Interpretacje do przepisu
art. 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


64/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej

1 2 3

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.371.2019.2.RMA
     ∟Sposób dokonywania rozliczeń w związku z organizowaną loterią

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.372.2019.1.JF
     ∟Zastosowanie stawki podatku dla usługi organizacji loterii oraz ustalenie podstawy opodatkowania.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.80.2019.2.AW
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia, zwrot kosztów, prawo do odliczenia.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.278.2018.1.RK
     ∟Ustalenie, czy do kwoty odsetek od nieterminowego uregulowania opłaty za zajecie pasa drogowego nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.142.2018.1.JP
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym do odsetek od nieterminowego uregulowania opłaty za zajęcie pasa drogi, o których mowa w art. 40d ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, nie znajdzie zastosowania wyłączenie wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 4.

2017.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.389.2017.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 23% jednorazowego wynagrodzenia oraz comiesięcznego, ryczałtowego wynagrodzenia należnego Spółce; podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT transferu środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów nagród pieniężnych; podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT transferu środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów nagród rzeczowych; podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT czynności transferu środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów opłaty za udzielenie zezwolenia na urządzenie danej Loterii.

2016.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4518.28.2016.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia terminu, do którego należy naliczać odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

2016.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-179/16/LG
     ∟Opodatkowanie energii elektrycznej zużywanej w procesach metalurgicznych

2016.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-941/15/AW
     ∟1. Możliwość zaliczenia zwrotu podatku VAT lub jego części przysługującego Spółce Cywilnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem na poczet zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu: a). podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku akcyzowego – prawidłowe; b). podatku od nieruchomości, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe oraz wypadkowe a także składek na ubezpieczenie zdrowotne – nieprawidłowe. 2. Możliwość złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet ww. zobowiązań, mimo uprzedniego wniosku wykazanego na deklaracji VAT-7 o dokonanie zwrotu na podstawie art. 87 ustawy o VAT w sytuacji gdy trwa weryfikacja rozliczenia – nieprawidłowe.

2016.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-949/15/AL
     ∟W zakresie: - możliwości zaliczenia kwoty różnicy podatku od towarów i usług zadeklarowanej do zwrotu lub jej części przez Spółkę Cywilną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem na poczet zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku akcyzowego, - możliwości zaliczenia kwoty różnicy podatku od towarów i usług zadeklarowanej do zwrotu lub jej części przez Spółkę Cywilną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem na poczet zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe oraz wypadkowe, a także składek na ubezpieczenie zdrowotne; - możliwości złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań, o których mowa w punktach 1 i 2, mimo uprzedniego wniosku wykazanego na deklaracji VAT-7 o dokonanie zwrotu na podstawie art. 87 ustawy o VAT w sytuacji gdy trwa weryfikacja rozliczenia.

2016.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-948/15/DK
     ∟zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług lub jej części na poczet zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe oraz wypadkowe, składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-720/15/SR
     ∟możliwość zaliczania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającym z deklaracji VAT-7 na poczet zobowiązania w podatku dochodowym Wspólników Spółki (PIT-5L)

2015.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-537/15/MN
     ∟Ordynacja podatkowa w zakresie możliwości zaliczenia kwoty z tytułu zwrotu w podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

2015.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4231-7/11-8/15-S/KC
     ∟Kto powinien podpisywać deklaracje podatkowe, np. VAT-7, CIT-8, aby były one złożone w urzędzie prawnie skutecznie?

2015.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-114/15-2/DG
     ∟W zakresie skutków podatkowych wynikających z art. 14m ustawy Ordynacja podatkowa z tytułu wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego dla Spółki przejętej przez Wnioskodawcę oraz prawa do złożenia deklaracji korygującej w związku z wydaniem interpretacji zmieniającej w trybie art. 14e ustawy Ordynacja podatkowa oraz wystąpienia o zwrot nadpłaty w podatku VAT w związku z nienależnym rozliczeniem korekty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycje w obcych środkach trwałych.

2015.04.21 - Minister Finansów - PK3.8011.5.2015.MZC
     ∟Czy w przypadku, w którym Spółka nie posiada zaległości podatkowych, możliwe jest zaliczenie nadwyżki lub części nadwyżki kwoty naliczonego podatku od towarów i usług nad kwotą podatku należnego w okresie rozliczeniowym (zwrotu VAT) na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości?

2015.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-84/15/MR
     ∟Czy odsetki podatkowe od zaliczek na podatek dochodowy nieuregulowanych w ustawowym terminie, a zapłaconych przed złożeniem zeznania rocznego, powinny być naliczone od dnia następnego po upływie terminu płatności do dnia zapłaty czy też do dnia złożenia zeznania rocznego?

2015.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-567/14/BP
     ∟Czy możliwe jest zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług lub jej części na poczet zobowiązań podatkowych (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od nieruchomości) oraz innych należności publicznoprawnych (np. opłat za korzystanie ze środowiska)?

2015.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/423-61/14/KB
     ∟możliwość zaliczenia nadpłaty powstałej w podatku od nieruchomości na poczet zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej, a także na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z posiadaniem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych statusu płatnika

2015.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1090/14-2/GJ
     ∟Czy Spółka prawidłowo uznaje, iż kwoty pieniężne otrzymane przez Spółkę jako odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranej kary pieniężnej na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o CIT?

2014.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/415-2/14/PST
     ∟Uprawnienia do korekty przychodów i kosztów w związku z finalnym określeniem udziału w prawie do udziału w zysku spółki komandytowej oraz naliczania odsetek za zwłokę od zaliczek na podatek dochodowy.

2014.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-916/14/MR
     ∟Uprawnienia do korekty przychodów i kosztów w związku z finalnym określeniem udziału w prawie do udziału w zysku spółki komandytowej oraz naliczania odsetek za zwłokę od zaliczek na podatek dochodowy.

2014.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-635/14-2/MR
     ∟Ordynacja podatkowa w zakresie uznania, że w przypadku złożenia korekty deklaracji „in minus zwrot VAT” powstanie zaległość podatkowa w podatku od towarów i usług, natomiast korekta ta nie wpłynie na kwotę, ani na moment wnioskowanego zaliczenia na poczet innego podatku.

2014.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-526/14-2/DG
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia nadwyżki lub części nadwyżki kwoty naliczonego podatku od towarów i usług nad kwotą podatku należnego w okresie rozliczeniowym na poczet zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości i podatku akcyzowego.

2014.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-39/14-2/GJ
     ∟w zakresie skutków podatkowych wydania udziałowcowi majątku w naturze w ramach postępowania likwidacyjnego

2013.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-478/13/LG
     ∟Zaliczenie zwrotu VAT, tj. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w danym okresie rozliczeniowym, na poczet zobowiązań w podatku akcyzowym

2013.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-476/13/BP
     ∟Czy w przypadku, w którym Spółka nie posiada zaległości podatkowych, możliwe jest zaliczenie nadwyżki lub części nadwyżki kwoty naliczonego podatku od towarów i usług nad kwotą podatku należnego w okresie rozliczeniowym (zwrotu VAT) na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości?

2013.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-825/13/BK
     ∟w zakresie skutków podatkowych zapłaty po upływie terminu ustawowego należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień roku podatkowego

2013.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-530/13/BK
     ∟w zakresie ustalenia terminu do którego należy naliczać odsetki za zwłokę od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zapłaconych w wysokości niższej niż należna

2013.05.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-149/13-2/EN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w zamian za zaległości podatkowe oraz udokumentowania tej czynności fakturą VAT.

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj