Interpretacje do przepisu
art. 29a ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


230/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.490.2019.2.AJ
     ∟Dostawa działek gruntu niezabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Natomiast dostawa grunt zabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ nastąpiło po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Wnioskodawca ma prawo do wystawienia faktur korygujących do faktur dokumentujących dostawy działek dokonaną wcześniej.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.639.2019.1.AZ
     ∟określenia momentu otrzymania faktury elektronicznej korygującej przez klienta Spółki jako daty wysłania korespondencji elektronicznej, w tym również w przypadku w którym wysłanie korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą elektroniczną korygującą oraz uzyskanie potwierdzenia otrzymania tej faktury korygującej przez klienta mają miejsce w różnych okresach rozliczeniowych oraz określenia momentu, w którym Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania (a tym samym również VAT należnego) wynikającej z faktury elektronicznej korygującej umieszczonej na dedykowanej platformie internetowej, na indywidualnym koncie danego klienta.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.341.2019.1.SS
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących w związku z uzyskaniem potwierdzenia otrzymania faktur korygujących przez Kontrahenta.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.496.2019.1.AGW
     ∟Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy zabudowanych działek w zamian za odszkodowanie, prawo do wystawienia faktur korygujących oraz możliwość skorygowania podstawy opodatkowania.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.434.2019.1.JG
     ∟określenie momentu potwierdzania w sposób elektroniczny odbioru faktury korygującej

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.357.2019.1.RMA
     ∟Korekta podatku należnego poprzez anulowanie wystawionych faktur VAT.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.435.2019.2.ICZ
     ∟Obowiązek zmniejszenia przez Spółkę kwoty podatku VAT naliczonego, w okresie, w którym otrzymała fakturę korygującą, zgodnie z dyspozycją art. 86a ust. 19a ustawy o VAT.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.331.2019.2.MR
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług oraz wystawienie faktur korygujących w stosunku do faktur pierwotnie wystawionych na rzecz Inwestora, korekty deklaracji oraz wystąpienia o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku VAT.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.298.2019.2.AB
     ∟wystawienie faktury korygującej na właściwy podmiot oraz terminu jej wystawienia.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.384.2019.1.BS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaku towarowego do spółki komandytowo-akcyjnej oraz trybu skorygowania rozliczenia podatku wynikającego z faktury aportowej.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.273.2019.1.AZ
     ∟termin rozliczenia faktury korygującej zmniejszającej podatek naliczony

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.170.2019.3.ICZ
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym NS. powinna skorygować deklaracje VAT za okresy, w których uwzględniła podatek naliczony wynikający z faktur pierwotnych otrzymanych od dostawcy i pomniejszyć kwoty podatku naliczonego wykazanego w tych deklaracjach o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur pierwotnych otrzymanych od dostawcy czy też powinna zmniejszyć kwotę podatku naliczonego, odliczonego na podstawie faktur pierwotnych otrzymanych od dostawcy, w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma od dostawcy faktury korygujące?

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.229.2019.2.ICZ
     ∟Korekta faktur dokumentujących kwoty wpłat dokonywanych przez mieszkańców - uczestników projektu oraz korekta deklaracji, w których ujęto przedmiotowe faktury.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.225.2019.1.KP
     ∟obowiązku wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających lub zmniejszających podatek należny przez spółkę w odniesieniu do transakcji dokonanych przez Wnioskodawcę przed przekształceniem, w przypadku braku zaległości podatkowych oraz obowiązku skorygowania sprzedaży i deklaracji przez Wnioskodawcę w przypadku podwyższenia wartości sprzedaży i podatku należnego z powodu okoliczności istniejących w dacie powstania obowiązku podatkowego przed przekształceniem

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.261.2019.1.AK
     ∟Brak uznania pobieranych opłat z tytułu niewywiązywania się przez klienta z zawartej ze Spółką umowy za wynagrodzenie, które jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług; brak obowiązku wystawienia faktur dokumentujących ww. opłaty oraz prawo do wystawienia faktur korygujących w stosunku do wystawionych faktur pierwotnych i prawo do obniżenia podatku należnego.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.154.2019.5.ICZ
     ∟Brak opodatkowania dostawy 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej oraz prawo do wystawienia faktury korygującej.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.174.2019.1.MT
     ∟określenie momentu uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez Klienta

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.85.2019.1.MT
     ∟Określenie momentu, w którym Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem faktur korygujących.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP1/4512-546/15-3/2019/S/RG
     ∟prawo i sposób korekty deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe po 1 stycznia 2011 r. w związku ze stosowaniem przez Spółkę zawyżonej stawki VAT do świadczonych usług.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.840.2018.2.AS
     ∟Opodatkowanie i dokumentowanie rozliczenia dokonanego między Wnioskodawcą a Spółką.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.13.2019.1.AKR
     ∟Dokumentowanie udzielonych bonusów pieniężnych, obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego związanego z wypłatą bonusu pieniężnego.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.7.2019.1.RS
     ∟W zakresie terminu rozliczenia faktur korygujących podatek naliczony in minus.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.51.2019.1.JG
     ∟określenie momentu uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez Klienta

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.789.2018.2.EK
     ∟możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku VAT oraz korekta błędnie wystawionych faktur i deklaracji VAT

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.595.2018.2.BW
     ∟Podstawa opodatkowania podatkiem VAT transakcji wniesienia aportem wkładów niepieniężnych, dokonanych w latach 2012-2013.

2018.10.12 - Minister Finansów - PT3.8101.2.2018
     ∟Kwalifikacja w świetle przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 i ust. 2a ustawy o VAT opłat uiszczanych na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 201 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania przez podmioty zobowiązane oraz skutki wyroku TSUE w sprawie C-37/16 w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.398.2018.2.IG
     ∟Rozliczenie korekt powodujących obniżenie podstawy opodatkowania powinno nastąpić według kursu właściwego dla danej transakcji pierwotnej. W przypadku korekt zwiększających podstawę opodatkowania, jeżeli korekta faktury wynika ze zdarzeń zaistniałych już w chwili wystawienia faktury pierwotnej rozliczenie powinno nastąpić według kursu właściwego dla danej transakcji pierwotnej. Gdy korekta wynika z nowych okoliczności, nieznanych w chwili wystawienia faktury pierwotnej rozliczenie korekty powinno nastąpić według kursu na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.410.2018.1.AR
     ∟Podstawa opodatkowania transakcji wniesienia aportu (wkładu niepieniężnego) w zamian za objęcie akcji w spółce handlowej.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.517.2018.1.KW
     ∟zastosowanie prawidłowego kursu walut do przeliczania kwot na wystawianych przez Wnioskodawcę fakturach korygujących: błąd istniejący już w chwili wystawienia faktury pierwotnej oraz błąd z przyczyn o charakterze wtórnym, dotyczących dostaw towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.536.2018.1.KO
     ∟w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z zaliczką wpłaconą na poczet nabycia samochodu

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj