Interpretacje do przepisu
art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1752/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.457.2018.1.MJ
     ∟Ustalenia czy bonifikaty udzielane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne pomniejszają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.526.2018.1.MW
     ∟Opodatkowanie czynności wykonywanych w związku z realizacją Projektu.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.338.2018.2.NK
     ∟Opodatkowanie opłat organizacyjnych otrzymywanych od uczestników imprez sportowych.

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.595.2018.2.TK
     ∟Podleganie opodatkowaniu otrzymanej dotacji w związku z realizacją projektu, moment powstania obowiązku podatkowego i stawka podatku.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.563.2018.2.RS
     ∟Opodatkowanie świadczenia usług doradczych, brak opodatkowania otrzymanej dotacji oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.296.2018.2.AS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wniesieniem przez Spółkę wkładu do Wnioskodawcy.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.515.2018.1.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, która Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych; wskazania, która Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę Dzieloną; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do rozliczania otrzymanych faktur korygujących; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do rozliczania wystawionych przed Dniem Podziału faktur korygujących; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających kwotę podatku należnego; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających kwotę podatku należnego dokumentujących; wskazania, której Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikają-cego z otrzymanej przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Podziału faktury zaliczkowej; wskazania, której Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej przez Spółkę Przejmującą po Dniu Podziału faktury końcowej.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.389.2018.3.APR
     ∟Czy dotacje należy wliczać do podstawy opodatkowania świadczonych usług instalacji fotowoltaicznych, stawka podatku dla tych usług, rozliczenie podatku na zasadzie odwrotnego obciążenia.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.293.2018.3.ZD
     ∟Opodatkowanie pierwszej opłaty oraz opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.404.2018.1.BS
     ∟Skutki podatkowe wypłacanych bonusów pieniężnych.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.388.2018.2.MC
     ∟Opodatkowanie przemieszczenia towarów z Niemiec oraz ich późniejszego powrotnego przemieszenia do Niemiec oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.442.2018.2.AS
     ∟aport znaku towarowego

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.443.2018.1.KOM
     ∟Ustalenie, kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu opłaty eksploatacyjnej pobieranej od najemcy nieruchomości.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.401.2018.1.EK
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców dotyczącego montażu instalacji OZE

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.461.2018.1.RW
     ∟Zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.359.2018.2.BS
     ∟Określenie momentu, w którym Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem faktury korygującej.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.418.2018.1.IT
     ∟Opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej dotacji.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.407.2018.2.AZ
     ∟uznania otrzymanej dotacji za niestanowiącą podstawy opodatkowania i tym samym niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących do realizacji projektu

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.412.2018.2.DM
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozpoznania podstawy opodatkowania, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, jak również dokumentowania czynności w przypadku finansowania badań psychotechnicznych i lekarskich oraz kursów prawa jazdy kat. D wraz z kwalifikacją do przewozu osób oraz na motorniczego, odszkodowania za przeprowadzone badania lekarskie i psychotechniczne oraz ww. kursy, jak również obowiązku rozpoznania podstawy opodatkowania i określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku umorzenia spłat za kurs na kierowcę autobusowego lub motorniczego i kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na uzyskanie przez kursanta uprawnień do przewozu osób.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.449.2018.1.PS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie odprowadzania podatku od czynszu wynikającego z umowy dzierżawy pomimo zwolnienia dzierżawcy z zapłaty czynszu w związku z poczynieniem nakładów zwiększających wartość przedmiotu dzierżawy oraz momentu powstania obowiązku podatkowego takim przypadku

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.367.2018.1.MMA
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur w okresie przed i/ lub po połączeniu się spółek.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.441.2018.2.RSZ
     ∟w zakresie: - ustalenia, czy otrzymana dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowi podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy wchodzi do wielkości limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy uprawniającego do zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług, - braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach związanych z realizacją projektu pn. „…”.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.363.2018.1.KBR
     ∟skutków podatkowych w związku z wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.418.2018.1.KB
     ∟Opodatkowanie Usług świadczonych przez Wnioskodawcę II na rzecz Wnioskodawcy I, określenie podstawy opodatkowania VAT z tytułu świadczenia Usług oraz prawo Wnioskodawcy I do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Wnioskodawcę II, dokumentujących świadczenie Usług.

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.494.2018.1.KO
     ∟brak opodatkowania części dotacji (około 13% całości dotacji) pokrywającej koszty pośrednie takie jak czynsz, media, materiały biurowe, usługi księgowe itp

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.427.2018.2.JP
     ∟W zakresie opodatkowania dotacji podatkiem VAT

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.294.2018.1.TKU
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego o wartość przekazanych Premii oraz ustalenie momentu, w którym Spółka będzie uprawniona do dokonania ww. czynności.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.341.2018.3.KO
     ∟w zakresie braku opodatkowania otrzymywanych rekompensat w związku ze świadczeniem usług zbiorowego transportu publicznego oraz dokumentowania rekompensat wnioskiem o wypłatę rekompensaty

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.413.2018.2.JP
     ∟W zakresie nieuznania dotacji otrzymanej na pokrycie wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanego projektu za podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz braku prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących do realizacji projektu

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.413.2018.3.JSO
     ∟podleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności wywłaszczenia za odszkodowaniem Działki nr 1 należącej do Zainteresowanych, zwolnienie od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 czynności wywłaszczenia za odszkodowaniem Działki nr 1 należącej do Zainteresowanych, podleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności ograniczenia w sposobie korzystania z Działki nr 2 należącej do Zainteresowanych za odszkodowaniem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj