Interpretacje do przepisu
art. 3 pkt 4 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


96/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 3 pkt 4 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4017.9.2019.1.APO
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo ustali termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując, że lata te przedawnią się po upływie pięciu lat licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową, bez względu na to, czy ww. strata może być rozliczana w następnych okresach rozliczeniowych i może wpłynąć na zmniejszenie dochodu (podstawy opodatkowania) wskutek odliczenia jej od dochodu?

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-11/16/19-S/JG
     ∟Przechowywanie dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-178/16-3/19-S/JG
     ∟Przechowywanie dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.77.2019.3.BG
     ∟w zakresie skutków podatkowych realizowania transakcji z grupy Repo/Reverse Repo i SBB/BSB

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.76.2019.3.DP
     ∟w zakresie skutków podatkowych realizowania transakcji z grupy Repo/Reverse Repo i SBB/BSB

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.668.2018.1.AG
     ∟sposób ujmowania w rachunku podatkowym PGK przychodów/kosztów uzyskania przychodów powstałych w konsekwencji: rozpoznania różnic kursowych przy rachunkowej metodzie ich ustalania, sprzedaży (zbycia) papierów wartościowych, sprzedaży, rozliczenia lub zamknięcia transakcji na pochodnych instrumentach finansowych oraz świadczenia usług faktoringu

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.76.2018.1.BC
     ∟W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Kościelne osoby prawne, podmioty te będą zobowiązane w tym zakresie do prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej.

2018.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.691.2017.1.RD
     ∟W zakresie archiwizacji faktur w formie elektronicznej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur które Spółka posiada jedynie w formie elektronicznej.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.123.2017.2.NL
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej prawa ze zgłoszenia rejestracyjnego znaku towarowego, o którym mowa we wniosku

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.174.2017.2.ANK
     ∟W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji Podatkowej i składania do właściwego Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowego z zakresu prowadzonej działalności zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.8.2017.1.JG
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad ustalania wartości początkowej składników majątkowych wchodzących w skład otrzymanej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie stanowiących środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a które u otrzymującego aport będą stanowiły środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1020.2016.1.TS
     ∟Czy Parafia prowadząca przedszkole jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej?

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.819.2016.1.AM
     ∟Zmiana sposobu przechowywania faktur z formy papierowej na formę elektroniczną zgodną z przepisami prawa nie ma wpływu na zrealizowane w sposób prawidłowy prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur, z których Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przechowywanych w formie elektronicznej, otrzymanych pierwotnie w formie papierowej, których papierowa forma zostanie zniszczona należało uznać za prawidłowe.

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2641-IBPB-1-2.4518.33.2016.2.BKD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4518.34.2016.2.BD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniesie stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe?

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2641-IBPB-1-2.4518.40.2016.2.BKD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4518.39.2016.2.BD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe?

2016.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.780.2016.1.AB
     ∟W zakresie sposobu ustalenia wartości podatkowej materiałów otrzymanych w ramach aportu oraz kosztu uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży wyrobów do produkcji których wykorzystano ww. materiały.

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-497/16-3/RD
     ∟W zakresie procedury wystawiania, obrotu i przechowywania faktur elektronicznych

2016.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4518-11/16/AP
     ∟Przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej

2016.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.391.2016.3.AC
     ∟powstanie dodatniej lub ujemnej wartości firmy

2016.04.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-193/16-5/KS1
     ∟Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. podatnikowi prowadzącemu działy specjalne produkcji rolnej, który osiągnął w roku obrotowym obrót w kwocie stanowiącej równowartość 1.200.000 euro, ale nie zgłosił zamiaru prowadzenia ksiąg rachunkowych, przysługuje prawo rozliczania podatku na podstawie norm szacunkowych bez względu na wysokość osiągniętego obrotu?

2016.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-34/16-3/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej wniesionych w ramach aportu przedsiębiorstwa składników majątku oraz kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład otrzymanego aportem przedsiębiorstwa.

2016.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-209/16/KP
     ∟- zwolnienie z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów z niegospodarczej działalności statutowej kościelnej osoby prawnej. - wykazywanie w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8, przychodów z niegospodarczej działalności statutowej kościelnej osoby prawnej, i pozostałej działalności oraz obowiązek składania sprawozdania finansowego wraz z załącznikami.

2016.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-165/16-2/ISZ
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zdigitalizowanych, otrzymanych pierwotnie w formie papierowej, których papierowa forma zostanie zniszczona

2016.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-23/16/JP
     ∟Czy SP, po otrzymaniu aportu w postaci Nieruchomości, powinna ustalić wartość początkową nabytej Nieruchomości w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”) jako środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej?

2016.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-105/16/AW
     ∟w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu spłaty należności, o których mowa we wniosku.

2016.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1101/15-2/MAO
     ∟Prawo do przechowywania faktur wystawionych, jak i otrzymanych od Klientów i kontrahentów, wyłącznie w elektronicznej bazie danych po zniszczeniu wersji papierowych.

2015.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-653/15-3/MS
     ∟Czy wnioskodawca ma obowiązek ustalić wartość początkową nabytych praw użytkowania wieczystego w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.)? Czy w przypadku gdy taki obowiązek istnieje, lub gdy taki obowiązek nie istnieje, lecz wnioskodawca ma możliwość ustalenia wartości początkowej - w jaki sposób ustala się wartość początkową użytkowania wieczystego oraz udziałów we współużytkowaniu wieczystym?

2015.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-654/15-3/MS
     ∟1. zasada ustalania wartości początkowej nabytego prawa użytkowania wieczystego gruntu 2. obowiązek ustalania wartości początkowej nabytego prawa.

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj