Interpretacje do przepisu
art. 29a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


399/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.639.2019.1.AZ
     ∟określenia momentu otrzymania faktury elektronicznej korygującej przez klienta Spółki jako daty wysłania korespondencji elektronicznej, w tym również w przypadku w którym wysłanie korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą elektroniczną korygującą oraz uzyskanie potwierdzenia otrzymania tej faktury korygującej przez klienta mają miejsce w różnych okresach rozliczeniowych oraz określenia momentu, w którym Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania (a tym samym również VAT należnego) wynikającej z faktury elektronicznej korygującej umieszczonej na dedykowanej platformie internetowej, na indywidualnym koncie danego klienta.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.572.2019.2.MN
     ∟Sposób ewidencji faktury z tytułu świadczenia usług medycznych wykonywanych w ramach zawartego kontraktu przez Wnioskodawcę (lidera) oraz pozostałych uczestników konsorcjum.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.210.2019.1.WR
     ∟Brak możliwości wystawienia zbiorczej faktury korygującej w sytuacji gdy udzielony rabat posprzedażowy dotyczy tylko jednego ze sprzedanych towarów.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.429.2019.1.JN
     ∟Obowiązek uwzględnienia dokonanej bądź otrzymanej płatności, tzw. principal charge payment w rozliczeniach podatku VAT.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.434.2019.1.JG
     ∟określenie momentu potwierdzania w sposób elektroniczny odbioru faktury korygującej

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.357.2019.1.RMA
     ∟Korekta podatku należnego poprzez anulowanie wystawionych faktur VAT.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.331.2019.2.MR
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług oraz wystawienie faktur korygujących w stosunku do faktur pierwotnie wystawionych na rzecz Inwestora, korekty deklaracji oraz wystąpienia o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku VAT.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.322.2019.1.SJ
     ∟Ustalenie, czy w przypadku wystawienia przez Wnioskodawcę faktur korygujących na rzecz kontrahenta zmniejszających kwotę podatku VAT należnego (in minus) w związku z korektą rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej za poprzednie okresy, Wnioskodawca będzie uprawniony do zmniejszenia podstawy opodatkowania wraz z kwotą podatku w okresie rozliczeniowym, w którym kontrahentowi zostanie doręczona faktura korygująca.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.246.2019.3.ISK
     ∟Opodatkowanie wypłaty Premii pieniężnej oraz czynności przekazania Wnioskodawcy przez Partnera środków pieniężnych na wypłatę Premii dla Uczestników, określenie podstawy opodatkowania, a także uznanie wypłacanej Premii za opust udzielony przez Wnioskodawcę oraz obowiązek dokumentowania jej wypłaty.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.298.2019.2.AB
     ∟wystawienie faktury korygującej na właściwy podmiot oraz terminu jej wystawienia.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.322.2019.1.KT
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży wierzytelności w ramach umowy sekurytyzacji

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.288.2019.2.ICZ
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów przeznaczonych na ekspozycję w cenach promocyjnych.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.194.2019.1.WR
     ∟Sposób rozliczania i dokumentowania rabatów udzielanych Partnerom oraz prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu rabatów.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.201.2019.3.MN
     ∟Zastosowanie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. (regulujących zagadnienie związane z bonami) do sprzedaży kart przedpłaconych z kodem oraz usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach produktu S na podstawie kart przedpłaconych z kodem sprzedanych przez Wnioskodawcę na rzecz spółki C w oparciu o umowę z dnia 31 grudnia 2018 r. oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy w związku ze sprzedażą kart przedpłaconych z kodem.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.286.2019.1.KT
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania w związku z zamianą nieruchomości

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.229.2019.2.ICZ
     ∟Korekta faktur dokumentujących kwoty wpłat dokonywanych przez mieszkańców - uczestników projektu oraz korekta deklaracji, w których ujęto przedmiotowe faktury.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.405.2019.1.RD
     ∟Korekta wzajemnych rozliczeń w celu wyrównania poziomu rentowności na wysokość VAT z tytułu dokonanych transakcji.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.278.2019.1.JG
     ∟sposób rozliczania i dokumentowania Rabatów udzielanych na rzecz Nabywcy oraz prawa i terminu do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu Rabatów

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.225.2019.1.KP
     ∟obowiązku wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających lub zmniejszających podatek należny przez spółkę w odniesieniu do transakcji dokonanych przez Wnioskodawcę przed przekształceniem, w przypadku braku zaległości podatkowych oraz obowiązku skorygowania sprzedaży i deklaracji przez Wnioskodawcę w przypadku podwyższenia wartości sprzedaży i podatku należnego z powodu okoliczności istniejących w dacie powstania obowiązku podatkowego przed przekształceniem

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512/716/15-2/SR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług nadzoru autorskiego, możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej, dotyczącej świadczenia usług nadzorów autorskich na podstawie zawartej umowy w okresie od lipca 2009 r. do października2012 r. (z wyłączeniem kwietnia 2010 r.), kursu waluty jaki należy przyjąć w związku z wystawieniem przedmiotowej faktury korygującej, stawki podatku VAT dla usług nadzorów autorskich, prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze korygującej otrzymanej od członka konsorcjum.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.154.2019.5.ICZ
     ∟Brak opodatkowania dostawy 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej oraz prawo do wystawienia faktury korygującej.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.178.2019.1
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących oraz określenie momentu uprawniającego do tego obniżenia.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.155.2019.2.RR
     ∟opodatkowania dokonanej w drodze zamiany dostawy nieruchomości oraz ustalenia podstawy opodatkowania

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.153.2019.1.WN
     ∟prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego o wartości wykazane w wystawionej fakturze korygującej w okresie rozliczeniowym, w którym faktura korygująca została umieszczona na indywidualnym koncie klienta na platformie służącej do sprzedaży internetowej oraz do elektronicznego obiegu dokumentów z klientem

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.170.2019.1.EW
     ∟Opodatkowanie premii pieniężnych, wypłaconych przez Spółkę (agenta ubezpieczeniowego) w związku z pośrednictwem ubezpieczeniowym.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.174.2019.1.MT
     ∟określenie momentu uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez Klienta

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.129.2019.1.AK
     ∟Moment, w którym Wnioskodawca będzie uprawniony do pomniejszenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego o wartości wykazane na wystawionej fakturze korygującej.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.119.2019.1.AP
     ∟Uznanie przyznawanych rabatów po-transakcyjnych za rabat w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy uprawniający do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz sposobu dokumentowania przyznawanych rabatów po-transakcyjnych.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.85.2019.1.MT
     ∟Określenie momentu, w którym Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem faktur korygujących.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.174.2019.1.KS
     ∟uznanie udzielanych bonusów pośrednich za rabaty będące obniżką ceny, prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, określenie momentu tego obniżenia oraz sposobu dokumentowania bonusów pośrednich

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj