Interpretacje do przepisu
art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1752/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.194.2019.2.LS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących nabycia towarów i usług w związku z realizacją Projektu oraz ustalenia czy kwota dofinansowania przekazywanego Wnioskodawcy w związku z realizacją Projektu stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.238.2019.2.RS
     ∟Miejsce świadczenia i opodatkowania udostępnienia infrastruktury laboratorium wraz z czynnikami i materiałami zużywanymi do przeprowadzanych badań.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.260.2019.1.AK
     ∟brak opodatkowania dotacji w zakresie kosztów bezpośrednich i pośrednich, otrzymanej w związku z realizacją Projektu

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.322.2019.1.KS
     ∟określenie podstawy opodatkowania w związku z aportem aktywów do spółki kapitałowej

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.233.2019.2.BS
     ∟Opodatkowania przyznanej pomocy finansowej na realizację opisanej operacji.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.202.2019.1.KBR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT dla świadczonych usług udostępnienia praw do korzystania z fonogramów i wideogramów oraz wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu odtworzeń utworów w sposób digitalowy

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.251.2019.2.WN
     ∟1. opodatkowanie wpłat mieszkańców z tytułu realizacji przez Gminę projektu, podstawy opodatkowania oraz stawki podatkowej, 2. opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej przez Gminę dotacji, podstawy opodatkowania oraz stawki podatkowej, 3. odrębne opodatkowanie podatkiem VAT: - przekazania mieszkańcom do używania instalacji OZE w okresie trwania Umowy, - przekazania mieszkańcom prawa własność instalacji OZE po upływie okresu trwania Umowy, 4. uznanie wykonawców, którzy dostarczą i zainstalują instalacje OZE za podwykonawców i zastosowania przez Gminę tzw. procedury odwrotnego obciążenia określonej w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, 5. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z zakupów wszystkich towarów i usług dokonywanych w ramach realizowanego projektu

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.231.2019.2.WL
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.130.2019.2.WN
     ∟- stawka podatku VAT dla usług świadczonych na rzecz Klienta, - podstawa opodatkowania oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę,

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.226.2019.2.ŻR
     ∟brak opodatkowania dotacji otrzymanej na realizację zadania

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.145.2019.2.KO
     ∟w zakresie zastosowania procedury odwrotnego obciążenia, opodatkowania dotacji jaką Gmina otrzyma ze środków RPO w związku z realizacją Projektu, określenia stawki podatku VAT na świadczoną usługę usuwania i utylizacji azbestu i wykonania pokrycia dachu blachodachówką oraz wykonania dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego, prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na realizację projektu

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.204.2019.1.ZD
     ∟Opodatkowanie czynności obciążania innych gmin kwotami, stanowiącymi dotacje, w związku z wykonywaniem na ich rzecz przewozów autobusami komunikacji miejskiej.

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.221.2019.1.AGW
     ∟Zwolnienie od podatku czynności wniesienia aportu własności zabudowanych działek gruntu, prawo użytkowania wieczystego działki gruntu do Spółki w zamian za objęcie udziałów, opodatkowania czynności wniesienia aportu w postaci ruchomości do Spółki w zamian za udziały oraz podstawa opodatkowania dla tych czynności.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.166.2019.3.MT
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego od świadczonych usług turystyki w związku z otrzymaniem zaliczki oraz dokonania korekty podatku VAT

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.195.2019.2.JC
     ∟Zaliczenia do podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców wyłącznie wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców przewidzianych w umowach, zaliczenia do podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców przewidzianych w umowach oraz kwoty otrzymanego dofinansowania w związku z realizacją projektu.

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.310.2019.2.AT
     ∟Opodatkowanie dotacji otrzymanej w związku z realizowanym projektem oraz zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz mieszkańców.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.210.2019.1.AS
     ∟uznanie usługi najmu lokali mieszkalnych oraz związanych z nią dostawy mediów oraz gospodarowania odpadami komunalnymi za świadczenie kompleksowe

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.315.2019.1.JC
     ∟Określenie podstawy opodatkowania dla świadczonych usług.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.221.2019.1.MGO
     ∟Opodatkowanie sprzedaży niezabudowanej działki, zwolnienie od podatku sprzedaży zabudowanych działek.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.154.2019.5.ICZ
     ∟Brak opodatkowania dostawy 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej oraz prawo do wystawienia faktury korygującej.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.155.2019.2.MG
     ∟opodatkowania wpłat mieszkańców, uznania wpłat za zaliczki oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego; opodatkowania dotacji przyznanej na realizację projektu; stawki podatku dla wpłat mieszkańców oraz dla dotacji, metody obliczania kwoty podatku od otrzymanej dotacji oraz wpłat mieszkańców; prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizowaną inwestycją pn. „…”; zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabytych w ramach realizowanego projektu od Wykonawcy;

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.135.2019.3.PR
     ∟Zwolnienie od podatku czynności udzielenia pożyczki, określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z importem usługi pożyczki oraz obowiązek wykazania tej usługi w deklaracji VAT-7 za okres powstania obowiązku podatkowego.

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.177.2019.1.KT
     ∟w zakresie: braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania, braku opodatkowania przez Gminę dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.114.2019.1.ICZ
     ∟Zastosowanie stawki podatku VAT dla świadczonej przez Wnioskodawcę usługi w zakresie wynajmu Lokalu w ramach usługi krótkotrwałego zakwaterowania świadczonej przy pomocy pośrednika oraz podstawa opodatkowania dla usługi najmu w celu krótkotrwałego zakwaterowania świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz pośrednika, z którym zawarł on umowę pośrednictwa.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.64.2019.3.PRP
     ∟w zakresie: obowiązku wystawienia przez Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania faktury korygującej, wpływu ww. faktury korygującej na rozliczenia podatku od towarów i usług przez Zainteresowanego będącego stroną postępowania

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.31.2019.5.DC
     ∟Prawa do dokonania korekty podatku w związku z dzierżawą infrastruktury i okresu korekty (pytanie nr 1 i 2). Uznanie Wnioskodawcy za podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy w związku z planowaną sprzedażą Infrastruktury (pytanie nr 3). Prawo do dokonania korekty jednorazowej na podstawie art. 91 ust. 4-6 ustawy w związku z planowaną sprzedażą Infrastruktury (pytanie nr 4). Prawo do odliczenia podatku VAT, z faktur wystawionych na rzecz Wnioskodawcy, mimo że część należności na rzecz wykonawcy została uregulowana przez Stowarzyszenia (pytanie nr 5). Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży Infrastruktury na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z możliwością rezygnacji ze zwolnienia przedmiotowego i zastosowania art. 43 ust. 10 i 11 ustawy (pytanie nr 6). Momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży Infrastruktury na zasadach ogólnych wynikających z art. 19a ust. 1 i 8 ustawy (pytanie nr 8).

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.147.2019.1.WB
     ∟Stwierdzenie, czy otrzymane przez Powiat dofinansowanie/dotacja na realizację zadania inwestycyjnego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.212.2019.1.JC
     ∟Występowania w roli podatnika podatku od towarów i usług w ramach dokonanej transakcji zamiany nieruchomości, korzystania ze zwolnienia dostawy nieruchomości w ramach transakcji zamiany oraz określenia podstawy opodatkowania dla dostawy nieruchomości w ramach transakcji zamiany.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.170.2019.1.EW
     ∟Opodatkowanie premii pieniężnych, wypłaconych przez Spółkę (agenta ubezpieczeniowego) w związku z pośrednictwem ubezpieczeniowym.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512-661/15-1/MGO
     ∟w zakresie: - opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Wnioskodawcę od NCBiR. na realizację projektu pt.: „X” , - zasadności dokumentowania otrzymanego przez Wnioskodawcę od K. wynagrodzenia fakturami VAT , - prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabytych w związku z realizacją ww. projektu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj