Interpretacje do przepisu
art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


390/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.448.2019.2.GG
     ∟obowiązki płatnika w związku z zapłatą zaległych składek ZUS

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.325.2019.2.ANK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłat nagród z zysku netto oraz dokonania korekty zeznania podatkowego za lata 2013-2017.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.381.2019.2.MT
     ∟W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej prowadzącej działalność gospodarczą na terytorium Niemiec.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.513.2019.1.KR
     ∟Możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-2/4518-5/16-3/MZ
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawca mógł zastosować do przedmiotowej zaległości podatkowej odsetki za zwłokę w obniżonej wartości równej 50 % stawki odsetek za zwłokę, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw?

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.414.2019.2.EK
     ∟Prawo do złożenia korekty deklaracji praz opodatkowanie otrzymanej dotacji.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.261.2019.4.ŁS
     ∟Obowiązki informacyjne – odnawialne źródła energii.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.263.2019.2.JS
     ∟Przychody, odpisy amortyzacyjne, dofinansowanie, koszty, prace badawczo-rozwojowe, ulga.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.222.2019.2.MK
     ∟1. Czy Wnioskodawca (Spółka) będzie uprawniony do pomniejszenia dochodu, wykazanego do opodatkowania za lata podatkowe 2016 i 2017, o tę część dochodu, która zostanie opodatkowana na podstawie decyzji niemieckich organów podatkowych, podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z ustaleniem dochodu uzyskanego przez zakład innego przedsiębiorstwa (Spółki Komandytowej), a którego Wnioskodawca jest udziałowcem, po jego zapłacie w niemieckim urzędzie skarbowym? 2. Czy, jeżeli w trakcie trwającego roku podatkowego (2019), a także w przypadku kolejnych lat podatkowych, ze strony niemieckiego urzędu skarbowego nie zostanie w formie następczego ustalenia określone, że działalność Spółki (innego przedsiębiorstwa, którego Wspólnikiem jest Wnioskodawca) spowodowała powstanie zakładu w Niemczech, w rozumieniu art. 5 umowy o UPO, obligując jednocześnie w formie wezwania Wnioskodawcę, do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób prawnych w Niemczech, w związku z brzmieniem art. 7 ust. 1 umowy o UPO, Wnioskodawca jest obowiązany wyłącznie w Polsce uiszczać podatek dochodowy od osób prawnych, w tym na bieżąco (jeżeli takowe wystąpią) uiszczać zaliczki na podatek dochodowy, od całości swoich przychodów w tym również od przychodów pochodzących, z jego prawa do zysku, w spółce niemającej osobowości prawnej, a kolejno dokonać w Polsce rozliczenia rocznego? 3. Czy działalność Spółki (której Wnioskodawca jest wspólnikiem), w ramach współpracy z niemieckim kontrahentem, na podstawie umowy ramowej, na podstawie której realizowane są przez Spółkę różne usługi montażowo-instalacyjne, na podstawie każdorazowo uzgadnianych przez Spółkę indywidualnych zamówień usług do realizacji, a zlecenia te nie są powiązane ze sobą funkcjonalnie, systemowo, nie tworzą jednego projektu, a których czas realizacji montażu/instalacji nie przekracza każdorazowo, przy jednostkowych zleceniach okresu 12 miesięcy, nie powoduje powstania tzw. zakładu w Niemczech, mając na względzie art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 UPO?

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.276.2019.2.MC
     ∟w zakresie braku obowiązku składania deklaracji podatkowych w przypadku sprzedaży aplikacji

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.143.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe realizacji robót budowlanych w formule FIDIC: - momentu powstania przychodu z tytułu realizacji kontraktów, - uznania kosztów materiałów za koszty bezpośrednio związane z przychodami, - momentu zaliczenia kosztów materiałów do kosztów uzyskania przychodów, - możliwości złożenia korekty deklaracji CIT-8.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.151.2019.4.AG
     ∟Obowiązki płatnika związane z przekazaniem mieszkańcom gminy instalacji

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.272.2019.1.IL
     ∟zakresie obowiązków płatnika

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.169.2019.4.ŁS
     ∟Przeniesienie prawa własności wytworzonej instalacji OZE na rzecz mieszkańców Wnioskodawcy po upływie 5 lat od momentu zakończenia projektu nie będzie stanowić przychodu dla poszczególnych mieszkańców w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.151.2019.4.ŁS
     ∟Przeniesienie prawa własności wytworzonej instalacji OZE na rzecz mieszkańców Wnioskodawcy po upływie 5 lat od momentu zakończenia projektu nie będzie stanowić przychodu dla poszczególnych mieszkańców w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.123.2019.1.ŁS
     ∟Przeniesienie prawa własności wytworzonej instalacji OZE na rzecz mieszkańców Wnioskodawcy po upływie 5 lat od momentu zakończenia projektu nie będzie stanowić przychodu dla poszczególnych mieszkańców w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia dla ww. mieszkańców informacji, o której mowa w art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.105.2019.2.MS
     ∟Czy przeniesienie praw własności wytworzonej instalacji OZE na rzecz mieszkańców Gminy po upływie 5 lat od momentu zakończenia projektu będzie stanowiło przychód poszczególnych mieszkańców i będzie podlegać opodatkowaniu PIT? Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia informacji PIT-8C?

2019.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.119.2019.2.ŁS
     ∟Skoro zasady korzystania z instalacji OZE w okresie trwałości projektu, jak i zasady nabywania instalacji OZE po upływie tego okresu, dla wszystkich mieszkańców Wnioskodawcy są takie same to nie mają one charakteru indywidualnego. Nie można w związku z tym mówić o powstaniu przysporzenia majątkowego dla konkretnego mieszkańca. Tylko w przypadku gdyby konkretny, zindywidualizowany mieszkaniec korzystał z instalacji lub nabył instalację na preferencyjnych zasadach w stosunku do innych mieszkańców, powstałby u niego przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji przeniesienie prawa własności wytworzonej instalacji OZE na rzecz mieszkańców Wnioskodawcy po upływie 5 lat od momentu zakończenia projektu, nie stanowi przychodu dla poszczególnych mieszkańców w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia dla ww. mieszkańców informacji, o której mowa w art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.55.2019.4.ŁS
     ∟Przeniesienie prawa własności wytworzonej instalacji OZE na rzecz mieszkańców Zainteresowanych po upływie 5 lat od momentu zakończenia projektu, nie stanowi przychodu dla poszczególnych mieszkańców w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.33.2019.2.EK
     ∟Indywidualny sposób ustalenia proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy oraz korekta nieodliczonego podatku VAT.

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.21.2019.2.ASZ
     ∟Czy w wypadku dokonania wyceny wartości składników majątku nabytych w drodze spadku Wnioskodawca może dokonać korekty zgłoszenia SD-Z2 i czy korekta ta nie wpłynie na zwolnienie od podatku od spadków i darowizn?

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.67.2019.2.MG
     ∟obowiązki płatnika

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.9.2019.1.ŁS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z korektą nienależnie uiszczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.789.2018.2.EK
     ∟możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku VAT oraz korekta błędnie wystawionych faktur i deklaracji VAT

2019.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.475.2018.1.BK
     ∟Czy w związku z udziałem w Projekcie po stronie mieszkańca powstaje przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy Gmina jest zobowiązana do sporządzenia PIT-8C?

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.763.2018.1.ŻR
     ∟prawo do wystawienia faktur korygujących i skorygowania podatku należnego w przypadku zastosowania zawyżonej stawki VAT dla opłat startowych

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.295.2018.2.KF
     ∟Powstanie u mieszkańca Gminy przychodu oraz obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.252.2018.5.IM
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu zwrotu nadpłaconych składek społecznych i zdrowotnych od dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz korekta PIT-11.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.274.2018.2.DP
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.249.2018.2.AA
     ∟Powstanie u mieszkańca Gminy przychodu oraz obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj