Interpretacje do przepisu
§ 3 pkt 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


23/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu § 3 pkt 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

1

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.340.2019.1.DP
     ∟Czy środki medyczne wykorzystywane przez Wnioskodawcę podczas świadczenia usług weterynaryjnych spełniają treść definicji zawartych w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i tym samym, czy Wnioskodawca jest zobowiązany dokonywać spisu z natury tych środków zgodnie z § 27 ww. rozporządzenia?

2016.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-641/15-5/AG
     ∟Czy środki medyczne wykorzystywane do wykonywania usług stomatologicznych należy uznać za materiały podstawowe lub pomocnicze, w świetle definicji z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, i czy należy je ujmować w spisie z natury sporządzanym zgodnie z § 28 ww. rozporządzenia?

2015.03.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1384/14-2/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ewidencjonowania wydatków w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2015.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1275/14-2/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ewidencjonowania wydatków w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2014.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1130/14-2/KS
     ∟Czy środki medyczne wykorzystywane podczas wykonywania usług stomatologicznych protetycznych i ortodontycznych spełniają wymogi definicji zawartej w paragrafie 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz czy Wnioskodawczyni zobowiązana jest ujmować te środki w spisie z natury zgodnie z paragrafem 27, 28 ww. rozporządzenia?

2014.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-842/14-2/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku ujmowania w spisie z natury wskazanych we wniosku środków medycznych wykorzystywanych do świadczenia usług dentystycznych.

2014.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-621/14-2/TW
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2014.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-606/14/ZK
     ∟Czy środki medyczne wykorzystywane podczas wykonywania usług stomatologicznych i ortodontycznych spełniają wymogi definicji zawartej w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz czy należy ujmować środki te w spisie z natury zgodnie z § 28 ww. rozporządzenia?

2014.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-147/14-4/KSU
     ∟Czy w spisie z natury na dzień 31 grudnia 2013 r. powinny być ujęte pozostałe, niezużyte szampony, farby, maseczki i odżywki?

2014.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1349/13-2/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ewidencjonowania wydatków w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2014.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-693/13-4/KSU
     ∟Materiały zużywane w toku świadczonych usług stomatologicznych wymienione w punkcie a) przedstawionego opisu stanu faktycznego, tj.: kubki papierowe wraz z wieczkiem oraz przeźroczyste kubki wraz z wieczkiem należy ująć w podatkowej księgi przychodów i rozchodów w kolumnie 10 – „Zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu”. Materiały te podlegają ujęciu w spisie z natury jako materiały podstawowe.

2014.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1175/13-2/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ewidencjonowania poniesionych wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2014.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-624/13-4/KSU
     ∟Materiały zużywane w toku świadczonych usług stomatologicznych należy ująć w podatkowej księgi przychodów i rozchodów w kolumnie 10 – „Zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu”. Materiały te podlegają ujęciu w spisie z natury jako materiały podstawowe i pomocnicze.

2012.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1069/12/DP
     ∟Czy w remanencie sporządzanym dla potrzeb ustalenia dochodu zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazywania tylko towarów handlowych i tym samym nie ma obowiązku dokonywania spisu z natury leków i wyrobów medycznych wykorzystywanych podczas świadczenia usług weterynaryjnych, jak również nasienia i innych materiałów związanych z usługami wspomagającymi chów i hodowlę zwierząt?

2012.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-881/12/DP
     ∟Czy zużywane podczas świadczenia usług produkty - leki, bandaże, strzykawki, karma dla zwierząt - stanowią materiały podstawowe lub materiały pomocnicze podlegające ujęciu w spisie z natury?

2012.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-862/12/DP
     ∟Czy ww. wydatki, tj. lekarstwa, preparaty, strzykawki, opatrunki, gaza, igły, wenflony, rękawice lateksowe, szampony, lignina, kołnierze zatrzaskowe stanowią w świetle obowiązujących przepisów koszty uzyskania przychodów, które należy ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako zakup towarów handlowych i materiałów dla celów ustalenia podstawy opodatkowania, a co za tym idzie ujmować w spisie z natury na koniec każdego roku podatkowego?

2012.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-870/12/HD
     ∟1. Czy wymienione materiały – rozpoczęte, otwarte w czasie trwania usług – stanowią podstawę do zmiany stanu produktów i muszą być ujęte w spisie z natury, jeżeli zostały otwarte i na dzień 31 grudnia są częściowo zużyte do wykonywania usług? 2. Czy pomimo ich rozpoczęcia, częściowego zużycia, powinny być objęte spisem z natury na koniec roku podatkowego, np. według procentowego oszacowania ich zawartości, która pozostała?

2012.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-52a/12/DP
     ∟Teza: Czy środki medyczne wykorzystywane podczas wykonywania usług stomatologicznych i ortodontycznych spełniają wymogi definicji zawartej w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz czy Wnioskodawca zobowiązany jest ujmować środki te w spisie z natury zgodnie z § 28 ww. rozporządzenia?

2012.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-53/12/DP
     ∟Zakres ewidencjonowania poniesionych wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2011.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-299/11/HSt
     ∟1. Czy środki finansowe z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej nie stanowią u Wnioskodawcy przychodu z tytułu prowadzenia tej działalności, tym samym nie podlegają wpisowi do podatkowej księgi przychodów i rozchodów? 2. Czy odpisy amortyzacyjne od zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią kosztu podatkowego i nie podlegają wpisowi do podatkowej księgi przychodów i rozchodów?3. Czy zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej poniżej 3.500 zł, odpisywanych jednorazowo w koszty działalności jako zużycie materiałów, stanowi u podatnika koszt podatkowy i podlega wpisaniu do księgi w dacie otrzymania faktury zakupu w wysokości z niej wynikającej?

2007.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-106/07/WRz
     ∟W jaki sposób ewidencjonować operacje gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

2004.05.10 - Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie - DUS-PBF/415/17390/22/2004
     ∟dotyczy zasad ewidencjonowania w kosztach działalności zakupu butli gazowych oraz obowiązku ujęcia ich w sporządzanym spisie z natury, Z opisanego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnik zakupił butle w ilości 878 sztuk w cenie jednostkowej 33 zł., które napełnia gazem propan butan. Klient zakupuje tylko gaz a butla jest następnie odbierana pusta. Butle mają w tym stanie charakter opakowania zwrotnego, za które klient nie płaci. W oparciu o § 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) materiałami (surowcami) podstawowymi ...

2004.04.02 - Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej - PDF/415-0022/04
     ∟Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie budowy budynku mieszkalnego na sprzedaż (ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych – podatkowa księga przychodów i rozchodów). W trakcie roku 2004 wnioskodawca zamierza (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) zakupić działkę budowlaną, która będzie wymagać wykonania na niej robót ziemnych (niwelacja terenu, likwidacja osuwisk, wyrównanie terenu), celem przystosowania pod zabudowę domem mieszkalnym na sprzedaż.W 2005 r. wnioskodawca, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zamierza rozpocząć budowę budynku mieszkalnego na sprzedażPytania dotyczą sporządzenia spisów z natury na koniec roku pod...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj