Interpretacje do przepisu
art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1752/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.429.2018.1.KM
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania dla czynności wymiany walut oraz wpływ obrotu z tytułu wymiany walut na strukturę określoną w art. 90 ustawy.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.419.2018.1.MJ
     ∟Określenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.379.2018.1.KM
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych w związku z uczestnictwem w systemie cash poolingu oraz brak uwzględniania środków finansowych przenoszonych w ramach rozliczenia ww. systemu oraz odsetek pobieranych i wpłacanych na rachunek Wnioskodawcy przez Bank w tzw. współczynniku proporcji sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 oraz strukturze sprzedaży, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

2018.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.326.2018.1.KR
     ∟Określenie momentu, w którym Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem faktury korygującej.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.379.2018.1.MC
     ∟Ustalenie okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ustalenie momentu korekty podatku naliczonego w sytuacji obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz ustalenie kursu waluty obcej, według którego należy rozliczyć korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.307.2018.5.MD
     ∟wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT planowanej transakcji sprzedaży Działu „C.” stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa (pytanie nr 2)

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.425.2018.2.IK
     ∟stawka podatku VAT z tytułu przeniesienia (cesji) praw i obowiązków wynikających z przedwstępnych umów na rzecz podmiotu trzeciego, określenia podstawy opodatkowania dla cesji oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia cesji

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.240.2018.2.AS
     ∟Opodatkowanie otrzymanej dotacji, opodatkowanie nieodpłatnego przekazania praw autorskich, prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.235.2018.2.AKO
     ∟Uznanie, że otrzymana od NCBiR dotacja nie stanowi dotacji wpływającej na podstawę opodatkowania, brak obowiązku opodatkowania nieodpłatnego przeniesienia praw do Elementów Autorskich i innych wartości niematerialnych na Skarb Państwa, brak prawa do odliczenia podatku naliczonego ponoszonego w związku z zakupem towarów i usług związanych z Projektem.

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.230.2018.1.MT
     ∟Określenia prawidłowej podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży biletów lotniczych Przewoźników innych niż X oraz określenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży biletów lotniczych X.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.314.2018.2.KK
     ∟Uznanie dotacji na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów za niepodlegające opodatkowaniu.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.310.2018.1.AS
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z o.o.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.362.2018.1.JP
     ∟W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem spółki z o.o. Zespołów Trakcyjnych.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.300.2018.1.AKO
     ∟Sposób rozliczania i dokumentowania premii pieniężnych wypłacanych Nabywcom, prawo i termin do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wypłaty premii pieniężnych, uwzględnianie wystawionych Nabywcom not księgowych w ewidencji prowadzonej na podstawie art. 109 ustawy o VAT.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.376.2018.1.KK
     ∟Opodatkowanie dotacji przyznanej na finansowanie pokrycia kosztów usunięcia azbestu na nieruchomościach mieszkańców Gminy, uznanie czynności polegających na usunięciu azbestu z nieruchomości za usługi opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania, określenie podstawy opodatkowania świadczonych przez Gminę usług.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.250.2018.1.AŻ
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu do Spółki.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.251.2018.1.AS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki kapitałowej.

2018.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.298.2018.2.KBR
     ∟rozliczenie podatku naliczonego, podatku należnego, rozliczanie faktur korygujących zakupowych, wystawianie faktur korygujących sprzedaż i ich rozliczania, w związku z wydzieleniem ze struktury Wnioskodawcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP4/443-428/14-6/18-S/JM
     ∟IPTPP4/443-428/14-6/18-S/JM

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.277.2018.4.TK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców przez Gminę jako wynagrodzenia za odpłatnie świadczoną usługę; stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji OZE w części dotyczącej montażu na budynkach innych niż mieszkalne oraz na gruncie, a także w części dotyczącej montażu na budynkach mieszkalnych do 300 m2; stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji OZE w części dotyczącej montażu na budynkach mieszkalnych powyżej 300 m2; odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania mieszkańcom własności instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy o wzajemnych zobowiązaniach; określenia podstawy opodatkowania usługi, która będzie wykonywana przez Gminę.

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.316.2018.1.RW
     ∟Rezygnacja ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 43 ust. 10 i opodatkowanie dostawy nieruchomości stawką 23% oraz opodatkowanie zadatku i zaliczki.

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.254.2018.2.JK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.445.2018.1.MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców w związku z otrzymaniem dotacji.

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP2/4512-708/15-4//2018/S/DG
     ∟W zakresie opodatkowania jednolitą stawką podatku w wysokości 23% usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych świadczonych przez Wnioskodawcę oraz agentów na rzecz touroperatora - polskiego podatnika VAT, opodatkowania świadczonych usług pośrednictwa w usługach turystyki realizowanych przez Wnioskodawcę na rzecz zagranicznego biura podróży, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez agentów świadczących na rzecz Wnioskodawcy usługi pośrednictwa w usługach turystyki, prawidłowości wystawienia faktur korygujących dotyczących zrealizowanych usług pośrednictwa przez agenta oraz obowiązku Wnioskodawcy dotyczącego zmniejszenia uprzednio odliczonego podatku naliczonego oraz sposobu wystawienia faktury korygującej przez agenta.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.166.2018.2.MN
     ∟Czy od kwoty 80.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg i wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni należy naliczyć i pobrać podatek od towarów i usług VAT?

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.505.2018.1.KO
     ∟w zakresie podstawy opodatkowania usługi, która będzie wykonywana przez Gminę na rzecz Mieszkańców

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-175/15-2/ASZ
     ∟Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.475.2018.1.JP
     ∟podstawa opodatkowania usługi, która będzie wykonywana przez Gminę na rzecz Mieszkańców

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.229.2018.1.AP
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej przez Wnioskodawcę rekompensaty, stanowiącej zwrot kosztów wykonywanych zadań własnych Gminy.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.283.2018.1.NF
     ∟Uznanie wykonywanych zadań za odpłatne świadczenie usług; uznanie, że otrzymana dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę świadczonej usługi oraz opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej dotacji.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj