Interpretacje do przepisu
art. 29a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


258/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.463.2019.2.PC
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych od Wykonawcy robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.475.2019.2.ASY
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczenia polegającego na zapewnieniu oczyszczania ścieków przy pomocy wybudowanych POŚ oraz stawki VAT dla świadczonej usługi, obowiązku rozliczenia podatku VAT od nabywanych usług dotyczących budowy POŚ na zasadzie odwrotnego obciążenia, prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zaprojektowaniem i budową POŚ, terminu odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków oraz korekty rozliczeń, podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi obejmującej wyłącznie kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o kwotę podatku należnego.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.416.2019.3.RR
     ∟Opodatkowanie kwoty przekazanej Wnioskodawcy przez Osobę Fizyczną odpowiednio do postanowień Umowy Wspólnego Przedsięwzięcia

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.314.2019.2.MC
     ∟Nieuznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży Nieruchomości i niepodleganie opodatkowaniu tym podatkiem ww. sprzedaży oraz brak obowiązku udokumentowania sprzedaży fakturą.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.481.2019.2.AS
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.499.2019.2.MP
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.401.2019.2.AW
     ∟Kwota dotacji otrzymana przez Gminy na realizację projektu w zakresie, w jakim przeznaczona jest na zakup i montaż instalacji w budynkach użyteczności publicznej, nie stanowi podstawy opodatkowania. Prawo Gmin do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących zakupu i montażu instalacji oraz sposób realizacji tego uprawnienia.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.419.2019.2.KOM
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT i dokumentowanie otrzymanej kwoty stanowiącej karę umowną

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.416.2019.2.KM
     ∟opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-51/16-5/AZ
     ∟zwolnienie od podatku aportu nieruchomości zabudowanej kamienicą

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512-560/15-1/MS
     ∟Opodatkowanie świadczonych usług publicznego transportu zbiorowego dla osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją miejską..

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.459.2017.13.EK
     ∟Rozliczenie przez uczestników konsorcjum otrzymanej kwoty dofinansowania od NCBiR oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.08.23 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.19.2019.IDG
     ∟Opodatkowanie czynności przeniesienia praw do znaków towarowych i środków pieniężnych, określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.242.2019.2.AP
     ∟Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług (tj. wliczenia do podstawy opodatkowania) dotacji otrzymanej przez Gminę, przeznaczonej na zakup i montaż Instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej i prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z zakupem i montażem Instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej oraz wydatków ogólnych na inwestycję dotyczących zarówno obiektów użyteczności publicznej oraz budynków należących do mieszkańców za pomocą prewskaźnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.283.2019.1.EK
     ∟uznanie świadczonej usługi najmu wraz z mediami za jedną niepodzielną usługę

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.157.2019.2.SJ
     ∟Opodatkowanie otrzymanej przez Gminę z Unii Europejskiej dotacji na realizację Projektu.

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.216.2019.1.RS
     ∟W zakresie braku opodatkowania otrzymanej kary umownej i sposobu jej udokumentowania.

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.226.2019.2.MM
     ∟W opisanym stanie faktycznym nieodpłatne wykonywanie czynności na rzecz DGLP nie podlega opodatkowaniu VAT.

2019.05.31 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.18.2019.IDG
     ∟Opodatkowanie czynności przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych, wystawienia faktury z tego tytułu, określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.161.2019.2.PS
     ∟Brak opodatkowania otrzymanej dotacji, prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.157.2019.3.AG
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanych przez Gminę wpłat od mieszkańców. Stawka podatku VAT dla świadczenia wykonywanego przez Gminę na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej przez Gminę dotacji na realizacje Projektu. Prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego w związku z realizacją Projektu. Ustalenie, czy na Gminie ciąży obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej wpłat przyjmowanych za pośrednictwem poczty, banku i spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, dokonanych przez mieszkańców w ramach realizowanego Projektu. Ustalenie czy na Gminie ciąży obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej wpłat przyjmowanych przy wykorzystaniu terminala znajdującego się w punkcie informacyjnym Urzędu, dokonanych przez mieszkańców w ramach realizowanego Projektu. Brak obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania mieszkańcom własności instalacji.

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.160.2019.2.AKO
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.278.2019.1.MD
     ∟Obowiązek opodatkowania dotacji oraz zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.162.2019.2.AP
     ∟Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług (tj. wliczenia do podstawy opodatkowania) dotacji otrzymanej przez Gminę, przeznaczonej na zakup i montaż Instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej , prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących zakupu i montażu Instalacji OZE na budynkach komunalnych, zastosowania prewspółczynnika w związku z wydatkami poniesionymi na wykonanie instalacji w obiektach oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.119.2019.2.KO
     ∟w zakresie stawki podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowania otrzymanej przez Gminę dotacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.93.2019.2.ZD
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.776.2018.4.AO
     ∟w zakresie skutków w podatku od towarów i usług w związku z organizacją festynów zakładowych i przyznawaniem nagród za konkursy organizowane podczas festynu

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.415.2018.1.AJ
     ∟Brak opodatkowania pobieranych od pracowników i przekazywanych ubezpieczycielowi składek.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.320.2018.1.AKO
     ∟Opodatkowanie sprzedaży prepaidowych kart.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.436.2018.2.JS
     ∟ustalenie, czy otrzymana dotacja w zakresie w jakim odnosi się do montażu instalacji na rzecz Mieszkańców stanowi podstawę opodatkowana; ustalenie, czy otrzymana dotacja w zakresie w jakim odnosi się do wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT; brak prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturach dotyczących towarów i usług nabywanych przez Wnioskodawcę z tytułu wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy; opodatkowanie podatkiem VAT wpłat otrzymanych przez Wnioskodawcę od Mieszkańców na poczet pokrycia kosztów uczestnictwa w projekcie oraz stawki podatku VAT dla ww. czynności; ustalenie, czy otrzymane wpłaty od Mieszkańców są wpłatami w kwocie brutto, czyli że zawierają w sobie podatek należny; prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesienia wydatków na dostawę i montaż instalacji, w proporcji w jakiej kwota netto wpłat dokonanych przez Mieszkańców pozostaje w ogólnej kwocie dotacji i wpłat netto dokonanych przez Mieszkańców; nieopodatkowanie czynności przeniesienia własności instalacji na rzecz Mieszkańców po upływie 5 lat od zakończenia projektu,

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj