aportu budowli posadowionych na działce nr 2490/31 i prawa użytkowania wieczystego tej działki

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.80.2019.2.ŻR
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT aportu budowli posadowionej na działce nr 2489/31 i prawa użytkowania wieczystego tej działki

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.82.2019.2.MW
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT aportu budynku i prawa użytkowania wieczystego tej działki

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.85.2019.2.MSU
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT aportu budynku i prawa użytkowania wieczystego tej działki

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.102.2019.1.JS
     ∟określenie podstawy opodatkowania w związku z aportem Nieruchomości

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.57.2019.2.AJ
     ∟Otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.71.2019.1.DM
     ∟Brak opodatkowania wkładu własnego w wysokości 150 zł wnoszonego przez uczestników szkolenia, zwolnienie od podatku wykonywanych czynności, zwolnienie w ewidencjonowania na kasie fiskalnej wkładu własnego w wysokości 150 zł wnoszonego przez uczestników szkolenia.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.25.2019.2.AS
     ∟Brak opodatkowania wyrównania rentowności.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.119.2019.1.KM
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „...”

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.46.2019.2.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi montażu instalacji fotowoltanicznej na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie usług modernizacji. Odliczenie podatku.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.64.2019.2.MD
     ∟Opodatkowanie przez gminę usług „termomodernizacji” świadczonych na rzecz mieszkańców; opodatkowanie zaliczek otrzymanych od mieszkańców w związku z tymi usługami oraz stawek podatku obowiązujących dla tych usług. Uwzględnienie w podstawie opodatkowania wyłącznie wynagrodzenia należnego Gminie z tytułu usług świadczonych na rzecz mieszkańców (pomniejszonego o kwotę podatku należnego); prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki poniesione na zakup i montaż Instalacji oraz obowiązek zastosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia z tytułu nabycia od Wykonawców usług związanych z zakupem i montażem Instalacji w związku z realizacją projektu.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.22.2019.1.RW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur na płatność z tytułu Udziału w Kosztach.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.48.2019.1.JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi; opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej dotacji dotyczącej budynków będących własnością Gminy; zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem usługi budowlanej od wykonawców oraz obowiązku wykazania przez Gminę podatku należnego z tytułu nabytej od wykonawcy usługi montażu Instalacji w części dotyczącej budynków Gminy; zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem usługi budowlanej od wykonawców oraz obowiązku wykazania przez Gminę podatku należnego z tytułu nabytej od wykonawcy usługi montażu Instalacji w części dotyczącej budynków mieszkańców; braku opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania przez Gminę prawa własności instalacji na rzecz mieszkańców po 5 latach od zakończenia projektu; pełnego prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji dotyczących nieruchomości mieszkańców; częściowego prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji dotyczącej nieruchomości Gminy; stawki podatku VAT na usługę montażu wraz z dostawą urządzeń instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na rzecz mieszkańców; zastosowania właściwych stawek podatku VAT dla przyznanej dotacji a także ustalenia czy otrzymana dotacja oraz wpłata mieszkańca stanowi podstawę opodatkowania wyliczoną metodą „w stu”.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.74.2019.1.MC
     ∟Ustalenie okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać korekty podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów opodatkowanej w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku faktur korygujących in minus oraz faktur korygujących in plus.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj