Interpretacje do przepisu
§ 3 pkt 7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


166/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu § 3 pkt 7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

1 2 3 4 5 6

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.410.2018.2.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.203.2018.4.MD
     ∟Moment zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kup, ustalenie wartości początkowej, ujmowanie w kup wyposażenia, indywidualna stawka amortyzacji

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.144.2018.2.MD
     ∟KUP w związku z wykorzystywaniem części nieruchomości lokalowej (mieszkalnej) w działalności gospodarczej

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.9.2018.2.AP
     ∟skutki podatkowe otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.12.2018.2.MD
     ∟Skutki podatkowe otrzymania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.141.2017.1.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2017.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.159.2017.1.AG
     ∟Czy zakupione meble podlegają amortyzacji (dotyczy tych o wartości początkowej przekraczającej 3 500,00 PLN), zaś wydatki na te o wartości nieprzekraczającej 3 500,00 PLN, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów?

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB1.4511.117.2017.1.PSZ
     ∟Czy Wnioskodawczyni powinna skorygować (pomniejszyć) koszty uzyskania przychodów o wartość darowanych w ramach Działu Handlowego towarów handlowych, środków trwałych oraz wyposażenia?

2016.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.821.2016.1.AK
     ∟1. Czy towary handlowe sfinansowane z dotacji z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56? 2. Czy przyznane środki z Urzędu Pracy w ramach programu z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.894.2016.1.DP
     ∟1) Czy otrzymana dotacja stanowi przychód podatkowy, zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który należy bądź można uwzględnić w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kol. 15? 2) Czy zakupione usługi oraz wyposażenie, oprogramowanie, materiały i narzędzia biurowe, książki związane ściśle z prowadzoną działalnością, gospodarczą, sfinansowane dotacją, można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej i ująć w podatkowej księdze w kol. 13 w dacie rozpoczęcia działalności, tj. 13 września 2016 r. i odpowiednio 21 września 2016 r. (dot. pkt 17)?

2016.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-236/16-2/TR
     ∟Koszty uzyskania przychodu.

2016.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-12/16-6/IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie opodatkowania przychodów.

2016.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.27.2016.1.KLK
     ∟Czy wydatki na zakup wyposażenia i materiałów biurowych (notebook, drukarka, meble, wyposażenie, programy) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu działalności gospodarczej, sfinansowanych z otrzymanego dofinansowania z Urzędu Pracy?

2016.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-713/15/WRz
     ∟Czy dotacja dla bezrobotnego opodatkowana jest w przypadku nabycia przez niego składników majątku niezaliczonych do środków trwałych?

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-978/15/DP
     ∟Czy przyznana Wnioskodawczyni (osobie niepełnosprawnej) dotacja z PFRON za pośrednictwem PUP, na rozpoczęcie działalności gospodarczej podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym? Czy Wnioskodawczyni może ująć w kosztach wydatki poniesione ze środków otrzymanych z dotacji z PFRON, przyznanych za pośrednictwem PUP, na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej, skoro jednostkowo wartość zakupów (materiałów, towarów, wyposażenia) nie przekroczyła 3.500 zł brutto?

2015.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-147/15-2/KJ
     ∟Skutki podatkowe otrzymania dofinansowania.

2015.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-923/15-2/KF
     ∟Czy elementy konstrukcyjne namiotów sferycznych stanowią wyposażenie i w związku z tym koszty ich wytworzenia lub nabycia są kosztami uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku?

2015.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-925/15-2/KF
     ∟Czy elementy konstrukcyjne namiotów sferycznych stanowią wyposażenie i w związku z tym koszty ich wytworzenia lub nabycia są kosztami uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku?

2015.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-924/15-2/TW
     ∟Czy elementy konstrukcyjne namiotów sferycznych stanowią wyposażenie i w związku z tym koszty ich wytworzenia lub nabycia są kosztami uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku?

2015.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-926/15-2/KF
     ∟Czy elementy konstrukcyjne namiotów sferycznych stanowią wyposażenie i w związku z tym koszty ich wytworzenia lub nabycia są kosztami uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku?

2015.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-606/15/WM
     ∟Czy wydatki poniesione na utworzenie kancelarii komorniczej, po uzyskaniu decyzji Ministra Sprawiedliwości o powołaniu na stanowisko komornika, ale przed faktyczną możliwością dokonywania czynności egzekucyjnych, (tj. przed złożeniem ślubowania przed prezesem właściwego sądu apelacyjnego), stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.06.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-451/15-2/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-62/15/ESZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania jednorazowych środków finansowych przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej

2015.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-64/15-4/WM
     ∟Czy wydatki z powyższego tytułu mogą być ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

2015.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1181/14/KW
     ∟1) Czy koszty poniesione w latach 2012-2014 na zakup drobnych przedmiotów, takich jak np. mydełka i ręczniczki dla gości oraz innego wyposażenia (wymienionego w punktach 5 i 6 stanu faktycznego przedstawionego we wniosku) do pensjonatu będącego w budowie, których wartość jednostkowa nie przekracza 3.500 zł i nie zostały wpisane do ewidencji środków trwałych, mogą zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu oddania ich do użytkowania, czyli w miesiącu maju 2015 roku, czy winny być ujęte w kosztach w momencie ich poniesienia, t.j. z datą wystawienia faktury?2) Czy spółka postąpiła prawidłowo amortyzując jednorazowo zakup systemu alarmowego, opisanego w punkcie nr 3 stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, o wartości początkowej 4.032,13 zł, czy powinna amortyzować go metodą liniową?

2015.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-603/14-5/AG
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na zakup wyposażenia.

2015.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1086/14/AK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

2014.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1008/14-4/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2014.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-711/14-2/IM
     ∟koszty uzyskania przychodów.

2014.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-247/14-5/MD
     ∟Koszty uzyskania przychodów – korekta w związku z darowizną zorganizowanej części przedsiębiorstwa

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj