Interpretacje do przepisu
art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1752/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.103.2018.2.KT
     ∟Wartość poniesionych przez zagranicznego usługodawcę kosztów należności celno-podatkowych Wnioskodawca powinien uwzględnić w podstawie opodatkowania z tytułu importu usług.

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.134.2018.1.JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie braku powstania obowiązku podatkowego z tytułu połączenia Wnioskodawcy ze Spółką przejmowaną; prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanego w ostatniej deklaracji złożonej za Spółkę przejmowaną (deklaracji złożonej za okres rozliczeniowy, w którym dojdzie do połączenia) lub zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanego w tej deklaracji; składania deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi połączenie w imieniu Spółki przejmowanej; prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę przejmowaną, a otrzymanych przez Wnioskodawcę w dniu lub po dniu połączenia, które zostały wystawione przed dniem, w dniu i po dniu połączenia; uwzględnienia w rozliczeniach Wnioskodawcy otrzymanych w dniu lub pod dniu połączenia faktur korygujących wystawionych na Spółkę przejmowaną wystawionych przed dniem, w dniu lub pod dniu połączenia; wystawienia przez Wnioskodawcę we własnym imieniu faktur korygujących do faktur wystawionych przez Spółkę przejmowaną przed dniem połączenia (w przypadku zaistnienia w dniu lub po dniu połączenia zdarzeń mających wpływ na obniżenie podstawy opodatkowania i podatku należnego wykazanych w tych fakturach) oraz do ich ujęcia w swoich rozliczeniach VAT; korekty deklaracji złożonych pierwotnie przez Spółkę przejmowaną; prawa do odliczenia podatku naliczonego – wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę przejmowaną, ujętych w jej księgach rachunkowych – a nie odliczonego przez tą Spółkę do dnia połączenia; prawa do odliczenia podatku naliczonego – wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę przejmowaną, nie ujętych w jej księgach rachunkowych – a nie odliczonego przez tą Spółkę do dnia połączenia; korekty rozliczeń podatkowych Spółki przejmowanej dotyczących transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz momentu odliczenia podatku naliczonego od tych transakcji.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.148.2018.1.KO
     ∟w zakresie podstawy opodatkowania usługi, która będzie wykonywana przez Gminę na rzecz Mieszkańców.

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.117.2018.3.SR
     ∟brak wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji dostawy majątku składającego się na nieruchomość jako niestanowiącego przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opodatkowanie stawką 23% transakcji dostawy nieruchomości w związku ze złożeniem przez Strony transakcji zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w rozumieniu art. 43 ust. 10-11 ustawy oraz obowiązek udokumentowania ww. transakcji fakturą VAT, a także prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej dostawę nieruchomości i ruchomości (wyposażenie) oraz do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.118.2018.3.MD
     ∟brak wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji dostawy majątku składającego się na nieruchomość jako niestanowiącego przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opodatkowanie stawką 23% transakcji dostawy nieruchomości w związku ze złożeniem przez Strony transakcji zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w rozumieniu art. 43 ust. 10-11 ustawy oraz obowiązek udokumentowania ww. transakcji fakturą VAT, a także prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej dostawę nieruchomości i ruchomości (wyposażenie) oraz do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.304.2018.1.ICz
     ∟podstawa opodatkowania usługi, która będzie wykonywana przez Gminy na rzecz Mieszkańców

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.106.2018.1.MJ
     ∟Opodatkowanie, ustalenie podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności wniesienia prawa do korzystania z prawa ochronnego do znaku towarowego na pokrycie wkładu w spółce komandytowej.

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.86.2018.2.SR
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia składników do Spółek Celowych jako niestanowiących zorganizowanych części przedsiębiorstwa, a także opodatkowanie stawką 23% transakcji zbycia działek niezabudowanych do Spółek Celowych i zwolnienie od podatku VAT transakcji zbycia działki zabudowanej, oraz podstawa opodatkowania z tytułu wniesienia aportem działek niezabudowanych do Spółek Celowych

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.119.2018.2.MGO
     ∟braku opodatkowania podatkiem VAT dofinansowania otrzymanego przez Gminę na realizację projektu

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.144.2018.2.KT
     ∟w zakresie podstawy opodatkowania czynności montażu zestawów kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.104.2018.1.RSZ
     ∟w zakresie stawki podatku VAT dla czynności związanych z dostawą masy betonowej

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/443-1078/14-1/AR
     ∟W zakresie: prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków mieszanych w oparciu o proporcję sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT; nieuwzględniania zdarzeń spoza zakresu ustawy o VAT w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT; nieuwzględniania w kalkulacji proporcji sprzedaży Gminy dostawy towarów i świadczenia usług wynikających z działalności podległych jednostek; braku obowiązku stosowania jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.); braku obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych do zdarzeń pozostających poza ustawą o VAT; możliwości zastosowania od razu proporcji właściwej, w przypadku gdy Gmina będzie obecnie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków mieszanych za lata przeszłe.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.706.2017.2.JK
     ∟Ustalenie, czy planowany przelew całości praw i obowiązków wynikających z Umowy Leasingu na rzecz B stanowić będzie dla Spółki odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy; określenia podstawy opodatkowania dla ww. czynności oraz prawa do odliczenia.

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.105.2018.1.KB
     ∟Opodatkowanie stawką podstawową nabywanej usługi faktoringu oraz określenie podstawy opodatkowania.

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.76.2018.1.KM
     ∟Czy otrzymanie przez Spółkę Kaucji rezerwacyjnej będzie powodowało powstanie obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016.710 z późn. zm.)?

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.124.2018.1.MP
     ∟Podstawa opodatkowania, stawka podatku i prawo do odliczenia z tytułu wykonanej usługi szkoleniowej

2018.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.65.2018.2.MK
     ∟zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.78.2018.2.ŻR
     ∟Opodatkowania wpłat mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz stawki podatku VAT dla ww. wpłat.

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.242.2018.1.ŻR
     ∟ustalenie czy otrzymana dotacja będzie stanowiła podstawę opodatkowania, prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, obowiązku wykazania przez Gminę podatku należnego z tytułu nabytej od podmiotu realizującego usługi montażu instalacji solarnych

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.137.2018.1.AGW
     ∟Podstawa opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.80.2018.1.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania pobieranych opłat z tytułu niewywiązywania się przez klienta z zawartej ze Spółką umowy za wynagrodzenie, które nie jest/nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług; braku obowiązku wystawienia faktur dokumentujących ww. opłaty; w zakresie obowiązku wystawienia faktur korygujących w stosunku do wystawionych faktur pierwotnych i prawa do obniżenia podatku należnego.

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.59.2018.1.RD
     ∟W zakresie dokonania korekty rozliczenia podatkowego w związku z niezastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.100.2018.1.ALN
     ∟Brak prawa/prawo do częściowego odliczenia podatku.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.56.2018.1.APR
     ∟Prawidłowość wystawienia i rozliczenia faktur korygujących w związku z niezastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.78.2018.1.MP
     ∟Czy podstawą opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT z tytułu czynności rozliczenia nakładów w obce środki trwałe będzie niezamortyzowana wartość nakładów (wartość księgowa netto) wynikająca z ksiąg Spółki na dzień rozwiązania umowy wynajmu (dzierżawy) ?

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.68.2018.1.MP
     ∟W zakresie podstawy opodatkowania z tytułu ustalonej w porozumieniu opłaty za użytkowanie gruntu.

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.4.2018.5.KC
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem przedsiębiorstwa prowadzonego dotychczas w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.53.2018.1
     ∟W związku z tym, że sprzedaż budynków będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, tym samym na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy ze zwolnienia z podatku korzystać będzie również dostawa gruntu, na którym budynki się znajdują.

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.702.2017.1.MPE
     ∟w zakresie opodatkowania przekazania udziału w postaci części nieruchomości, podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.27.2018.1.PG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania pobieranych opłat z tytułu niewywiązywania się przez klienta z zawartej ze Spółką umowy za wynagrodzenie, które nie jest/nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług; w zakresie braku obowiązku wystawienia faktur dokumentujących ww. opłaty oraz w zakresie obowiązku wystawienia faktur korygujących w stosunku do wystawionych faktur pierwotnych i prawa do obniżenia podatku należnego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj